Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 93

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 87 88 89 90 91 92 < 93 > 94 95 96 97 98 99 .. 217 >> Следующая


Визначення ефективност! шновацш спрямовано на виб1р техшки i технологи для конкретних умов; об^рунтування до-щльност! створення новоi техн!ки, конструктивних схем, го-ловних параметр!в та шших показнитв и якост!; ощнювання ефективност! витрат на створення та освоения виробництва нових зразтв технжи i технолопчних процес!в; об^рунтуван-ня сфери ращонального використання ново! техн!ки, технологи та оргатзацп виробництва, вибору рац!онального режиму екс-плуатаци та iH.

Ефективтсть шновацш оцшюють методами порЬвняльноь ефективностЬ, яка базуеться на пор!внянт каттальних i пря-мих поточних витрат для об^рунтовування ращональних та оптимальних pimeHb. При цьому ращональне р1шення — це кращий BapiaHT з пор1вняних, а оптимальне — з ycix можли-вих.

Використання метод!в абсолютно!* ефективност! для ощнювання шновацш е надзвичайно складним, осюльки при цьому треба оперувати кшцевими результатами д!яльност! пщприемства (виручкою вщ реал!зацп продукци, й соб1варт!стю), тод1 як окрем! шновацп становлять лише частку прямих витрат у соб!вартост!.

291
Глава 10

10.2. Показники та методи розрахунку ефективносп швестицш

Ощнювання економ1чно! ефективност1 — це встановлення привабливост! швестицш (швестицшного проекту) для нащо-нального господарства в цшому та для вщповщних регюшв i пщприемств зокрема. I! визначають за стввщношенням еконо-м1чних результате i витрат. Економ1чт результати охоплюють: виробнич1 результати (виручку вщ реал1заци продукци); сощальт та еколотчт результаты; no6i4Hi фшансов1 результати.

Залежно вщ сфери спрямування швестицш розр1зняють за-значет нижче показники ефективность

КоефщЬент ефективностЬ швестицш у нацюналъне госпо• дарство:

АД Д

(10Л)

де АД — npnpicT нащонального доходу внаслщок швестицш, млн грн/рш;

Д — поточний нацюнальний дохщ, млн грн/р1к;

К — катталовкладення у нацюнальне господарство, млн грн; Ф — поточна варт1сть виробничих фощцв нащонального господарства, млн грн.

КоефщЬент ефективностХ швестицш у регюн або галузь промисловост1 (?рг):

р АДрг ^ Дрг Е"-— ф~' <10-2>

рг рг

де ДДрГ, Дрг — npnpicT чисто! продукци i поточна чиста продук-щя у perioHi, галуз1, млн грн/piK.

КоефщЬент ефективностЬ Ьнвестицш у диоче тдприемство (ЕП):

>

„ д пп

К= — <10-3>

292
Ефективнють Ыженерних та господарських р1шень

де АП у П — прирют прибутку, поточний прибуток, млн грн/р1к; Фп — поточн1 виробнич1 фонди пщприемства, млн грн;

Кп — катталовкладення у пщприемство.

Створюючи нове пщприемство державно! власност1, використовують показник строку окупност! (Т):

де Лсер — середньор1чний прибуток, млн грн;

Тн — нормативний строк OKynHOCTi, рок1в.

Строк окупност1 вказуе на те, що пщприемство з першого року отримуе проектний прибуток. Але це не вщповщае дшс-HOCTi i тому слщ використовувати шший показник:

де Д — прибуток i-ro року функцюнування тдприемства, млн грн.

Створюючи нове пщприемство приватно! власност1 або нове виробництво, фш1ю, можна використовувати дешлька показ-ниюв, якг поширет в умовах ринково! економши. Щ показники г'рунтуються на таких положениях. По-перше, пщприемство щор1чно отримуе у свою властсть чистий прибуток теля вщрахувань податшв з прибутку (ПЧ1), а також повертае частину катталовкладень у вигляд1 амортизащйних вщрахувань (А*). 1х сума становить р1чний грошовий потш. По-друге, каттало-вкладення i rpomoei потоки здшснюються у pi3Hi роки, тому необхщно !х зютавляти за часом до початку експлуатацп за до-

личину дисконтно! ставки приймае швестор з урахуванням ставок за башивськими депозитами або вщеоттв на державт об-л1гацн i темтв шфляцп.

Розрахунки ефективност! швестицш дощльно здшенювати за зазначеними нижче показниками.

Строк окупност! — це перюд, за який сукупний грошовий пот1к зр1внюеться з каттал овк л аденнями у пщприемство:

(10.4)

т

I nt>K,

(10.5)

293
Глава 10

r0K 77 + Д ток

Е7Т7^"=17Г^7 + Яо^ок^Т,н» (Ю.6)

i=i (1 + а) ыг (1 + а)

де Ток — строк окупностг,

i — поточн1 роки швестування та експлуатацп пщприемства; Тн — кормативний строк окупност1, прийнятий швестором; К0> Кь — початков1 i поточшшвестицп.

Чисту тепер1шню вартють знаходять за формулою

t (пч + аЛ t к

сч = Z------5---г1-?*-----+ > 0, (10.7)

4 *ti (i+d)* fti(i+ау °’ 4

де t — строк вщдач1 вщ швестицш (встановлюе швестор). 1ндекс прибутковост1 обчислюють таким чином:

1 =

• К+л) k (1+d)‘

± Kt , К

S(l+d)‘ 0

>1,

(10.8)

Yci розрахунки за цими трьома показниками виконують на основ1 грошових потошв з урахуванням змши вартост1 грошей з часом. Основним у цих показниках (методах) е те, яку саме дисконтну ставку брати для пщрахуншв. Дисконта! ставки зростають, якщо зростають вщсотки на позики, темпи шфляцп, а також тривалють перюду обчислення грошових потошв. Чим тривал1ший цей перюд, тим бшыпий ризик. Тому швестор повинен об^рунтувати дисконтну ставку i нормативний строк окупност1 (Г) або строк вщдач1 вщ швестицш (t). Для 61лыпо1 певност1 у результатах розрахуншв ефективност1 ix дублюють
Предыдущая << 1 .. 87 88 89 90 91 92 < 93 > 94 95 96 97 98 99 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100