Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 94

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 88 89 90 91 92 93 < 94 > 95 96 97 98 99 100 .. 217 >> Следующая


з шшою дисконтною ставкою.

Якщо нормативний строк окупност1 дор1внюватиме строку вщдач1 вщ швестицш, то результат за yciMa цими показниками буде однаковим. Разом з тим найб1лып привабливим показником е чиста тепернпня вартють, осшльки за цим показш!-ком визначаеться додаткова величина грошового потоку вщ впровадження проекту.

294
Ефективтсть Ыженерних та господарських ршень

10.3. Показники пор1вняльно1 ефективносп шновацш та методи розрахунку пор1вняльного ефекту виробничих шновацш

Вихщними показниками для пор1вняння шженерних рппень е катталью та поточш витрати. Каттпальт витрати (К) — це одноразов! витрати на придбання, доставку i монтаж об’ект1в, як1 пор1внюються. ПитомЬ каттальт витрати на одиницю pi4Ho*i продуктивное^ (тс) об’екта визначають так:

де Б — р1чна продуктившсть об’екта, грн.

До каттальних витрат вщносять: вартють основного обладнання; вартють сум1жного обладнання, що працюе у комплекс! з основним обладнанням; витрати на доставку та монтаж обладнання; витрати на виробнич1 буд1вл1; спещальш витрати (наприклад, витрати на контрольно-вим1рювальш прилади та автоматику).

Вартють основного та сушжного обладнання визначають за цшами, яю встановлюють ф1рми, пщприемства, 6ipmi тощо. Щни на нове обладнання (техшку) можна визначати з використанням на-ближених методав розрахунку соб1вартост1 та щни (див. гл. 6, 7).

Витрати на доставку та монтаж обладнання становлять 10— 15 % вщ ix вартост!.

Витрати на виробнич1 плопц визначаються за формулою

де S — площа пщ обладнання (у плат), м2;

Цпл — частка виробничо! плогщ, грн/м2;

7Д — пщвищувальний коефщ1ент на додаткову площу (проходи, службов1 примпцення). Значения цього коеф1щента становить вщ 1,5 (S > 20 м2) до 4,0 (S < 2 м2).

Поточн1 витрати С — це систематично здшенюват прям1 витрати у процес1 експлуатацп об’екта (оплата пращ, енерги, утримання i ремонт устаткування, амортизащя, вщрахування

К

к = —

(10.9)

(10.10)

295
Глава 10

на сощальт заходи тощо). Питом1 поточш витрати на одиницю pi4Hoi продуктивное^ (с) обчислюють за формулою

Поточш витрати можуть включати таш статьи: сировина та ма-тер1али з урахуванням вщходев, що повертаються; оплата пращ основних роб1тник1в; вщрахування на сощальт заходи; енерпя на технолопчт щлк електроенерпя, паливо, вода, стиснене повиря, газ; витрати на шструмент та шше технолопчне оснащения; витрати на утримання та ремонт обладнання; амортизацшш вщрахування на обладнання; витрати на утримання виробничих будавель; амортизацшш вщрахування на виробнич1 будавлц mini витрати.

Вар1анти шженерних рппень треба завжди пор1внювати з урахуванням питомих витрат з тим, щоб забезпечити ix з1став-шсть за р1чною продуктившстю. Якщо пор1внювати два Bapi-анти кх > к2 i сг > с2 або кх = к2 i сх > с2, або кх > к2 i сх = с2, то економ1чна перевага другого вар1анта (менпи питом1 витрати) виражена очевидно.

Якщо > к2> але сг < с2> то переваги обох BapiaHTiB не вира-жен! очевидно. У цш ситуаци необхщно використовувати строк окупност1, коеф1щент ефективност! або зведеш витрати.

У цьому випадку строк окупност! додаткових питомих Kani-тальних витрат за першим вар1антом за рахунок економи питомих поточних витрат становить:

де Тн — нормативний строк окупность

Якщо Ток < Тн, то переважае перший вар1ант. Якщо Ток — Тн, то вар1анти р1внощнт, якщо Ток > Гн, то другий вар1ант трший.

Коеф1щент ефективност! визначае величину економп поточних витрат на 1 грн додаткових каттальних витрат:

С

(10.11)

В

(10.12)

де Ен — норма ефективност!, що приймае власник.

296
Ефектившсть Ыженерних та господарських piineHb

За умови, коли Е > ?н, перший BapiaHT виявляеться кра-щим, а за умови Е < Ен — ripniHM. Якщо ж Е = Ен> то обидва вар1анти е р1вноцшними.

Недолши цих показниюв — складтсть пор1вняння деяких BapiaHTiB та ощнювання ступеня переваги (абсолютно! або вщносно!) одного вар1анта над шшим.

Пор1вняння niicTbOX BapiaHTiB за коефвдентом ефективност1 (Ен = 0,15) наведено в табл. 10.1.

Таблиця 10.1. Пор1вняння BapiaHTiB

BapiaHT 1 2 3 4 5 6
к 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
с 14,0 13,5 13,0 12,7 12,5 12,0

За даними табл. 10.1:

14^13,5 12 12-10

тобто BapiaHT 2 кращий в1д вар1анта 1, тому вар1ант 3 по-р1внюеться з вар1антом 2;

13^5-13 = 0 25,

32 14-12

тобто BapiaHT 3 кращий;

13^12Д

4 3 16-14

тобто BapiaHTH 3 i 4 р1вноцшш;

12.7-12,5 54 18-16

тобто eapiaHT 5 прший вщ вар1анта 4;

297
Глава 10

тобто вар1ант б кращий вщ вар1анта 4.

Таким чином, вар1ант б кращий вщ вар1ант1в 1—5, але не вщомо насшльки.

Недолш1в строку окупност1 та коеф1цдента ефективност! немае у paei використання показника зведених питомих витрат;

В економ1чнш теорп цей показник називають економ1чни-ми витратами, якг включають бухгалтерсыи витрати (с{) та витрати втрачених можливостей (EHKt).

За показником питомих зведених витрат у наведеному приклад! найб1пыпу перевагу мае вар1ант 6:

KpiM того, е можлив1сть оцшити абсолютну i вщносну р1зни-цю зведених витрат у вар1антах. Тому цей показник широко використовують не тальки для економ1чного пор1вняння Bapi-ант1в, але й для економшо-математичного моделювання об’екйв i визначення ix оптимальних параметр1в.
Предыдущая << 1 .. 88 89 90 91 92 93 < 94 > 95 96 97 98 99 100 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100