Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 81

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 75 76 77 78 79 80 < 81 > 82 83 84 85 86 87 .. 217 >> Следующая


Внески на загальнообов’язкове державне сощальне страхування вщ нещасного випадку на виробництв1 та професшних захворювань сплачуе виключно роботодавець.

Сдиний податок. Платниками единого податку можуть бути юридичш та ф1зичт особи — суб’екти пщприемницько! д1яль-

251
Глава 0

HOCTi, яш самостшно обрали единий податок як cnoci6 оподаткування отриманих ними доход1в i одержали вщповщне свщоцтво вщ органу державно! податково! служби.

Об’ектом оподаткування для юридичних oci6 е сума вируч-ки вщ реал1зацп продукци (товар1в, po6iT, послуг) без ураху-вання акцизного збору, а також податку на додану вартють залежно вщ ршення платника единого податку щодо ставки.

Юридична особа самостшно вибирае одну з таких ставок единого податку: 6 % вщ суми виручки вщ реал1зацп продукци (товар1в, po6iT, послуг) без урахування акцизного збору в pa3i сплати податку на додану варткть; 10 % вщ суми виручки вщ реал1заци продукци (TOBapiB, po6iT, послуг) за винятком акцизного збору, в pa3i включения податку на додану варт1сть до складу единого податку.

Платники единого податку не сплачують таш види податшв i збор1в: ПДВ, окр1м випадку, коли д1е схема за ставкою 6 %; податок на прибуток пщприемства; податок на доходи ф1зич-них oci6; плату за землю; 36ip за спещальне використання при-родних pecypciB; 36ip на обов’язкове сощальне страхування; комунальний податок; податок на промисел; 36ip на обов’язкоч ве пенсшне страхування; 36ip за видачу дозволу на розмпцення об’ек^в тopгiвлi та сфери послуг; внески до Фонду сощального захисту швалдав; внески до Фонду сощального страхування Украши на випадок безробггтя; плату за патенти.

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНШГ \

t

я

Контролып питания '

'i

1. У чому полягае суттсть фiнaнciв пщприемств та яш 1*4 функцп?

2. Яш основн! завдання фшансово! д1яльност1 пщприемства^

3. Дайте характеристику фшансовим ресурсам пщприемства^

4. Що ви знаете про оргашзащю фшансово! роботи на тдприемств!? 1Х

252
ФЫанси пщприемств

5. Який зв’язок М1Ж гот1вковою та безгот1вковою формами розрахуншв?

6. Назвггь форми розрахункових документ1в та ix призначення.

7. Охарактеризуйте розрахунково-плат1жну дисцишину та 'и вплив на фшансово-господарську д1яльшсть тдприемств.

8. Яш особливост1 формування прибутку тдприемства?

9. Яш ви знаете показники рентабельное^ пщприемства?

10. Як розраховуеться та використовуеться чистий прибуток?

11. Охарактеризуйте сутшсть, види i функцп податшв.

12. Яш поняття застосовуються в оподаткуванш?

13. Що ви знаете про податкову систему, принципи и побудови?

14. Яш непрям! податки сплачуе пщприемство?

15. Розкрийте сутшсть оподаткування прибутку, плати за ресурси, податку з власнишв транспортних засоб1в, плати за землю.

16. Яш збори та щльов1 вщрахування сплачують пщприемства?

17. Хто i в яких розм1рах сплачуе единий податок?

Завдання з розв’язанням

Завдання 1

Визначити частку вид1в фшансових pecypciB пщприемства.

Buxidni дат наведет у тис. грн. Пщприемство на звггну дату мало таш дат за балансом: статутний каттал — 9300; пайо-ний каттал — 140; додатково вкладений каттал — 30; шший додатковий каттал — 50; резервний каттал — 510; нерозпо-дшений прибуток — 1500; неоплачений каттал — 20; довго-троков1 кредити банку — 85; довгостроков1 фшансов1 зобов’я-;тння — 65; вщетрочет податков1 зобов’язання — 60; забезпе-чоння виплат персоналу — 380; mini забезпечення — 530; ко-роткостроков! кредити банку — 250; поточна заборговашсть за довгостроковими зобов’язаннями — 70; кредиторська заборго-ипшеть перед постачальниками — 800; поточш зобов’язання за розрахунками: з одержаних аванЫв — 730, заборговашсть перед бюджетом 3i сплати податшв — 410, 3i страхування — 25,

оплати пращ — 260, mini поточш зобов’язання — 55.

253
Глава 8

Розв’язання

Для вир1шення цього завдання необхщно:

1) згрупувати даш за балансом за видами та обчислити ix суми:

а) визначити суму власних pecypciB:

9300+140+ 30+ 50+510+ 1500 “ 20 + 380-1-530= 12 420 тис. грн;

б) визначити суми залучених коптв:

70 + 800 + 730 + 410 + 25 + 260 + 55 = 2350 тис. грн;

в) визначити суми позичених коптв:

85 + 65 + 60 + 250 = 460 тис. грн;

2) визначити частку кожного виду фшансових pecypciB:

а) 12 420: 15 230 = 81,6 %;

б) 2359: 15 230 = 15,4 %;

в) 460 : 15 230 = 3,0 %.

3) результати внести у табл. 8.2:

Таблиця 8.2

Вид фшансових pecypcie Сума фшансових pecypcie
тис. грн %
Власт 12 420 81,6
Залучет 2 350 15,4
Позичет 460 3,0
Всього 15 230 100

Завдання 2

Визначити суми пет за несвоечасю розрахунки з бюджетом i постачальником.

Buxidui danh ВАТ “Кристал” повинне перерахувати до 20-го числа в бюджет податок на прибуток у cyMi 10 тис. грн, фактично перерахувало зазначену суму 30-го числа; 15-го числа, згщно з договором необхщно сплатити постачальнику за отри-MaHi товари 15 450 грн, фактично до 15-го числа оплачено 5450 грн, остаточний розрахунок був здшснений 25-го числа.

Розв’язання

1. За несвоечасну сплату податку на прибуток сплачуеться пеня обсягом 120 % облшово!’ ставки Нацюнального банку
Предыдущая << 1 .. 75 76 77 78 79 80 < 81 > 82 83 84 85 86 87 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100