Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 82

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 76 77 78 79 80 81 < 82 > 83 84 85 86 87 88 .. 217 >> Следующая


254
Фшанси пщприемств

Украши (НБУ) за кожний день прострочення з суми недошки. Иеличина облшово! ставки НБУ береться на день вирипення цього завдання

(7 365 • 120 : 100) = 0,023 % за день;

10 000 • 0,023 • 10 : 100 — 23 грн за 10 дтв.

2. Платники грошових коптв, ят не дотримувалися встановлених стротв платеж1в, за прострочення платежу сплачують на користь одержувача пеню на суму, встановлену в договор! сторш. За несвоечасну оплату отриманих TOBapiB платник сплачуе на користь постачальника 0,4 % пет за кожний день прострочення з суми недошки, якщо шше не обумовлено в договори

(15 540 - 5540) 0,4 • 10 : 100 - 400 грн.

Завдання 3

Розрахувати суму чистого прибутку пщприемства.

Buxidui dam. Машинобуд1вне пщприемство у 2003 р. отри-мало дохщ (виручку) вщ реал1заци продукци у cyMi 30 тис. грн. Витрати на: виробничу co6iBapTicTb — 16 тис. грн; управлшня та обслуговування пщприемства — 3500 грн; збут продукщ1 — 1400 грн; iHini операцшт витрати — 500 тис. грн. Imni опе-рацшт доходи — 800 тис. грн; доходи вщ фшансових швес-тищй — 600 тис. грн.

Розв’язання

1) розраховуемо суму ПДВ:

30 000 : 6 — 5000 грн;

2) визначаемо валовий прибуток:

30 000 - (5000 + 16 000) = 9000 грн;

3) визначаемо прибуток (збиток) вщ операцшно! д1яльностк

9000 + 800 - (3500 + 1400 + 500) = 4400 грн;

2) визначаемо прибуток вщ звичайнох д1яльност! до оподаткування:

4400 + 600 = 5000 грн;

255
Глава 8

5) чистий прибуток (збиток) визначаеться як р1зниця м1ж прибутком вщ звичайно! д1яльност1 та сумою податку з прибутку

5000 - (5000 • 25 : 100) = 3750 грн.

Завдання 4

Розрахувати суму внеск1в на загальнообов’язкове державне сощальне страхування.

Buxidni дани Фонд оплати пращ пщприемства у грудш м1сящ становив 860 тис. грн. При цьому сума оплати пращ швалщ1в складала 10 тис. грн. Страховий тариф на загальнообов’язкове державне сощальне страхування вщ нещасного випадку на ви-робництв1 та професШного захворювання встановлений для цього пщприемства у po3Mipi 3 %.

Розв’язання

1) (860 000 - 10 000) 32 : 100 = 272 000 грн;

2) 10 000 • 4 : 100 = 400 грн;

3) 860 000 • 2,9 100 = 24 940 грн;

4) 860 000 • 1,9 : 100 = 16 340 грн;

5) 860 000 • 3,0 : 100 = 25 800 грн;

6) 272 000 + 400 + 24 940 + 16 340 + 25 800 = 339 480 грн.

Завдання 5

Знайти суму прибутку вщ реал1заци, рентабельное™ окремих вид1в продукци i загально! рентабельное^ виробництва.

Buxidni дат. Пщприемство виготовляе три види продукци

— А, Б, В. Р1чний обсяг виробленох (реал1зовано1) продукци з виробу А — 2,0 тис. шт., Б — 1,0 тис. шт., В — 1,5 тис. шт. Соб1варт1сть одинищ виробу А — 20 тис. грн, Б — 25 тис. грн, В — 30,0 тис. грн. Цша одинищ виробу А — 21,5 тис. грн, Б — 36,5 тис. грн, В — 32,0 тис. грн.

Розе9язання наведено в табл. 8.3.

256
ФЫанси пщприемств

Таблиця 8.3

Вироби Ор, тис. шт. с., тис. грн с„, тис. грн (2-3) Ц.> тис. грн Др, тис. грн (2-5) Я, тис. грн (6-4) Р„, % (7:4)
1 2 3 4 5 6 7 8
А 2,0 20,0 40 21,5 43 3 7,5
Б 1,0 25,0 25 36,5 36,5 11,5 46,0
В 1,5 30,0 45 32,0 48 3 6,6
Всього: 110 127,5 17,5 16,0

Ор — р1чний обсяг вироблено! (реал1зовано'1) продукци з вироб1в;

Св — co6iBapTicTb одинищ виробу;

Сп — соб1варт1сть Bciei продукци (вироб1в);

Цв — щна одинищ виробу;

Др — р1чний дох1д вщ реал1заци продукци;

П — прибуток вщ реал1зацп;

Рп — рентабельшсть продукци.

Завдання для самостшного вирйиення

Завдання 1

Визначити обсяг власних фшансових pecypciB пщприемства.

Buxidui daui у тис. грн. Пщприемство на звитау дату мало таш дат за балансом: статутний каттал — 9300; пайовий каттал — 140; резервний каттал — 510; нерозподшений прибуток — (-400); неоплачений каттал — 20; довгостроков1 кредита банку — 85; довгостроков1 фшансов1 зобов’язання — 65; вщстрочеш податков1 зобов’язання — 60; забезпечення виплат персоналу — 380; iHini забезпечення — 530; короткостроков! кредита банку — 250; поточ-на заборговатсть за довгостроковими зобов’язаннями — 70; кре-диторська заборговатсть перед постачальниками — 800; поточш зобов’язання за розрахунками: з одержаних аванс1в — 730, забор-говатсть перед бюджетом 3i сплати податк1в — 410, 3i страхування — 25, з оплати пращ — 260, imni поточш зобов’язання — 55.

Bidnoeidb: 10 440 грн.

9 6-585

257
Глава 8

Завдання 2

Визначити частку залучених фшансових pecypciB.

Buxidni daui у тис. грн. Пщприемство на зв1тну дату мало так1 дат за балансом: статутний каттал — 9240; пайовий каттал 150; резервний каттал — 640; нерозподглений прибуток

— (-300); довгостроков1 кредити банку — 95; довгостроков1 фшансов1 зобов’язання — 75; вщстрочеш податков1 зобов’язання — 40; забезпечення виплат персоналу — 480; mini забезпечення — 620; короткостроков1 кредити банку — 350; поточна заборговашсть за довгостроковими зобов’язаннями — 50; кре-диторська заборговашсть перед постачальниками — 700; поточи! зобов’язання за розрахунками: з одержаних аванс1в — 730, заборговашсть перед бюджетом 3i сплати податшв — 420,

Предыдущая << 1 .. 76 77 78 79 80 81 < 82 > 83 84 85 86 87 88 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100