Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 92

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 86 87 88 89 90 91 < 92 > 93 94 95 96 97 98 .. 217 >> Следующая


Студент повинен вмЬти: визначати eKOHOMi4Hy ефектившсть швестування в тдприемства державноХ та приват-Hoi еласност1; визначати eKOHOMi4Hy ефективтсть створення новог техшки, мamepiaлiв; визначати eKOHOMi4ny ефективтсть застосування новог техшки i технологи.

Л

288
I фективнють Ыженерних та господарських р1шень

10.1. Суттсть визначення ефективносп шженерних та господарських ршень

1нженерне рпнення — це проект, програма дш, спрямова-них на усунення суперечностей у техшчних та оргатзащйних системах i створення нових або удосконалення наявних вщцв техшки, технологи та оргашзаци виробництва з максимальною ефектившстю.

За змктом шженерш рзшення под!ляють на конструкторсыи (конструкцп споруди, апарата, машини, вузла, детал1 тощо), технолопчш (технолопчш процеси, методи обробки, складан-ня), оргашзащйт (форми i методи оргашзаци po6iT, спещалЬ защя пщроздШв i робочих м1сць, !х планування, календарно-планов1 нормативи) та комплексна

1нженерне р1шення як результат розумово-психолопчно!, творчо! д1яльност1 шженера — поняття подвшне: 1) визначае зм1ст i параметри об’екта шженерного р1шення (конструкци технолопчного процесу, форм i метод1в оргашзаци виробництва); 2) е вказ1вкою кер1вника колективу виконавщв до пщготовки рипень нижчого р1вня. 1нженерне рпнення лежить в ос-нов1 створення, виробництва й експлуатацп ново! техшки, нау-ково-техшчного прогресу i пщвищення ефективност! виробництва. Результатами реал1зацп шженерних piineHb е нововведения або шновацн.

У процес1 пщготовки та прийняття шженерних ршень необхщно враховувати ixm особливость По-перше, р1шення т1сно взаемопов’язаш як щодо р1вня iepapxi! техшчних систем (наприклад, за конструкщею деталей вузла або складально! одинищ), так i в межах одного р1вня (р1шення за конструкщею одного вузла). По-друге, шженерш рпнення мають директивний характер i впливають на pi3Hi сфери д1яльност1 та навколишне середовище. Вони мусять бути погодженими з зацисавленими особами, оргашзащями, пщприемствами i державними оргаш-защями. По-трете, шженерш р1шення приймають в умовах де-фщиту часу, тому необхщно поеднувати обфунтовашсть i свое-часшсть ix прийняття. По-четверте, шженерш рпнення е результатом колективно! д1яльност1 виконавщв, а вагом! р1шення — результатом сп1льно1‘ роботи кьлькох оргашзацш та пщприемств.

10 6-585

289
Глава 10

По-п’яте, шженерш рипення впливають на ефектившсть виробництва, сощальт умови життя й пращ людей, тому в основу ix прийняття слщ покласти забезпечення максимально! ефектив-ност1 з урахуванням сощальних наслщшв.

Господарське р1шення — це виб1р найбыьш ращонального направления та обсягу вкладень катталу з тим, щоб викорис-тати кошти пщприемства для максимального задоволення його потреб.

Господарсьш р1шення приймають за таких умов: створення пщприемств, ix розширення, зменшення, створення фшш та ш.; освоения виробництва ново! продукци, и модертзацп, зб1льшення, зменшення обсягу виробництва; будДвництва виробничих об’ект1в, ix реконструкций вибору направлень використання прибутку тощо.

Результатами реал1зацп господарських рппень е швестицп у виробництво.

1нженерш та господарсыи р1шення д1алектично взаемопов’я-зат. 3 одного боку, господарське р1шення, наприклад, про не-обхщтсть освоения виробництва ново!* продукци, обумовлюе проведения комплексу конструкторських i оргашзацшних po6iT. 3 другого боку, результат попередшх шженерних рппень здебЪгыпого е основою для прийняття вщповщних господарських рппень.

Процес прийняття шженерних i господарських piineHb — це сукуптсть етатв, якг виконуються у певнш послщовностк формування проблеми, анал1з проблеми, формування вар1ант1в досягнення мети, виб1р кращого вар1анта з урахуванням кри-терпв ефективность

Ефектившсть — це стввщношення ефекту i витрат, що зу-мовили цей ефект. Ефект е результатом впровадження шженерних, господарських рппень або результатом д1яльност1 пщприемства (економ1чний, еколопчний та/чи сощальний). Ефект — це прибуток, дохщ, збьлыпення чи зменшення поточних витрат виробництва, зниження шкщливих вщход1в, травматизму та iH.

Витратами у розрахунках ефективност1 е каттальт вкла-дення в об’екти буд1вництва, каттальт витрати або ix спря-«, мування в об’екти ново! технши, технологи. Критер1ем ефектив-^ ност1шженерних i господарських piineHb е максимум ефекту на одиницю витрат або мш1мум витрат на одиницю ефекту.

290
Ефективнють Ыженерних та господарських piuieHb

Анал1з ефективност! мае два напрями: 1) ощнювання ефективност! швестицш, тобто вкладень катталу як результат або вар1ант господарських рпнень; 2) ощнювання ефективност! шновацш, тобто результайв шженерних piuieHb.

Анал1з ефективност! швестицш у буд!вництво пщприемств, ix реконструкцпо дае змогу об^рунтувати район i пункт буд!в-ництва нового тдприемства, визначити його спещал!защю, потужтсть, кооперування з шшими пщприемствами, темпи зростання потужност! за рахунок буд!вництва нових цех!в, ix реконструкцп, переоснащения тощо.

Ефективтсть швестищй оцшюють, зазвичай, методами абсолютной ефективностЬ, яка характеризуеться стввщношенням загально! величини ефекту (прибутку, доходу) i каттальних вкладень у вщповщш об’екти, сфери господарювання.
Предыдущая << 1 .. 86 87 88 89 90 91 < 92 > 93 94 95 96 97 98 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100