Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 9

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 3 4 5 6 7 8 < 9 > 10 11 12 13 14 15 .. 217 >> Следующая


Особливост1 процесу закушвель пщприемствами сировини, нашвфабрикат1в, устаткування. Шдприемства закуповують

27
Глава 1

сировину, комплектуют, устаткування та iHini товари i послуги для використання у виробничому npoijeci або для перепродажу шшим споживачам. Кшцев1 споживач1 (громадяни) ку-пують готову продукщю для особистого, с1мейного або домаш-нього вжитку, не маючи справи i3 закутвлею машин, лшш, устаткування.

Шдприемства здшснюють закутвлю товар1в на пщстав1 то-варних специфшацш, розгорнутих техшко-економ1чних характеристик. Пропозици не розглядаються, якщо вони не вщповЬ дають певним вимогам конструкщйного характеру, якост1, дизайну, економ1чност1, еколопчност1 тощо. На пщприемств! р1шення про кутвлю, здшснення тих чи шших операщй при-ймають колективно, залучаючи до обговорення пропозицш фах1вщв р1зного профшю: маркетологе, постачальник1в, кон-структор1в, технолог1в, виробничник1в, фшансист1в. Остаточ-не риыення приймае кер1вник вщповщного напряму (напри-клад, питания закутвл1 нового технолотчного устаткування вириыуе техтчний директор). Кшцевий споживач, безумовно, теж радиться з близькими, колегами, якщо хоче придбати мод-ний товар або товар довготривалого користування, але найчас-Time р1шення про кутвлю приймае самостшно.

Шдприемства прискшливипе, масштабнипе, шж кшцев1 споживач1, дослщжують цшову пол1тику конкуренйв, кон’юнк-туру ринку, постачальник1в продукци. Особливе значения пщприемство надае вибору постачальник1в продукци, устаткування, сировини, енерги, використовуючи особист1 стосунки, мож-ливост1 надання кредиту, зважаючи на р1вень квал1фшаци персоналу, повноту товарного асортименту, цшу товару, репута-щю, як1сть надання послуг, швидк1сть реакци на потреби юпент1в, умови постачань, !хню оперативтсть, наявшсть служ-би техтчно! допомоги. Пщприемства широко використовують pi3Hi види л1зингу.

Пщприемства у свош д1яльност1 на професшшшому piBHi використовують конкурентт торги, переговори, шж кшцев1 споживачь У конкурентних торгах (тендерах) продавщ, вироб-ники надають незалежт цшов1 пропозици щодо конкретних TOBapiB, проект1в, послуг. Пщ час переговор1в покупець тор-гуеться, змшюе розм1р замовлення, узгоджуе цши.

Пщприемства, виступаючи в рол1 споживача, вщ постачаль-ник1в продукци досить часто вимагають особливих умов щодо

28
Пщприемство в систем! ринкових вщносин

д1лових стосунк1в, а саме: широких гарантш, можливостей повернення чи обмшу товару, ствпращ у проведент реклам-них кампанш, тльгового (безпроцентного) кредитування, ком-плектност1 поставок, компенсащйност1 продажу (кушвлЬпро-дажу).

Особливост1 ринково! д1яльност1 промислового пщприемства. Попит на продукщю промислового призначення е по-хщним вщ попиту на товари кшцевого споживання. Виробни-ки усвщомлюють, якщо попиту немае на piBHi кшцевого спо-живача, то канали розпод1лу (оптова та роздр1бна торпвля) швидко переповнюються i вщпадае потреба у виробництв1 i товар1в широкого вжитку, i устаткування, за допомогою якого щ товари виготовляються. Доки кшцев1 споживач1 готов1 пла-тити б1лыпу цшу за товар, тдприемства лояльно ставляться до цього.

Попит пщприемств — виробниюв продукци промислового призначення нестаб1льшший, шж попит кшцевих споживач1в. Незначт змши в кшцевому пошла на товари, послуги можуть позначитися на всьому ланцюжку товарооб1гу: роздр1бш тор-говщ — оптовик — постачальники.

Пщприемства географ1чно б1льш сконцентроват, 1хня шль-к1сть вщчутно менша пор1вняно з кшцевими споживачами. Скаж1мо, машинобуд1вний потенщал Украши зосереджено передуем у таких м1стах, як Ки1в, Харк1в, Дн1пропетровськ, Запор1жжя, Луганськ, Льв1в, Краматорськ, Кривий Pir.

Масштабтсть виробництва, технолог1я, асортимент продукци потребують для здшснення закутвель i продажу мати у штат1 висококвал1фшованих постачальник1в i пращвнитв 3i збуту. Це спещал1сти з техтчною освггою, об1знаш, з одного боку, з технолотчними процесами на виробництв1, з шшого — з вимогами ринку, споживача; вони мають досвщ ведения пе-реговор1в, знания тенденцш розвитку ринку, його кон’юнкту-ри, можуть спрогнозувати обсяги збуту на коротку чи бглып вщ-далену перспективу.

Канали товарообиу (розпод1лу, збуту) для пщприемств знач-но коротпй пор1вняно з кшцевими споживачами, оск1льки пщприемства-споживач1 (i виробники) масштабнши, сконцен-трованши, закуповують складш та спещально виготовлет устаткування, лши, вузли. Здебшыпого пщприемства викорис-

29
Глава 1

товують так зват нульов1 канали товарооб1гу, тобто прямий зв’язок у cxeMi “виробник — споживач”. Суттевою е шша ситу-ащя з кшцевими споживачами, продукщя до яких надходить через ланцюжок посереднитв.

Пщприемства, на вщмшу вщ кшцевих споживач1в, мають змогу виготовляти продукщю такого асортименту, тако1 якост1 i в такш к1лькост1, яка могла б замшити в деяких випадках продукщю, що купуеться у постачальниюв. У кшцевого спо-живача TaKi можливост1 обмежет.

Пщприемства потребують широкомасштабного техтчного обслуговування пор1вняно з кшцевими споживачами. Це, своею чергою, потребуе наявност1 cepBicHoi служби, вщповщного техтчного оснащения, висококвал1фшованих ствроб1тнишв.
Предыдущая << 1 .. 3 4 5 6 7 8 < 9 > 10 11 12 13 14 15 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100