Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 91

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 85 86 87 88 89 90 < 91 > 92 93 94 95 96 97 .. 217 >> Следующая

Витрати на розробку техшчно! документацп проекту, грн 25 000 30 000
Варт1сть обладнання з урахуванням транспортних послуг, грн 260 000 300 000
Варт1сть монтажних та пуско-налагоджувальних po6iT, грн 30 000 45 000
Обсяг товарно! продукци, грн/шт. 30 000 26 000
Щна продукци, грн/шт. 200 190
Соб1варт1сть продукци, грн/шт. 160 165

Розв’язання

Вщповщно до формул и (9.4) резервний фонд Фрез становитиме: Фрез = 40 ООО ¦ 0,1 = 4000 грн.

Для анал1зу ризимв проекту розрахуемо доходи його учас-ник1в в базовому i найбшып небезпечному вар1антах.

Дохщ пщприемства “Електровим1рювач” Пр1 розраховуеть-ся за формулою

Пр, = в(Цпр -Спр)В-Кпр -Клок, J

284
1нвестиц1йна д1яльнють пщприемства

де в — частка пщприемства при отриманш виручки вщ реалЬ заци продукци;

Дпр — щна продукци;

Спр — соб1варт1сть продукци;

В — обсяг продукци, що випускаеться пщприемством;

Кпр — вартють виробничих примицень та елемент1в шфра-структури;

Ярек — витрати на розробку техшчно! документаци.

Згщно з формулою (9.5) дохщ пщприемства “ЕлектровимЬ рювач” у базовому BapiaHTi складае:

Пр\ =0,5 (200-160) 30 000-140 000-25 000 = 435 000 грн.

Дохщ пщприемства “Електровим1рювач” у найб1лып небез-печному BapiaHTi складатиме:

Пр^ =0,5 (190-165) 26 000-140 000-30 000 = 155 000грн.

Дохщ тдприемства “Точелектроприлад” розраховуеться за формулою

Д?2 = *(ЦПр ™ Cnp)S “ *обл ” ^монт»

де — варт1сть обладнання з урахуванням транспортних послуг;

Кмонт — варт1сть монтажних та пусконалагоджувальних po6iT.

У базовому BapiaHTi дохщ пщприемства “Точелектроприлад” становить:

Пр1 =0,5 (200 -160) 30 000 - 280 000-35 000 = 285 000 грн.

У найбшьш небезпечному BapiaHTi дохщ пщприемства “Точелектроприлад” становитиме:

Пр1 =0,5(190-165)26 000-320 000-45 000 = -40 000грн.

Анал1з результате розрахунюв показуе, що у найбигыы небезпечному BapiaHTi ф1рма “Точелектроприлад” матиме збитки, тому проект вважаеться нестшким i реал1защя його недо-цшьна.

285
Глава 9

Завдання для самостшного розв’язання

Завдання 1

Металургшний комбшат “Дншромаш” плануе перехщ на технолопю процесу розливу стал1 в мартешвських печах. Проект передбачае демонтаж дпочо! технолог1чно! лит, придбання сучасно! технологи та монтаж нового обладнання.

Сформулюйте загальну послщовшсть розробки швестицшного проекту пщприемства та розкрийте зм1ст фаз життевого циклу проекту.

Завдання 2

Визначте, яка фаза проектного циклу характеризуеться най-вищою невизначешстю та ризиком:

— концепщя;

— планування;

— проектування;

— реал1защя проекту;

— використання результате.

Завдання 3

При виконанш проекту модершзацп пщприемства випуску побутово! техшки несприятливою под1ею може стати виявлення помилок у кошториснш документацН. У цьому випадку до-датков1 витрати на виправлення документацп можуть станови-ти 800 тис. грн. Ймов1ршсть появи цих помилок становить 0,6. Заходи з митпзацп цього ризику (пщвищення квал1фжацп пращвник1в, залучення консультанте) можуть становити 100 тис. грн i призвести до зменшення ймов1рност1 ризику з 0,6 до 0,3. Визначте очжувану економ1ю коптв пщприемства вщ прийняття протиризикових заход1в.

Завдання 4

У результат! маркетингових дослщжень встановлено, що icHye три вар1анти швестицшного проекту з випуску деталей кршлення (гвинти, гайки, шайби): <

— “оптимиггичний” — виручка вщ реал1зацй продукци становить 50 тис. грн, витрати на виробництво продукци — 5 тис. грн;

286
(нвестицмна д1яльнють пщприемства

— “нормальний” — виручка вщ реал1заци продукци становить 30 тис. грн, витрати на виробництво продукци — 15 тис. грн;

— “песиипстичний” — виручка вщ реал1заци продукци становить 15 тис. грн, витрати на виробництво продукци — 20 тис. грн;

iMOBipmcTb сценарив становить вщповщно 0,3; 0,4 та 0,3.

Проанал1зуйте ризик проекту методом розробки сценарив проекту.

Завдання 5

Пщприемство з переробки вщход1в металурпйного виробництва “Запор1жметал” плануе встановити новий прилад з ком-п’ютером для контролю процесу переробки. Цей прилад вико-ристовуеться вперше, ймов1ршсть його вщмови становить 0,2.

Виправлення ситуаци, що може скластися при використанш нового приладу, тобто повернення до попередньо! системи контролю, потребуе витрат пщприемства у cyMi 500 тис. грн.

Визначте резервний фонд “Запор1жметалу”, необхщний для компенсаци втрат пщприемства у випадку виходу з ладу нового приладу.

287
Глава 10

ЕФЕКТИВШСТЬ 1НЖЕНЕРНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ PIIHEHb

10.1. Сутшсть визначення ефективностЬ тженерних та господарських рШень.

10.2. Показники та методи розрахунку ефективност1 тве-стицш.

10.3. Показники порЬвняльноХ ефективностЬ тновацш та методи розрахунку порЬвняльного ефекту виробничих тновацш.

10.4. Методика розрахунку суку иного ефекту eid створення новоХ продукци.

КлючовЬ поняття i термти: шженерне рШення; госпо-дарське рШення; ефектившсть; ефективтсть швестицш; ефективтсть тновацш; строк oKynnocmi швестицш; чиста теперШня eapmicmb; шдекс npu6ymKoeocmi; зведет витрати; пор1вняний ефект тновацш
Предыдущая << 1 .. 85 86 87 88 89 90 < 91 > 92 93 94 95 96 97 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100