Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 90

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 84 85 86 87 88 89 < 90 > 91 92 93 94 95 96 .. 217 >> Следующая


1м1тащйне моделювання ризитв на 6a3i методу Монте-Кар-ло включае комплексне використання метод1в чутливост1 та анал1зу сценарив проекту. Використання методу 1м1тацшного моделювання дае змогу побудувати математичну модель проекту з невизначеними значениями параметр1в i передбачае використання спещ&тизованого програмного забезпечення. Результатом цього методу е отримання розпод1лу ймов1рностей можливих результате проекту.

Шсля того, як ризики швестицшного проекту щентифшо-ват та проан&тизоваш, слщ прийняти р1шення щодо реакцп на них. У деяких випадках виявлеш ризики наст1льки суттев1 (наприклад землетруси), що ix практично не можливо уникну-ти, тому щ ризики приймають як належне, враховуючи Mim-мальну ймов1ршсть ix виникнення. У щлому для досягнення поставлено! мети проекту необхщно прийняти рппення, що забезпечать деякий компром1сний р1вень ризику. Цей р1вень мае вщповщати певному балансу м1ж очшуваними вигодами вщ проекту та витратами на м1шм1защю ризитв.

Зупинимося на методах мш1м1заци ризиюв.

281
Глава 9

Розподш ризитв здшснюеться М1Ж учасниками проекту i пщвищуе його надштсть. Розподш ризиюв потр1бно починати пщ час тдготовки плану проекту i контрактних документе. Слщ мати на уваз1, що пщвищення ризитв одного з учаснитв проекту мае супроводжуватися адекватною змшою у розподШ доход1в вщ проекту м1ж його учасниками.

Страхування ризитв використовуеться у ситуаци, коли учасники проекту неспроможт самостшно забезпечити його реал1защю при виникненш того чи iHnioro ризику (наприклад, пожеж1 або стихшного лиха). У цьому випадку щ ризики пере-даються страховш компани.

Резервування кошт1в на покриття непередбачених витрат пов’язано з виникненням незапланованих подш. Це можуть бути помилки у розрахунках, упущения або невизначен1сть, що виникають у процес1 виконання проекту. Шкому не вщомо, коли, де i сюльки кошт1в буде витрачено, поки не вщбудеться незапланована под1я. Величина i к1льк1сть резерв1в на випадок непередбачених обставин залежать вщ “новизни” проекту, неточностей в ощнщ часу i витрат, техн1чних проблем, величини зм1н у масштаб! проекту та iH. Рекомендована фах1вцями величина резерву на покриття непередбачених витрат становить 7—12 % вщ вартост1 проекту.

ШмЬтування — це встановлення граничних сум витрат, продажу, кредиту тощо. Застосовуеться банками при видач1 позики власникам проекту при продажу продукци у кредит, швесторам — при визначенш суми вкладеного катталу.

1. Дайте визначення поняття швестицш.

2. Наведпъ класифшацпо швестицш.

3. Який склад потенщйних швестор1в проекту?

4. Назв1ть основн1 напрямки швестування розвитку п

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНШГ

Контрольш питания

приемств.

282
(нвестицмна ^яльнють пщприемства

5. Дайте визначення поняття проекту та його особливостей.

6. Яю характерт ознаки швестицшних проект1в?

7. Охарактеризуйте життевий цикл проекту та його фази.

8. Назв1ть основних учасниюв проекту.

9. Яю юнують обмеження при реал1зацп проект1в?

10. Охарактеризуйте оточення проекту.

11. Як здшснюеться яюсний анал1з ризиюв?

12. Охарактеризуйте методи юльюсного анал1зу ризиюв.

13. Яю е методи миим1заци ризиюв?

Завдання з розв’язанням

У швестицшному проект! створення пщприемства з випуску комплектуючих для електротехшчного обладнання бере участь дв1 оргашзаци. Перша — пщприемство “ЕлектровимЬ рювач”, що мае виробнич1 примицення i вщповщну шфра-структуру. Друга — пщприемство “Точелектроприлад”, що здшснюе монтаж ново! технолопчно! лши на пщприемствь

Вщповщно до умов контракту пщприемство “Електровим1рю-вач” надае виробниче примицення, необхщш елементи шфра-структури та техшчну документащю щодо проекту. Пщприемство “Точелектроприлад” здшснюе закушвлю, доставку i монтаж необхщного обладнання, а також проводить пусконалаго-джувальш роботи з установления обладнання та введения в ек-сплуатащю ново! технолопчно! лши. Виручка вщ реал1заци про-дукци буде розпод1лена м1ж учасниками проекту nopiBHy. Проектом передбачаеться використання ново! сировини для виробництва продукци, тому допускаеться можливкть появи браку (ймов1ршсть за прогнозами експерт1в може становити 0,1). Збитки пщприемства у pa3i невдач1 при використанш ново! сировини i повернення до старо! технологи можуть становити 40 тис. грн.

Визначте величину резервного фонду, необхщного для ком-пенсаци невдач1, пов’язано! з використанням ново! сировини, i проанал1зуйте ризики проекту методом визначення його стш-KOCTi. 1нформащя щодо значень параметр1в проекту в базовому i найбигып небезпечному вар1антах наведена у табл. 9.8.

Величина резервного фонду Фрез розраховуеться за формулою

Фрез=^дод. (9.4)

283
Глава 9

де i — ймов1ртсть невдач1 при використанш ново! сировини;

#дод — додатков1 витрати пщприемства у випадку невдач1 при використанш ново! сировини та повернення до старо! технологи.

Таблиця 9.8. Параметри проекту у базовому i найбшып небезпечному вар1антах

Параметри проекту Базовий вар1ант НайбЬпыы небезпечний вар1ант
Вартють виробничого прим1щення та елемент1в шфраструктури, грн 140 000 140 000
Предыдущая << 1 .. 84 85 86 87 88 89 < 90 > 91 92 93 94 95 96 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100