Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 97

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 91 92 93 94 95 96 < 97 > 98 99 100 101 102 103 .. 217 >> Следующая


6)

Анал1з результат1в розрахунюв показуе, що застосування ново! техн1ки еконолпчно дощльне лише за умови продажу базово! технши (?Рз = 27,6 тис. грн/рш). За умови паралельно! роботи ново! технши з базовою економ1чш результати майже р1вноцшш, оыильки р1зниця питомих зведених витрат стано-

Завдання 3

Розрахувати сукупний ефект вщ створення ново! машини за вихщними даними, наведеними у табл. 10.4.

Таблиця 10.4. Вихщт дат

вить

#63 =240f

Показник Базова машина Нова машина
Щна машин, тис. грн 172 180
CynyTHi каттальт витрати, тис. грн 36 48
Поточш витрати без облшу амортизацшних вщрахувань, тис. грн/piK 80 90
Pi4Ha продуктивтсть машин, тис. т/piK 20 25
Норма амортизаций % 15 15

Розв’язання

80—-ЭО + ОДбГ 36—-48

Ет= 172—+——-----------------^——---180 = 66,83 тис. грн.

сукуп 20 0,15+0,15

Сукупний ефект дещо перевищуе 30 % вщ Днм (0,3 • 180 = 54), тому можна продовжувати роботи 3i створення ще! машини, але за умови полшшення ц техтко-економ1чних показниюв.

306
Ефективнють шженерних та господарських ршень Завдання 4

Розрахувати сукупний ефект вщ створення нового матер1а-лу за вихщними даними, наведеними в табл. 10.5.

Таблиця 10.5. Вихщт дат

Показник Базовий матер1ал Новий матер1ал
Цша матер1ал1в, грн/кг 18 20
Питом1 витрати матер1ал1в на одиницю продукци, кг/т 30 25
Питом1 поточш витрати на виготовлення одинищ продукци без урахування вартост1 матер1ал1в, грн/т 190 200
Питом1 каттальш витрати, грн/т 210 240

_ft 190—-200 + 0,1бГ 210—-240

= 18^°+^----------------V---25-----> _20=2)79 /Wm

25 25 '

2 79

Сукупний ефект становить ЮО «14% в1д цши нижньо! мели, тому створення цього матер1алу не е дощльним.

Завдання для самостшного розв’язання

Завдання 1

Визначити дощльтсть створення малого приватного пщпри-емства з виробництва вим1рювального шструмента за умови строку окупност1 до 3 рок1в.

Buxidui daui: початков1 швестицп — 1400 тис. грн; середня норма амортизацп з балансово! вартоста основних фощцв — 16 %; дисконтна ставка — 0,2; чистий прибуток за роки експлуатацп: 380, 360, 340, 320, 300 тис. грн.

Bidnoeidb: Ток> 4 рошв. Не дощльно.

307
Глава 10

Завдання 2

Визначити доцьльтсть створеного малого приватного пщприемства з виробництва зм1шувач1в за умови отримання позитивно! чисто! TenepiuiHboi вартост1 на кшець 4-го року експлуа* тацп пщприемства.

Buxidni дат: початков1 швестицп — 1100 тис. грн, додат-ков1швестици у перший piK експлуатаци — 150 тис. грн; середня норма амортизаци з балансово! вартост1 — 14 %; дисконт-на ставка — 0,15; чистий прибуток за роками експлуатаци: 240, 320, 330, 330, 320 тис. грн/рш.

Bidnoeidb: Сч * +27 тис. грн. Дощльно.

Завдання 3

Визначити дощльшсть застосування ново! технши, якщо як1сть продукци не змшюеться, а базова технша здаеться на вторинну сировину (табл. 10.6).

Таблиця 10.6. Вихщт дат

Показник Базова техшка Нова техшка
Каттальт витрати, тис. грн 120 180
Поточт витрати, тис. грн/piK 70 80
Продуктивтсть, тис. грн/piK 12 15
Лшвщна варт1сть, тис. грн 8 10
Нормативний строк використання, роюв 6 6
Вщпрацьований строк, poKie 3

Bidnoeidb; Ер = -4,8 тис. грн/рш. Не дощльно.

Завдання 4

Пщприемству необхщно зб1льшити виробництво пл1вки з пол1етилену, тому було прийнято р1шення придбати додатко-во комплекс пол1етиленового обладнання. Треба визначити, який комплекс дощльшше придбати з трьох наявних на ринку (табл. 10.7).

308
Ефективнють мженерних та господарських р1шень

Таблиця 10.7. Вихщт дат

Показник Базовий комплекс НовиЙ комплекс
АК-1 АК-2 АК-3
Каттальш витрати, тис. грн 186 240 210 206
Поточш витрати, тис.грн/piK 70 80 90 75
Продуктившсть, тис. т/piK 2,0 2,9 3,0 2,2
Обслуговуючий персонал, люд./зм. 3 2 3 2
«Шквщна варт1сть, тис. грн 12 15 14 12

Bidnoeidb: Ех = 5,25 тис. грн/рш; Е2 = 24 тис. грн/р1к; Е3 « = 1,76 тис. грн/рш. Дощльно придбати комплекс АК-2.

Завдання 5

Визначити верхню межу цши, сукупний ефект i дощльтсть створення ново! машини за вихщними даними (табл. 10.8).

Таблиця 10.8. Вихщт дат

Показник Базова машина Нова машина
Щна машин, тис. грн 189 206*
Супутш каттальш витрати, тис. грн 63 68
Поточш витрати без облшу аморти-зацшних вщрахувань, тис. грн/рш 90 96
Продуктившсть, тис. т/piK 2,5 3,2
Норма амортизацп, % 24 24

* Нижня межа щни.

309
Глава 10

Bidnoeidb: Цем = 296 тис. грн, ?сукуп = 90 тис. грн, отже 90

——100 = 44 % вщ нижньо! меж1 щни. Створення ново! маши-бк)о

ни доц1дьне.

Завдання 6

Визначити сукупний ефект, дощльтсть створення i освоения виробництва нового апарату та його оптову щну за рентабельное™ 20 % (табл. 10.9).

Таблиця 10.9. Вихщн! даш

Показник Базова машина Нова машина
Щна апарата, тис. грн 108 132*
Cynyrai каттальт витрати, тис. грн 98 62
Поточш витрати без амортизацшних вщрахувань, тис. грн/piK 70 80
Продуктившсть апарату, тис.т/piK 8 11
Норма амортизаци, % 20 20

* Нижня межа цши.

Bidnoeidb: Есукуа — 64,64 тис. грн. Створення i освоения виробництва дощльне, оск1льки ефект становить 49 % вщ нижньо1 меж1 щни. Оптова щна апарата може складати 158,4 тис. грн.
Предыдущая << 1 .. 91 92 93 94 95 96 < 97 > 98 99 100 101 102 103 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100