Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 8

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 6 7 < 8 > 9 10 11 12 13 14 .. 217 >> Следующая


Навколишне середовище пщприемства в його широкому ро-зумшн1 — це сукупшсть суб’екйв господарювання, шхгптич-них, сощальних, економ1чних, природних чиннишв, нащональ-них i м1ждержавних шституцшних структур, шших зовнпнтх щодо пщприемства умов i чинншив, яш визначають поведшку пщприемства в сустльствь

Залежно вщ характеру впливу на функщонування об’екта господарювання навколишне середовище подишють на макро-i мшросередовище (рис. 1.1).

Макросередовище

Пол1тико-правов1 чинники

Економ1чн1

чинники^

Конкуренти

Постачальники (ринок сировини i матер1ал1в)

Природной

еколог1чш

чЧИННИКИ

Посередники\

/ /х Ринок \
Ринок Шдприемство шформацп
\ катталу

Споживч1 (ринок збуту)

Контактш

орган1зациу Директивш установи

Мшросередовище

Сощально- Науково-техтчту

чдемограф1чн1 чинники чинники

М1жнародш чинники

Рис. 1.1. Макро- i мшросередовище пщприемства

25
Глава 1

Макросередовище охоплюе матер1ально-техшчш й еконо-Mi4Hi умови господарювання, сустльш вщносини та шститу-ти, mini чинники, як1 впливають на пщприемство та його мшросередовище опосередковано. Серед основних компоненте або груп чинник1в макросередовища вир1зняють таю: природно-еколопчш, сощально-демограф1чш, пол1тико-правов1, науково-техшчш, економ1чш, м1жнароднь

Мшросередовище — це оточення прямого впливу на пщприемство, яке утворюють певш суб’екти, що перебувають у безпе-рервному зв’язку з виробничо-господарською д1яльшстю пщприемства. До них належать: споживач1, постачальники, кон-куренти, контактн1 та директивш установи. До контактних установ належать: комерцшш шформацшш центри; сировин-но-товарн1, фондов!, валютш б1рж1; комерцшш, швестицшш, емюшш, кредитш та iHini банки; мережа пщприемств оптово! та роздр1бно1 тортвл1, пункти прокату, л1зингов1 центри, ре-монтн1 та cepeicHi оргашзаци, страхов!, аудитш, брокерсьш компанп, торгов! доми, аукщони, рекламш агенцн, виставки, ярмарков1 центри.

До директивних установ належать Ti оргашзаци, установи, вщносини з якими мають обов’язковий характер, що передба-чено вщповщними законодавчими та нормативними актами. Такими оргашзащями й установами е: органи статистики, по-даткова адмппстращя, митниця, пожежна шспекщя, санет-демстанщя, м1ський водоканал, держадмпистращя району, м1ста, области енергетичш служби та iH. Таких установ на-л1чуеться понад 50.

Ринкова економша — це система господарювання, яка ба-зуеться на прямих зв’язках незалежних виробнишв та спожи-вач1в i щнах, що визначаються стввщношенням попиту та пропозици. До основних умов функцюнування ринку належать: 1) розпод1л пращ та спещал1защя; 2) достатня MicTKicTb ринку (платоспроможний попит); 3) здатшсть цш динам1чно змшю-ватися пщ впливом попиту та пропозици; 4) вьльний обмш товарами та послугами; 5) конкуренщя товаровиробнишв, бороть-ба за покупця; 6) розвинена кредитно-грошова система.

Ринок виконуе таш функцп: регулюючу (регулюе виробниц-тво товар1в i послуг); контрольну (визначае сусшльну зна-чупцсть виробленого продукту та витрачено! на його виготов-лення пращ); розподитьчу (встановлюе необхщш вщтворю-

26
Пщприемство в систем! ринкових вщносин

валыи пропозици, забезпечуе збалансовашсть економши); сти-муляцшну (спонукае зменшувати шдивщуальш витрати пращ, трудомютшсть продукци, пщвищувати продуктившсть пращ, використовувати передову технолог1ю, техншу); шформащй-ну (сповицае про р1вень ринково! кон’юнктури, цш, кредитных ставок, що залежать вщ змш шлькост1, асортименту, якост1 товар1в i поел у г).

Ринкова економша характеризуеться тим, що вона проникав в yci сфери нацюнального господарського ринку й охоплюе всю сукупшсть окремих взаемопов’язаних елемент1в, окремих ришав, яш можна класифшувати: за територ1альною ознакою

— мюцевий, нащональний, евгговий; за загальними трупами

— ринок чиннишв виробництва, ринок товар1в i послуг; за структурою ринку — ринок засоб1в виробництва, технологш i виробничих ВЩЦВ д1яЛЬНОСТ1, ринок СПОЖИВЧИХ TOBapiB, послуг, житла, буд1вель i споруд невиробничого призначення, ринок фшанс1в (грошей, валюти, щнних nanepie), ринок пращ, робо-чо1 сили, робочих мюць, ринок шформацп, штелектуального продукту, шновацш, ноу-хау; залежно вщ ринкового середови-ща — ринок чисто! конкуренций ринок монополютично! кон-куренци, ол1гопол!стичний ринок.

Ринков1 вщносини становлять базу, основу для розумшня, здшенення заход1в, спрямованих на економ1чний розвиток, задоволення потреб споживач1в. Вплив ринку на економ1чш вщносини виробнишв i споживач1в реал1зуеться через вщповщ-ний мехашзм, шетрументарш: попит i пропозищю, цшу, кон-куренщю, прибуток. Ринок icHye в конкретних сощально-еко-ном1чних умовах i зал ежить вщ шетитуту власность Ринок поещае особливе мкще в систем! сусшльного вщтворення: ви-робництво, розпод1л, обмш i споживання.

Якщо споживання е головною метою економ1чно! д1яльност1, то и базою однозначно е виробництво. Розпод1ляти, обмшюва-ти, споживати можна лише те, що вироблено.

Промислове виробництво мае сво! особливост1, свою специфику пор1вняно з вимогами та поведшкою кшцевих споживач1в. Це стосуеться передуем придбання та продажу товар1в, здш-снення комплексу маркетингу.
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 6 7 < 8 > 9 10 11 12 13 14 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100