Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 86

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 80 81 82 83 84 85 < 86 > 87 88 89 90 91 92 .. 217 >> Следующая


Зовшштм оточенням проекту е: економша, чинне законо-давство, право, наука, культура, еколог1я, техшка, сустльство, природш умови, пол1тика. До внутрШнъого оточення проекту належать чинники, пов’язат з оргатзащею проекту: учасни-ки проекту та !х квал1фшащя, оргатзацшна структура, стиль кер1вництва, шформацшне забезпечення проекту, р1вень кому нпсащй та iH.

Наведений перелш складових внутршшього та зовнипнього оточення проекту показуе, що впливати на зовнппне оточення

268
1нвестицмна д1яльнють пщприемства

майже неможливо, але теля ретельного його вивчення дощль-но розробити ряд заход1в щодо апшапзацй можливого негативного впливу на проект. Внутр1шне оточення передбачае мож-ливють його коригування, необхщшеть якого виявляеться при проведент оргашзацшного анал1зу проекту.

Учасниками проекту е ф1зичш та юридичт особи, участь яких у npoeKTi та ступшь вщповщальност1 за виконання проекту неоднаковь Це безпосередш учасники проекту; учасники, що впливають на проект через фшансову, економ1чну, пол1тич-ну, правову сфери (органи влади, законодавч1 органи, фшан-coBi структури); групи учасниюв, що безпосередньо не беруть участ1 в npoeKTi, але очшують вщ нього певних результате (появи нових робочих мюць, полшшення еколопчно! ситуаци, виршення транспортних проблем тощо).

Безпосередш учасники проекту несуть найб1лыпу вщповЬ дальтсть за нього i залежно вщ виконуваних функщй под^ля-ються на так1 групи: замовник — особа, що буде використову-вати результати проекту (замовником може бути одна чи де-юлька ф1зичних або юридичних oci6, яю защкавлет в досяг-ненн1 мети проекту та об’еднують для цього сво! зусилля, ште-реси, каттали); твестор — сторона, що спрямовуе швестици в проект (iHOfli швестор i замовник можуть бути одшею особою); кер1вник проекту (проектний менеджер) — юридична особа, з якою замовник укладае контракт на управлшня та контроль за реал1защею проекту на ycix його стад1ях; проект-на команда — спещальна структура на чол'1 з проектним менеджером, яку створюють на перюд виконання проекту; кон-тактори проекту — учасники, з якими укладено контракта на виконання певних po6iT з проекту (проектувальники, пщряд-ники, постачальники, консультанти).

1нвестицшт проекти мають певш обмеження, через яю цип проекту в деяких випадках можуть бути поставлен! пщ сумтв. На етат розробки концепцй проекту обмеження мають бути виявлеш та проанал1зоваш, теля чого можна приймати рипен-ня щодо здшснення проекту. Обмеження проекту подьляють на ловтшш та внутрШни

Анал1зуючи BHyTpiniHi обмеження, необхщно отримати по-:штивш вщповщ1 на таю запитання: чи може бути продукт вза-гал1 створено; чи мае пщприемство необхщну технологио для виробництва цього продукту, а якщо Hi, то чи можна ii придба-

269
Глава 9

ти; чи дощльно починати проект з наявно! технологи або доче-катися бьлып досконало!*; чи допустимий “технолопчний роз-рив”, який може виникнути на початку експлуатацп об’екта; чи спроможне шдприемство самостшно забезпечити проект ресурсами; чи е особливост1 в розробщ проекту; чи буде потреба у залученш специального обладнання або транспорту; чи потр1бна нова система управлшня проектом; чи достатнш бюджет проекту; чи припустимий ризик проекту; чи погоджет Bci дати щодо проекту з кл1ентами тощо.

Зовнпптми обмеженнями е: нащональт та м1жнародш за-кони i право, транспортт обмеження, дпоч1 норми охорони навколишнього середовища, юиматичш умови, пол1тична не-стаб1льтсть тощо.

9.4. Анал1з ризишв швестицшних проектов

1нвестицп у будь-який проект пов’язаш з певними ризика-ми, що вщображаються на результатах д1яльност1 тдприемства: проект може завершитися невдачею, тобто бути нереал1-зованим, неефективним або менш ефективним, шж очжувалось. Ризики пов’язаш з тим, що дохщ вщ проекту е iMOBipHOK), а не детермшованою величиною (тобто невщомою у момент при-йняття р1шення про швестування). Ризик передбачае iMOBipmcTb як втрати частини pecypciB пщприемства, так i можлив1сть отримання значно б1лыпого доходу, шж очшувалось. Осшльки для пщприемницько! д1яльност1 становить загрозу лише втра-та очшуваного доходу, основна увага придишеться анал1зу не-гативних наслщюв ризшив.

Таким чином, при анал1з1 швестицшного проекту або при вибор1 найбшып ефективного л(^р1анта проекту з декьлькох за-пропонованих, необхщно враховувати фактори ризику, провести ix анал1з i вжити заходи з ix мипм1зацп.

Факторами, що впливають на появу ризшив, можуть бути: неповне знания ycix параметр1в та обставин для вибору оптимального рипення щодо проекту, а також неможлив1сть адекватного i точного облшу yciei шформацп; наявшсть ймов1рних характеристик параметр1в проекту; наявшсть фактору випад-ковост1, тобто поява фактор1в, як1 неможливо передбачити;

270
1нвестиц1йна дяльнють пщприемства

наявнкггь суб’ективних фактор1в протиди, коли прийняття pimeHb провадиться в ситуаци “гри” napraepiB з протилежни-ми штересами або ix штереси не зб1гаються.

Чим ранипе буде проведена робота з виявлення ризик1в та ix запобнання, тим меншими у майбутньому будуть витрати пщприемства з виправлення негативних наслщюв. Наприклад, ймов1ршсть виникнення помилок при складанш кошторису на проект найбглыиа на стади розробки концепцй проекту. Вплив наслщюв цих помилок на загальш витрати пщприемства на проект будуть тим меншими, чим ранипе ця под1я здшсниться. Тому на paHHix стад1ях виконання проекту е бшьша можлив1сть миим1зувати ризики або повшстю ix усунути.
Предыдущая << 1 .. 80 81 82 83 84 85 < 86 > 87 88 89 90 91 92 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100