Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 88

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 82 83 84 85 86 87 < 88 > 89 90 91 92 93 94 .. 217 >> Следующая

Таблиця 9.4. “Важливкяъ” ризику швестицшного проекту

Фактор ризику Ощнка ризику, бали Ймов1ршсть ризику “Важлив1сть” ризику
1 2 3 4 = 2*3
Постачання неяк1сного обладнання 70 0,02 1,4
Затримки у постачанш обладнання 60 0,05 3

274
1нвестиц1йна д1яльнють пщприемства

Закшчення табл. 9.4

1 2 3 4 = 2*3
Недостатня мотиващя учаснишв проекту 20 од 2
Банкрутство пщприемства 100 0,0001 0,01

До роботи з визначення “важливостГ’ ризитв залучаються експерти, як1 добре ознайомлет з проектом i умовами його реал1зацп.

Анал1з таблищ 9.4 показуе, що фактор затримки у постачанш обладнання мае найбигыпе значения “важливостГ’, тобто е найбыьш небезпечним для проекту, тому на стади розробки проекту цей фактор мае бути постшно пщ контролем кер1вник1в проекту. KpiM того, для зниження ймов1рност1 виникнення цього ризику необхщно здшенити низку заход1в з удосконалення матер1ально-техшчного забезпечення проекту (виб1р надшного постачальника шляхом проведения тендер1в, запровадження на пщприемств! посади менеджера, що вщповщае за оргашзащю i проведения тендер1в та контроль за своечасним виконанням кон-тракйв з матер1ально-техтчного забезпечення проекйв та iH.).

Для KuibKicHoro анал1зу ризитв застосовуеться низка ме-тод1в. Деяш з них базуються на складних математичних моделях i потребують спещально! тдготовки та детально! шформацп щодо проекту, яка не завжди може бути отримана. Роз-глянемо найбшып розповсюджеш методи, в основу яких покла-дений анал1з коливань показнитв ефективност! д1яльност1 пщприемства за змши умов реал1заци проекту.

АналЬз чутливостЬ проекту г'рунтуеться на чисельнш ощнщ впливу коливань значень фактор1в ризику на ефективтсть проекту. Цей метод використовуеться для визначення пара-метр1в, що найбигып впливають на результати проекту, а також для проведения пор1вняльного анал1зу проекйв.

Алгоритм анал1зу чутливост1 включае так1 кроки.

1-й крок. Визначення ключових параметр1в, що можуть сут-тево вплинути на ефективтсть проекту. Такими параметрами, наприклад, для проекту з випуску та реал1зацй продукци

275
Глава 9

пщприемством, можуть бути: обсяг продажу продукци, щна за одиницю продукци, вартють сировини, р1вень шфляцп, термш затримки платеж1в.

2-й крок. Встановлення базовых значень ключових пара-метр1в.

3-й крок. Визначення показника ефективност1 проекту при базових значениях ключових параметр1в. Базовим показником може бути очнсуваний дохщ, термш окупносй швестицш, рен-табельшсть швестицш.

4-й крок. Змша одного з вхщних параметр1в на деяку фшсо-вану величину (наприклад ±10 %). При цьому Bci нпш пара-метри мають фшсоване значения.

5-й крок. Розрахунок нових значень показниюв ефективность

6-й крок. Анал1з результайв вщхилення значень показниюв ефективносп вщ базових значень. Приклад анал1зу ризиюв проекту методом чутливост1 наведено у табл. 9.5. Базова величина доходу вщ реал1заци продукци становить 7 тис. грн i розрахо-вана на ochobI базових значень параметр1в проекту, що вплива-ють на дохщ, частина з яких (щна продукци, обсяг продажу продукци та варт1сть сировини) наведена в табл. 9.5. HoBi значения доходу розраховувалися при послщовнш 3MiHi значень одного з базових параметр1в на +10 % та незмшних значениях решти параметр1в.

Анал1з табл. 9.5 показуе, що найбшыш коливання величини доходу пщприемства вщбуваються при 3Mim обсягу продажу продукци, тому для зменшення ризику втрати доходу ще на стади планування проекту необхщно передбачити заходи 3i стабиизаци обсягу продажу продукци на базовому piBHi. При nopiBHHHHi деюлькох проекйв BapiaHT з большими вщхшфн-нями показника ефективност1 проекту вважаеться найбшып ризикованим.

АналЬз cmiuKocmi передбачае розробку сценарив розвитку проекту в базовому i найбшьш небезпечному вар1антах. За кож-ним сценар1ем визначаються доходи i витрати, розраховують-ся показники ефективност1 для ycix учасниюв проекту. Проект вважаеться стшким за умови, що в ycix розглянутих сцена-pinx дотримуються iHTepecn його учасниюв (наприклад, прибуток). У табл. 9.6 надаеться шформащя для aнaлiзy ризику методом стшкост1 проекту реконструкци машинобуд1вного заводу.

276
1нвестиц1йна д1яльнють пщприемства

Таблиця 9.5. Анал1з ризишв швестицшного проекту методом чутливост1

Параметр Базове зна- чения пара- метра Базове значения доходу Змша базового значения параметра на Нове значения доходу при змпп показника на Вщхи-лення значень доходу в1д базового
-10 % +10 % -10 % +10 %
Щна про-дукци, грн 30 7000 27 33 6000 7800 1800
Обсяг продажу продукци, шт. 1000 7000 900 1100 5800 8300 2500
Варт1сть сировини, грн/шт. 10 7000 9 11 5680 7500 1820

Таблиця 9.6. Таблиця даних для анал1зу ризику швестицшно-го проекту методом стшкост1

Показник Базовий вар1ант Найб1лып небезпечний eapiaHT
1. Обсяг продажу продукци, шт./pin 10 000 9 000
2. Щна одинищ продукци, грн/шт. 50 45
3. Вартклъ сировини та основних матер1ал1в, грн/шт. 35 38
4. Витрати через браковану продукщю, грн 25 000 30 000
5. Варт1сть рекламних послуг, грн 34 000 46 000
Предыдущая << 1 .. 82 83 84 85 86 87 < 88 > 89 90 91 92 93 94 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100