Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 87

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 81 82 83 84 85 86 < 87 > 88 89 90 91 92 93 .. 217 >> Следующая


На рис. 9.3 представлено графш змши ймов1рност1 ризшив та витрат на виправлення ризиково! ситуаци протягом житте-вого циклу проекту.

ЙмовЬрнЬсть ризику Витрати

Рис. 9.3. Графш змши iM0BipH0CTi ризишв та витрат на виправлення ризиково1 ситуаци упродовж життевого циклу проекту

3 графша видно, що чим бьлына частина проекту буде здшснена, тим менша ймов1ршсть виникнення ризику, але витрати пщприемства на виправлення негативно! ситуаци, що пов’язана з ризиком, будуть бигыними.

Ймов1ршсть ризишв — це ймов1ртсть того, що в результат прийняття рипення пщприемство очшують втрати або небажа-

271
Глава 9

ний результат. Е два методи визначення ймов1рност1 небажа-них подш — об’ективний i суб’ективний. Об'ективний метод ^рунтуеться на визначенш частота, з якою цей ризик виникав в аналопчних умовах ранипе. Наприклад, якщо вщомо, що швестування в модершзащю технологичного процесу виплавки чавуну в доменних печах приводить до економи палива на 2 % у 120 випадках i3 200, то ймов1ршсть отримання тако! економп становить 0,6 (120 : 200).

Суб’ективний метод визначення ймов1рност1 заснований на використанш суб’ективних критерив, що базуються на р1зних припущеннях. До таких припущень можна вщнести: м1ркуван-ня, штугщю та власний досвщ, ощнку експерт1в, думку консультанта з фшансових питань тощо. Слщ визначити, що при субъективному визначенш ймов1рност1, pi3Hi експерти можуть неоднаково ощнити одну i ту саму под1ю та встановити pi3Hi и значения, тому шдивщуальний виб1р для прийняття р1шення може бути неоднаковим.

Д1яльшсть пщприемства з ашыизу i м1шм1зацп ризивдв включае: виявлення джерел ризику; анал1з i оцшювання ри-зик1в; визначення реакци на ризик; планування витрат на лшвщащю ризиково! ситуаци; створення резерв1в на випадок виникнення ризикових ситуацш.

Виявлення джерел ризишв починаеться 3i складання списку Bcix фактор1в, яш можуть заважати реал1зацй проекту. KpiM того, вивчаються результати ди цих ризишв на проект. Фах1вщ стверджують, що для устшно! реал1зацн проекту небезпечно не те, що вони знають про проект, а те, про що не знають, тому у виявленш джерел ризишв повинш брати участь yci учасники проекту.

На першому eTani рекомендуеться не обмежуватися якоюсь конкретною частиною проекту, а розглядати його у щлому для виявлення макроризишв. Щодо оргашзаци, що здшснюе проект, це може бути шфлящя, потршення ситуаци на ринку, змши у валютному Kypci, законодавств1, зовтшньоеконом1чнш ситуаци.

На другому eTani виявляються ризики, що стосуються безпосередньо пщприемства, на якому виконуеться проект, та умов його реал1заци. Такими ризиками можуть бути: помилки в проектно-кошториснш документацп при розробщ проекту; не-достатня квал1фшащя спещалктв; низька яшсть сировини,

272
1нвестиц1йна д1яльнють пщприемства

натвфабрикат1в, комплектуючих деталей; затримка поставок, платеж1в; недостатня шльмсть i квал1фшащя робочо! сили.

Для кожного виявленого ризику необхщно визначити: неба-жаш поди; поди, що будуть наступними теля здшснення неба-жано! поди; стутнь серйозност1 впливу поди на проект; ймо-в1ршсть того, що под1я вщбудеться; час, коли здшсниться ця под1я; взаемозв’язок ще! поди з шшими частинами цього про* екту або з шшими проектами. Наприклад, в результат неква-л1фшованого управлшня реал1защею проекту модертзацп об* ладнання машинобуд1вного заводу може виникнути затримка виконання проекту i збглыпення його вартость

Шсля виявлення джерел ризик1в слщ проанал1зувати та ощнити ризик. На перших етапах розробки проект1в, коли ще немае детально! шформаци про проект i умови його здшенен-ня, проводиться яшений анал1з ризишв. На цьому етат до-щльно використовувати матрицю ощнювання ризишв, наведе-ну в табл. 9.2. на приклад1 проекту впровадження шформацш-но! системи на пщприемств!. Отримана шформащя може бути корисною при BHpiineHHi питань щодо прийняття проекту до реал1зацй або для вибору проекту з найменшим ризиком з де-KijibKox запропонованих.

Таблиця 9.2. Матриця ощнювання ризшав

Фактор ризику Ймов1ршсть Стутнь серйозносп Складшсть виявлення Час
“Зависания системи” Низька Високий Висока Початок
Скарги користувача Висока Середнш Середня Шсля установки
Робота обладнання Низька Високий Висока Установка

У деяких випадках для яюсного анал1зу ризитв використовуеться “проф1ль” ризтив, приклад якого для фрагмента проекту монтажу системи автоматичного регулювання технолойч-ного процесу показано у табл. 9.3.

273
Глава 9

Таблиця 9.3. “Профшь ризшив” проекту монтажу системи автоматичного регулювання технолопчного процесу

Фактор ризику Стутнь серйозност1 ризику
„ катастро-низькии середти високий ф1ЧНИИ
Постачання неяккшого обладнання Затримки в постачанш обладнання 1 Недостатня мотиващя 1 учасник1в проекту 1 Зм1на кер1вництва пщприемства Банкрутство пщприемства

Очевидно, що чим бшьша частина “профилю” ризику буде заштрихованою, тим вищий ризик проекту. Для отримання б1лын повно! шформаци щодо ризишв проекту розраховують ix “важливклъ”, що показано в табл. 9.4.

Предыдущая << 1 .. 81 82 83 84 85 86 < 87 > 88 89 90 91 92 93 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100