Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 84

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 78 79 80 81 82 83 < 84 > 85 86 87 88 89 90 .. 217 >> Следующая


1нвестицп з урахуванням чинника часу подшяють на: корот-костроковЬ (до одного року); середньостроковЬ (вщ одного до трьох рок1в); довгостроковЬ (п’ять i б1лыпе рошв).

За формою власност1 швестицп бувають: приватш, тобто Ti, як1 здшснюють ф1зичш особи або пщприемства недержавних форм власностц державш, яш здшснюють центральш або мкщев1 органи влади та управлшня за рахунок коптв бюджету, позабюджетних фощцв i залучених коптив, а також дер-жавт пщприемства за рахунок власних i залучених коптв; колективт (кошти господарських товариств, стлок, громад-ських i рел1гшних оргашзацш, заснованих на колективнш влас-ност1); 3Miuiani, яш передбачають pi3Hi комбшацп наведених вище форм швестицш.

За региональною ознакою вщцляють: швестицп в межах краши (eHympiuini Ывестицгь) в об’екти, яш розмицеш в тери-тор1альних кордонах певно! держави; швестицп за кордоном (закордонт Ывестици), яш вкладаються в об’екти, розташо-ваш за межами територ1альних кордошв певнох держави; швестицп, що вкладаються шоземними юридичними i ф1зичними особами, шоземними державами, м1жнародними урядами та неурядовими оргашзащями (Ыоземш ЫвестицИ).

3 техшчного i технолопчного погляду швестицп прив’язаш до зм1сту конкретного швестицшного проекту (до закупленого та введеного обладнання, до технолог1чних лшш, об’ект1в, наукових дослщжень i дослщно-конструкторських роб1т).

262
1нвестиц1йна д1яльнють пщприемства

1нвестищйш проекти под1ляють на техтчт, сощальт, еко-ном1чн1, оргашзацшт та комбшовань До особливостей техтчних проектЬв можна вщнести шдвищеш ризики у зв’язку з:

— великим впливом на умови виконання проект1в фактор1в зовшшнього оточення, таких, як економша, закони i право, природт умови, 1нфраструктура;

— iMOBipmcTK) несвоечасного виконання контракт1в, пов’яза-них i3 матер1ально-техтчним забезпеченням проект1в;

— необхщтстю врахування морального зносу обладнання та його вщмов у процесс експлуатаци;

— необхщтстю складання техн1чних кошториыв, що пов’яза-но 3i значною шлыистю номенклатуры обладнання i змшою вимог замовника.

1нвестицшна д1яльшсть пщприемства — це сукупшсть практичных д1й iHBecTopiB та учасник1в щодо здшснення швесту-вання для одержання прибутку.

Ефективна швестицшна стратег1я пщприемства спрямова-на на: пщвищення темтв економ1чного розвитку пщприемства; зб1лыпення прибутюв вщ швестицшно! д1яльностг, зменшення ризик1в, пов’язаних з швестицшною д1яльтстю; забезпечення фшансово1 стшкост1 та платоспроможност1 пщприемства.

9.2. Джерела швестицш

Процес швестування пщприемств може здшснюватися з р1зних джерел, яш не виключають одне одного i можуть вико-ристовуватися паралельно. Для отримання максимального ефекту необхщне ращональне об’еднання р1зних форм швес-тищй, але при цьому треба враховувати зменшення мотиваци учасниюв швестицшного процесу у pa3i збигыпення ix к1ль-кост1. Форми та джерела фшансування, як1 використовують ниш в Украгш, наведет в табл. 9.1.

Суб’ектами швестицшно! д1яльност1 е 1нвестори, як1 при-ймають р1шення про вкладання власних, позикових i залуче-них кошт1в в об’екти швестування. Суб’ектами можуть бути ф1зичш та юридичт особи Украши, шоземних кра!н.

Потенщйт швестори показан! на рис. 9.1.

263
Глава 9

Таблиця 9.1. Форми та джерела фшансування

Форма фшансування Джерела фшансування
Власт фшансов1 ресурси Прибуток. .Амортизацшш вщрахування. Кошти, яш виплачують страхов! компани. Акцюнерш внески. Внески засновнишв
Позиков1 кошти Ваншвсыи кредити. Державш кредити. 0бл1гацшш позики. Кредити фощцв та компанш
1нвестицшне асигнування Державний бюджет. М1сцев1 бюджети. Позабюджетт фонди
.Шзингове фшансування Фшансовий л1зинг. Оперативний л1зинг. Зворотний л1зинг
М1жнародтшвестицп Кредити Всесв1тнього банку. Кредити ввропейського банку реконструкцп та розвитку. Кошти м1жнародних фощцв, агентств та великих страхових компанш. Каттал шоземних юридичних та ф1зичних oci6

Реальт швестицп можуть бути використат для оновлення або простого вщтворення активно! частини виробничих фощцв пщприемства, що включав замшу або доповнення наявного парку обладнання новими видами; пщтримки д1ючого виробництва з метою забезпечення безперервного виробничого процесу; реконструкцп виробництва з метою пщвищення його тех-ншо-економ1чного р1вня; розширення виробництва; техтчно-го переобладнання виробництва з метою збигыпення виробничих потужностей, пщвищення якост1 продукци та iH.; перепро-фиповання пщприемства, що передбачае перехщ на випуск нових вщцв продукци; л1зингу обладнання за рахунок власного катталу (покриття авансового розрахунку може бути здш-снено за рахунок кредиту); створення стльного пщприемства

264
1нвестиц1йна д1яльнють пщприемства

Рис. 9.1. Потенцшш швестори

на основ1 стратепчного партнерства для розвитку виробництва (у цьому випадку, як правило, очшуються швестици у вигляд1 обладнання для модертзаци або створення нового виробництва та фшансових кредит1в для початку виробництва конкурен-тоспроможно! продукци); оргашзаци eMicii акцш вщкритого акцюнерного товариства та залучення цих кредит1в до реалЬ заци проекту розвитку тдприемства; розм1щення частини вшьного власного катталу у високолшвщних, високоприбут-кових паперах (наприклад, обл1гаци внутр1шнього займу уряду) та використання прибутку з метою швестування розвитку виробництва; використання вексельних схем швестування; швестування нематер1альних актив1в: патент1в, ноу-хау, дого-BopiB тльгово! оренди; використання власного катталу для розвитку тдприемства або б1знесу; санаци пщприемства та реструктуризаци борпв; нового буд1вництва.
Предыдущая << 1 .. 78 79 80 81 82 83 < 84 > 85 86 87 88 89 90 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100