Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 80

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 74 75 76 77 78 79 < 80 > 81 82 83 84 85 86 .. 217 >> Следующая


I ютановлюються за угодою сторш у договор! мгж орендодавцем (иласником) i орендарем.

Податок з власнивдв транспортних засоб1в та шших само-хщних машин. Платниками податку е пщприемства, оргаш-;tauii, установи (юридичт особи) — власники транспортних ;iaco6iB та шших самохщних машин i мехатзм1в. Згщно i3 законодавством об'ектами оподаткування е автомобШ (легков1, вантажт, спещального призначення); колют трактори; мотоцикли, яхти, в1трилып судна, моторш човни та катери. Не е об’ектами оподаткування: трактори на гусеничному ходу; ма-шини та мехашзми для сшьськогосподарських роб1т; автомобШ ШВИДК01 допомоги та пожежт машини; транспортш засоби (пщйомт й самохщт, що використовуються на заводах, складах, у портах для перевезення вантаж1в на мал1 вщстат). Податок сплачуеться перед реестращею (перереестращею) або тех-н1чним оглядом транспортних засоб1в. Податок може сплачу-ватись р1вними частинами чотири рази на piK.

Збори на загалънообов'язкове державне сощальне страхування. Основними джерелами коптв загальнообов’язкового державного социального страхування е внески роботодавщв i за-^трахованих oci6. Платниками таких збор1в е суб’екти пщприем-пицько! д1яльност1 незалежно вщ форм власшхт, ixHi об’еднан-ия, оргашзаци, фиш, iHmi вiдoкpeмлeнi пщроздши та ф1зичт особи.

За об*ект збору приймаються фактичт витрати на оплату пращ, яш враховують витрати на виплату ochobhoi та додатко-воi 3apo6iTHo‘i плати, шших вид1в заохочень i виплат на основ! тарифних ставок; премп, заохочення, у тому числ1 у нату-ральнш форм1, що пщлягають обкладанню податком на доходи ф1зичних oci6.

Для обчислення збору не беруть у розрахунок витрати на виплату доход1в у вигляд1 дивщещцв, iHmi витрати, що не вра-ховуються для обчислення середньомюячно! зарплати з метою призначення пенсш. Сума збору враховуеться у валових витра-тах, вщноситься до соб1вартост1 продукци i впливае на доходи пщприемства.

Джерела та порядок здшснення платеж1в i резервування коптв, строки сплати внесшв на загальнообов’язкове державне сощальне страхування визначаються законами Украши з

249
Глава 8

окремих вид1в загальнообов’язкового державного социального страхування. Наповнення вщповщних страхових фощцв (табл. 8.1) вщбуваеться за рахунок як роботодавщв, так i найманих пращвнишв.

Таблиця 8.1. Види та розм1ри внесшв загальнодержавного сощ-ального страхування

Вид державного сощально-го страхування Роботодавщ, у % вщ фонду оплати пращ Наймаш пращвники, у % вщ нараховано! заробггно! плати Разом
ПенсШне страхування 32,3 2,0 34,3
Сощальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатност1 2,9 0,5—1,0 3,4—3,9
Сощальне страхування на випадок безроб1ття 1,6 0,5 2,1
Сощальне страхування вщ нещасних випадк1в на виробництв1 1,9 (середнш) 1,9 (середтй)
Загалом 38,7 со 0 1 СО сл 41,7

Розм1ри внеск1в на загальнообов’язкове державне сощальне страхування залежно вщ його виду встановлюються Верховною Радою Украши з кожного виду страхування, зазвичай, на ка-лендарний piK у вщсотках: для роботодавщв — до сум фактичних витрат на оплату пращ та шших виплат найманим пращв-никам, як1 пщлягають обкладенню прибутковим податком з громадян; для ф1зичних oci6 — до сум оподаткованого доходу (прибутку).

Роботодавцем вважаеться власник тдприемства або упов-новажений ним орган та ф1зична особа, яка використовуе на-йману працю. Сплата внесшв на загальнообов’язкове державне сощальне страхування вщбуваеться одночасно з отриманням

250
OiHBHcn пщприемств

коптв на зароб1тну плату в установах башав. Роботодавщ — суб’екти пщприемницько! д1яльност1 зараховують страхов! внески на валов1 витрати. Суми страхових внеск1в виключа-ються з доход1в пращвнитв, як1 пщлягають обкладенню при-бутковим податком з громадян.

36ip на обов’язкове державне пенсшне страхування сплачуеть-ся до Пенсшного фонду Украши у таких розм1рах: для пщприемств незалежно вщ форм власност1 та господарювання — 32,3 % вщ об’екта оподаткування; на пщприемствах, де працюють швалщи, ставку збору диференщйовано: на заробину плату й iHmi виплати швалщам, ят е об’ектом оподаткування, 36ip нараховуеться у po3Mipi 4 % та за ставкою 32,3 % вщ об’екта оподаткування для шших пращвнишв такого пщприемства.

36ip на загальнообов*язкове державне сощальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностЬ на витрати, зумовлет народженням та похованням, сплачуеться до Фонду сощального страхування Украши з тимчасово! втрати працездатност1 у po3Mipi 2,9 % вщ об’екта оподаткування.

36ip на загальнообов9язкове державне сощальне страхування на випадок безробШтя сплачуеться до Фонду сощального страхування Украши на випадок безробптя у po3Mipi 1,6 % вщ об’екта оподаткування.

36ip на загальнообов*язкове державне страхування eid не-щасного випадку на eupo6Huu,mei та професшного захворюван-ня, ят спричинили втрату npaute3damHocmiy сплачуеться до Фонду сощального страхування Украши вщ нещасних випадшв на виробництв1 та професшних захворювань. Сума страхових внеск1в залежить вщ класу професшного ризику виробництва (всього 67 клас1в). Розрахунок розм1ру страхового внеску для кожного пщприемства провадиться вщповщно до Порядку визначення страхових тариф1в для пщприемств, установ та оргаш-зацш на загальнообов’язкове державне сощальне страхування вщ нещасного випадку на виробництв1 та професшного захво-рювання у вщсотках до фактичних витрат на оплату пращ найманих пращвник1в.
Предыдущая << 1 .. 74 75 76 77 78 79 < 80 > 81 82 83 84 85 86 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100