Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 89

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 83 84 85 86 87 88 < 89 > 90 91 92 93 94 95 .. 217 >> Следующая


277
Глава 9

Прибуток пщприемства Пр6 становитиме:

Пр6 = ЦпрВ-СпрВ-Кбр-Крек, (9.1)

де Цпр — щна одинищ продукци;

В — обсяг продажу продукци;

Спр — соб1варт1сть продукци;

К6р — витрати тдприемства у зв’язку з випуском браковано! продукци;

Крек — вартють рекламних послуг.

Тод1 прибуток пщприемства у базовому BapiaHTi Пр6:

Пр6 = 50 • 10 ООО -35-10 ООО - 25 ООО - 34 ООО = 91 ООО грн.

Прибуток пщприемства у найб1льш небезпечному BapiaHTi Прн:

Пр» = 45 • 9000 - 38 • 9000 - 30 000 - 46 000 = -13 000 грн.

Осшльки у найб1лып небезпечному BapiaHTi пщприемство матиме збитки, проект вважаеться нестшким i не може бути рекомендованим до реал1заци.

Наведет методи шльшсного анал1зу ризик1в достатньою Mipoio не складт, але мають низьку точтсть через те, що не враховують ймов1ртсть ризишв.

АналЬз сценариврозвитку проекту дае змогу ощнити вплив на проект одночасно! змши детлькох його параметр1в i3 урахуванням ftM0BipH0CTi кожного сценарио. Якщо юлыйсть сце-нарив проекту значна, рекомендуеться застосування спещаль-них комп’ютерних програм, що передбачають використання метод1в 1м1тацшного моделювання.

Сценари передбачають формування дешлькох BapiaHTiB розвитку проекту, для яких визначаються основт параметри, що впливають на ефективтсть проекту, ix значения та ймов1ршсть здшснення кожного сценарно. Для проекту визначаеться величина штегрального доходу, що дор1внюе cyMi доход1в за кож-ним сценар1ем проекту з урахуванням ймов1рность Якщо величина штегрального доходу позитивна, приймаеться р1шення щодо можливост1 реал1заци проекту. Приклад використання методу анал1зу сценарив проекту наведено у табл. 9.7.
1нвестиц1йна д!яльнють пщприемства

Таблиця 9.7. Анал1з сценарив розвитку швестицшного проекту

Сценарш Ймов1ршсть здшснення сценар1ю Дох1д вщ проекту, млн грн Дох1д в1д проекту з урахуванням ймов1рност1, млн грн
“Оптим1стичний” 0,2 120 24
“Нормальний” 0,5 100 50
“Песизуистичний” 0,3 40 12
Всього 86

Анал1з табл. 9.7 показуе, що середне значения доходу вщ проекту з урахуванням ймов1рност1 кожного сценар1ю додатне (86 млн грн), тому проект може бути прийнятим до реал1зацп.

Метод побудови дерева рШень використовуеться у випадку невелико! шлькост1 змшних параметр1в проекту та ймов1рних сценарив розвитку процесу. By зли дерева рипень вщобража-ють ключов1 поди, у результат! здшснення яких можлив1 pi3Hi сценарп розвитку проекту. Стрглки, що поеднують вуз ли, це роботи за кожним сценар1ем проекту. KpiM того, надаеться шформащя стосовно термппв, упродовж яких вщбуваються ключов1 поди, вартост1 po6iT та ймов1рност1 подальшого розвитку проекту.

На рис. 9.4 наведено “дерево piineHb” для анал1зу ризишв проекту з випуску пщприемством електричних двигушв ново! модифшацп, що буде реал1зовуватися протягом трьох етатв. На першому етат (маркетингов1 дослщження) необхщт витрати Кг у cyMi 500 грн. Якщо в результат маркетингових до-слщжень буде встановлено, що пщприемство знайде свою Hiiny на ринку (ймов1ршсть 0,8), то можна переходити до наступного етапу проекту (вузол 2). У протилежному випадку (ймов1ршсть

0,2) необхщно припинити проект (вузол 3). При цьому 500 грн буде витрачено даремно.

Другий етап проекту — складання б1знес-плану та пошук швестора — потребуе витрат К2 у су Mi 1 тис. грн. Ймов1ршсть устшного рипення становить 0,9, ймов1ршсть протилежного

279
Глава 9

результату — 0,1. Якщо швестора буде знайдено (вузол 4), шдприемство може приступати до виробництва та реал1заци продукци. Передбачаються три вар1анти технолопчного процесу виробництва, ймов1ршсть яких становить 0,2; 0,5 i 0,3, а дохщ В1Д реал1заци продукци залежно вщ вар1анта складае: К\ = = 100 тис. грн, Kl = 200 тис. грн i =150 тис. грн.

Етап

проекту

1-й м1сяць

Марке-тингов1 дослЬ дження (-500 грн)

2-й апсяць

Складан-ня б1знес-плану та пошук швестора (-1000 грн)

3-й мкяць

Виробництво i реал1за-щя продук-цй

100 000 грн

Сумарна

ймов1р-

н1сть

6

0,2 200 000 грн

К) 0,144 7

0,5 *9 °-36

150 000 грн

0,3

*9 8 0,21

Дохщ,

грн

98 500

198 500 148 500

Дохщ 1з ураху-вання ймов1р-ност1, грн

14 184 71460 32 076

Сумарний очшуваний дохщ: 117 720 грн

Рис. 9.4. Дерево pirnem» швестицшного проекту

Вузли 6, 7, 8 показують завершения життевого циклу проекту.

Сумарна ймов1ршсть окремих шлях1в дерева pinieHb дор1в-нюе добутку ймов1рностей окремих його po6iT. Наприклад, ймов1ртстынляху 1—6 становить: 0,8 -0,9* 0,2 = 0,144 .

Дохад вщ реал1заци проекту цього вар1анта становитиме

nPl=Kl+K*+Kl

<?

.2)

280
Ывестицмна дтльнгсть пщприемства

де К19 К2, К3 — витрати по проекту або доходи вщ реал1зацп продукци на кожному етат проекту на шляху 1—6.

Тод!

Прх = -500 - 1000 + 100 000 - 98 500 грн.

Дохщ з урахуванням ймов1рност1 розраховуеться за формулою

Пр' = Пр9 (9.3)

де — сумарна ймов1ртсть окремих шлях1в дерева рппень.

Пр1 для шляху 1—6 становитиме:

Прх = 98 500-0,144 = 14 184 грн.

Сумарний очшуваний дохщ вщ проекту, розрахований ана-лопчно на ycix шляхах дерева рппень, виявився позитивним (14 184 + 71 460 + 32 076 = 117 720 грн), тому ризик можна вважати припустимим, а проект рекомендувати до реал1зацп.
Предыдущая << 1 .. 83 84 85 86 87 88 < 89 > 90 91 92 93 94 95 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100