Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 99

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 93 94 95 96 97 98 < 99 > 100 101 102 103 104 105 .. 217 >> Следующая


313
Глава 11

диференщащя, спещал1защя, пропорцшшсть, прямоточшсть, паралельшсть, безперервшсть, ритм1чшсть, гнучшсть.

Принцип диференщацп передбачае розподш процес1в виробництва на onpeMi частини (процеси, роботи, операци та iH.) та ix скоординоване виконання. Це головний принцип оргашзаци будь-яких po6iT. BiH е вихщним для принцшив спещал1зацн, пропорцшностЬ паралельность безперервность

Принцип спещал1зацн передбачае послщовний розподы пращ на пщприемств!, у вщдШ, бюро, цеху, дишнщ, на робо-чому м1сщ. Цей принцип реал1зуеться при формування пщроз-дипв, при пщготовщ кадр1в, осшльки спещал1защя забезпечуе зменшення часу i витрат на виконання вщповщних po6iT.

Принцип пропорцшност1 обумовлюе необхщшсть вщносно однаково! пропускно! спроможност1 ycix пщроздШв, робочих мнщь у процес1 пщготовки виробництва та виробництва про-дукци. Порушення цього принципу призводить до виникнення так званих “вузьких мкщь” або до недовантаження окремих д1лянок процесу.

Принцип прямоточност1 обумовлюе забезпечення найкорот-шого шляху проходження виробами ycix стадш виробничого процесу — вщ запуску матер1ал1в, нашвфабрикат1в до випуску готово! продукци. Дотримання цього принципу забезпечуе мш1м1защю затрат часу та грошей при транспортувант ви-po6iB. Принцип прямоточное^ використовуеться при форму-ванн! генерального плану пщприемства, при розмщенш устаткування в цеху i на дшьнищ шд час розробки технолопчних маршрут1в.

Принцип паралельност1 обумовлюе одночасне виконання po6iT, технолопчних процешв, операщй при пщготовщ виробництва i процесу виробництва продукци. Реал1защя принципу паралельност1 дае змогу суттево скоротити тривал1сть пщго-товчих po6iT i виробничого циклу, а тому зменшуе потребу в об1гових коштах.

Принцип безперервност1 передбачае лшвщащю або скоро-чення часу перерв при виробництв1 конкретних вироб1в за рахунок вщповщного режиму, ращонального виду руху предмет1в пращ та po3MipiB ix транспортних партш. Принцип безперерв-ност1 забезпечуе скорочення виробничого циклу, i зменшення потреб в об1гових коштах.

314
Оргашзацмш основи виробництва

Принцип ритаичносп передбачае р1вном1рний випуск продукци за певт пром1жки часу пщприемством, його пщрозд1ла-ми i на робочих мюцях. Реал1защя цього принципу забезпечуе високу якють виконання ycix po6iT, операцш, своечасне виконання обов’язшв перед споживачами продукци. Базуеться вш на високому piBHi оргашзаци po6iT, своечасному матер1ально-техн1чному постачант та виконанш забезпечуючих i обслуго-вуючих процес1в.

Принцип гнучкоста передбачае скорочення часу на перебу-дову виробничого процесу вщповщно до змш у виробничих си-туащях (перехщ на випуск ново! продукци, порушення термш1в матер1ально-техтчного постачання, аварп тощо.). Реал1защя цього принципу забезпечуе скорочення часу i витрат на пере-налагодження устаткування, перегляд техтчно! документацп.

Yci зазначеш принципи диоть не лише при виробництв1 продукци, але також в ycix сферах д1яльност1 людини: галузях нацюнального господарства, освт, наущ, медицин!, культурь В оргашзаци пщготовки бакалавр1в i MaricTpiB навчальний процес подшяеться за напрямами, дисциплшами, роздшами, темами, питаниями. Кафедри i викладач1 спещал1зуються за визначени-ми дисциплшами. Принципи пропорцшност1 та паралельност1 використовуються при формуванн1 навчальних плашв, а принципи прямоточност1 — розкладу занять та iH.

11.2. Загальт форми оргашзаци виробництва

Розвиток промислового виробництва в умовах глобал1зацп пов’язаний з розвитком великомасштабного виробництва, ство-ренням м1жнародних риншв, з посиленням конкуренцп. Щ процеси обумовлюють вдосконалення загальних форм opraHi-зацп виробництва. Поряд з традищйною формою — концент-ращею виробництва використовуеться i деконцентращя виробництва. Розвиток спещал1зацп зумовив появу диверсифисаци виробництва. Деяш труднопц в кооперувант, пов’язат з нега-тивними д1ями конкурент1в, спричинили вщродження штег-рування виробництва.

Концентращя виробництва означае збдлыпення розм1р1в пщприемств, зосередження процео.в виробництва, робочо! сили,

315
Глава 11

засоб1в виробництва й випуску продукци на все б1лыних пщприемствах, наприклад у транснащональних корпоращях.

У господарськш практищ виокремлюють три ochobhI види концентрацп:

— агрегатну — на ochobI збьлыпення одинично! потужност1 або продуктивное™ технолопчних установок, агрегат1в, устаткування;

— технолог'тиу — на ochobI укрупнения виробничих одиниць (цех1в, вщдЬив, виробництв) тдприемства;

— заводсъку — тобто зб1лыыення розм1ру самостшних тдприемств (завод1в, комбшат1в, об’еднань).

Пщвищення р1вня концентрацп виробництва мае забезпе-чувати зростання його внутр1шньо! ефективность 3i збьлыпен-ням po3MipiB пщприемств полшшуються, зазвичай, yci техш-ко-економ1чн1 показники: зменшуються питом1 каттальт вкладення, зростають фондовщдача й продуктивтсть пращ, краще використовуються мaтepiaльнi ресурси, знижуеться со-б1варт1сть продукци, зростае рентабельтсть. Це зумовлено тим, що варт1сть сконцентрованих засоб1в виробництва зростае по-вигьинпе, шж економ1чний ефект вщ !хнього стльного використання.
Предыдущая << 1 .. 93 94 95 96 97 98 < 99 > 100 101 102 103 104 105 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100