Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 83

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 77 78 79 80 81 82 < 83 > 84 85 86 87 88 89 .. 217 >> Следующая

3i страхування — 35, з оплати пращ — 190, mini поточш зобов’язання — 45.

Bidnoeidb: 16 %.

Завдання 3

Яку суму пщприемство може спрямувати на оплату товар1в та послуг?

Buxidni danu На розрахунковий рахунок пщприемства на-дшшла виручка за реал1зоваш товари у су Mi 12 тис. грн. Пщприемство мае заборговашсть: а) перед бюджетом 3i сплати податшв у cyMi 2200 грн; б) перед пращвниками з виплати оплати пращ — 5 тис. грн. Страховий тариф на загальнообов’язкове державне сощальне страхування вщ нещасного випадку на ви-робництв1 та професшного захворювання встановлений для цього пщприемства у po3Mipi 3,2 %.

Bidnoeidb: 800 грн.

Завдання 4

Визначити чистий прибуток.

Buxidni dani у грн. Дохщ (виручка) вщ реал1зацп продукци становить 12 тис. Витрати на: виробничу соб1варт1сть — 7 тис.; управлшня та обслуговування пщприемства — 1500; збут про-дукцп — 900.

Bidnoeidb: 450 грн.

258
Фнанси пщприемств

Завдання 5

Розрахувати суму внесшв на загальнообов’язкове державне сощальне страхування за рахунок як роботодавщв, так i найманих пращвник1в.

Buxidni dani. Фонд оплати пращ пщприемства у грудт ста-новив 860 тис. грн. Страховий тариф на загальнообов’язкове державне сощальне страхування вщ нещасного випадку на ви-робництв1 та професшного захворювання встановлений для цього пщприемства у po3Mipi 3,2 %. Зароб1тна плата пращв-ниюв перебувае в межах В1д 700 до 4 тис. грн.

Bidnoeidb: 374 100 грн.
Глава 9

1НВЕСТИЦ1ЙНА ДШЛЬШСТЬ

шдприемствА

9.1.1нвестици: суттсть, класифшащя.

9.2. Джерела швестищй.

9.3.1нвестицшний проект: змЬст, основш елементи.

9.4.Анал1з ризитв Ывестищйних проектЬв.

КлючовЬ поняття i термхни: Ывестици; реальт Ывестици; валовЬ ЫвестицП; nucmi Ывестици; прямЬ Ывестици; портфельш ЫвестицП; Ывестицшний проект; життевий цикл проекту; учасники проекту; обмеження проекту; ото-чення проекту; ризики; ЬмовЬртсть ризитв; аналЬз ризитв; м1тм1защя ризитв

Студент повинен вмхти: визначити суттсть швестицш та мехашзм процесу Ывестування; аналЬзувати складники Ывестицшного проекту та оцЫити його ризики.

260
1мвестиц1йна д1яльнють пщприемства

9.1.1нвестици: сутшсть, класифшащя

1нвестицп — це rpoinoBi, майнов1, штелектуальш вкладен-ня в об’екти пщприемницько! та шших вщцв д1яльност1 для ^творения прибутку або досягнення сощального ефекту. Згщно з Законом Украши “Про швестицшну д1яльтсть” до таких гцнностей можна зарахувати: кошти, щльов1 банк1вськ1 вклады, акци та mini щнт папери; рухоме i нерухоме майно; май-нов1 права, пов’язат з авторським правом, досвщом та шшими видами штелектуально! власноеп; сукуптсть техтчних, тех-нолопчних, комерщйних та шших знань, якг оформлен! у ви-гляд1 техтчно! документаций виробничого досвщу, необхщно-го для оргатзаци виробництва, але не запатентованого (ноу-хау); права користування землею, водою, ресурсами, споруда-ми, обладнанням та iHini майнов1 права та щнност1.

За формою швестици под1ляють на реальт та фшансовь Реалыпшвестицп — це вкладання коптв у матер1альт i нема-тер1альш активи, необхщт для безпосереднього виробництва продукци. 1нвестицп у матер1альш активи — це вкладання KoniTiB у виробнич1 фонд и: обладнання, споруди, буд1вл1 та iHnii товарно-матер1альт щнност1, HOBi й додатков1 запаси основних та допом1жних матер1ал1в для виробництва продукци. До складу нематер1альних актив1в належать шновацшш та штелекту-альтшвестици. 1нновацшш швестици — це вкладання в нововведения, штелектуальш швестицп пов’язаш з вкладанням в об’екти штелектуально! власност1, до яких можна зарахувати набутий досвщ, освиу, професюнал1зм, знания, навички, шфор-мащю, ноу-хау, патенти, лщензи та шпп нематер1альш активи. Фшансов1 швестицп передбачають вкладання коптв у довго-строков1 цшш папери, спещальш баншвсьш вклади, депозити.

1нвестици бувають валов1 та чисть Валов1 швестици — це загальний обсяг коптв, що спрямоваш за визначений перюд д1яльност1 пщприемства на нове буд1вництво, реконструкщю, розширення, техтчне переозброення основних фощцв, на пщ-тримку д1ючих потужностей пщприемства, а також на придбан-ня нематер1альних актив1в, прирют запаыв матер1ально-техшч-них цшностей.

Чист1 швестицп — це сума ycix валових швестицш за визначений перюд, зменшена на суму амортизацшних вщрахувань.

261
Глава 9

Якщо сума чистих швестицш е позитивною величиною, то на тдприемств! забезпечуеться економ1чне зростання.

За характером участ1 в швестуванш визначають прям1 та портфельшшвестицп. Прям1швестицп передбачають безпосе-редню участь швестора у вибор1 об’ект1в швестування та вкла-дання коптв з метою одержання доходу та участ1 в управлшш виробництвом. Таке швестування здшснюють здебьпыиого шве-стори, що мають достов1рну шформащю про об’ект швестування i добре ознайомлеш з мехашзмом швестування.

Портфельш швестицп здшснюють швестицшш або iHini фшансов1 посередники (наприклад, за допомогою швестицш-них сертифшат1в швестицшних фощцв та компанш). У цьому випадку швестор одержуе невеликий, але стабыьнш прибуток i не бере участ1 в управлшш пщприемством.
Предыдущая << 1 .. 77 78 79 80 81 82 < 83 > 84 85 86 87 88 89 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100