Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 96

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 90 91 92 93 94 95 < 96 > 97 98 99 100 101 102 .. 217 >> Следующая


/н, /б — pi4Hi поточн1 витрати ново! та базово! технши без урахування амортизацшних вщрахувань;

Ккс, Kfc — cynyTHi каттальт витрати ново! та базово! техш-ки (монтаж, робоч1 плонц, сум1жне устаткування та ш.). Звщси, з урахуванням, що ан = аб= а:

Е.

В

сукуп

“Ц-Я +

h — ~I*+K

О Г) Н U

вб

^ ТУ ^

ТУ* н ТА

^бс D ^нс

V _____________у

аи+Еи

(10.25)

Для пор1вняння беруть кращий свиювий зразок технши, яка випускаеться або запроектована.

Якщо врахувати, що точшсть розрахунку витрат становить ±4—5 %, то фактичт витрати базово! технши будуть на 5 % меншими вщ розрахункових, а ново! — на 5 % б1пыними. Тому можна вважати нову техншу ефективтшою, якщо р1зниця м1ж верхньою i нижньою межами з урахуванням мипмального р1вня рентабельное^ становить 25—30 %.

У pa3i створення нових предмет1в пращ (матер1ал1в, на-твфабрикат1в тощо) сукупний ефект становить р1зницю м1ж верхньою та нижньою межами цши, але основною е питома витрата предмет1в пращ на одиницю продукци:

16ТГ-1«+Е„

Як Яп

У.

f п 4

ТС б ТГ

я.

я„

_ц ,(10.26)

¦Ним’

де Цб i Цнм — щна базового i нижня межа нового предметов прац1 на одиницю продукци, грн/кг (шт.);

302
Ефективнгсть шженерних та господарських ршень

П6, Пн — питома витрата базового i нового предметов пращ на одиницю продукци, кг (шт.)/т (шт.);

/6, /н — питом1 поточш витрати на виготовлення одинищ продукци без облшу вартосй базового i нового предметов пращ, грн/т (шт.).

Р1чний ефект визначаеться з урахуванням обсягу виробництва предмета пращ.

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНШГ

Контролып питания

1. Розкрийте зм1ст та особливост! пщготовки й прийняття шженерних i господарських рипень.

2. Як1 зм1ст та завдання визначення ефективност! шженерних i господарських рипень?

3. У чому полягае суттсть ефективност! швестищй та шновацш?

4. Як1 показники ефективност! швестищй ви знаете?

5. Який склад мають каттальш та поточш витрати?

6. Яким чином розраховуються показники пор1вняльно! ефективност! шновацш?

7. Як визначають пор!вняльний ефект виробничих шновацш?

8. Як визначають економ!чний ефект у pa3i замши базово! технши новою?

9. Як визначають сукупний ефект вщ створення ново! технши.

Завдання з розв’язанням

Завдання 1

Ощнити ефективтсть швестицшного проекту за такими вихщними даними:

— початков1 швестицп у нове мале пщприемство — 2500 тис. грн;

— чистий прибуток за роками експлуатацп — 480, 560, 540, 520 i 500 тис. грн;

303
Глава 10

— середня р1чна норма амортизащйних вщрахувань у вщсотках до поточно! балансовое вартост1 основних фощцв з урахуванням !х структури становить 15 %;

— pi4Hi витрати на ремонт, зараховат на збигьшення балансово! вартост1 основних фощцв, становлять 5 % вщ !х вартостц

— нормативний строк окупност1 та строк вщдач1 вщ швестицш — 5 рок1в;

— величина дисконтно! ставки — 0,15 i 0,20 (осшльки депозита ставки у банках Украши в умовних одиницях, що вщповщае незмшним щнам, становлять 15—20 %).

Результати розрахуншв грошових потошв наведено у табл. 10.2.

Таблиця 10.2. TpoiuoBi потоки, тис. грн

i ¦A-t ЛЧ1 +At (Лч. + А()/1,15 (ЛЧ| +А,)/1,2
1 480 375 855 743,85 712,22
2 560 338 898 678,89 623,21
3 540 304 844 555,35 488,68
4 520 273 793 453,60 382,23
5 500 246 746 370,76 299,89
Сума, тис. грн 2600 1536 4136 2802,45 2506,23

Розв’язання

Грошовий пот1к за 5 рошв при d, що дор1внюе 0,15, становить 2802,45 тис. грн, тобто на 302,45 тис. грн билыпе, шж обсяг швестицш (2500 тис. грн). Ця р1зниця становить 0,816 вщ грошового потоку п’ятого року.

Звщси строк окупност! при d = 0,15 становить: Ток =4,2 року; при d = 0,2 — Ток = 5 рок1в, осшльки грошовий потш за цей перюд (2506,23 тис. грн) практично зр1внявся з швестищями.

Чиста тепер1шня вартють при d = 0,15 становить: Сч = = 2802,45 - 2500 = 302,45 тис. грн; при d = 0,2 — Сч = 2506,23 -

— 2500 « 0.1ндекс прибутковост1 при d = 0,15 дор1внюе: /п =

— 2802,45 2500 = 1,121, а при d — 0,2 вш становить /п =

— 2506,23 : 2500* 1.

304
Ефективнють Ыженерних та господарських ршень

Таким чином, yci показники (методи) дають однаков1 результати. Тобто якщо дисконтна ставка становить 0,2, швестування не е дощльним.

Завдання 2

Розрахувати економ1чний ефект вщ застосування ново! тех-нши, якщо як1сть продукци не змшюеться за вихщних даних, яш наведено в табл. 10.3.

Таблиця 10.3. Вихщт дат

Показник Базова техтка Нова техтка
Каттальш витрати, тис. грн 240 360
Поточш ви'щати, тис. грн/piK 144 160
Продуктившсть, тис. т/piK 24 30
Витрати на демонтаж, тис. грн 9 —
Лшвщна варт1сть, тис. грн 7 —
Нормативний строк використання, рок1в 6 6
Вщпрацьований строк, рок1в 3 —

Розв’язання

Ефект у першш ситуаци:

Е =

pi

^144 + 0,15-240^ (160 + 0,15-360^ 24 J I 30 J.

30 = (7,5-7,13)30 =

=11,1тис. грн/piK.

Ефект у третШ ситуаци:

Е .. 144 + 0,15-240^ Г160 [ 15f 360 120-9

24 J I 30 + ’ I 30 30

Рз

30 =

= (7,5-6,58)30=27,бтис. грн/рш;

305
Глава 10

1——1 = 120 тис. грн.
Предыдущая << 1 .. 90 91 92 93 94 95 < 96 > 97 98 99 100 101 102 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100