Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 79

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 73 74 75 76 77 78 < 79 > 80 81 82 83 84 85 .. 217 >> Следующая


Рис. 8.2. Схема визначення об’скта оподаткування (оподатко* вуваного прибутку)

Оподатковуваний прибуток пщприемства у званому nepi-ori розраховують вилученням i3 суми скоригованого валового доходу валових витрат i нарахованих амортизацшних вщраху-вань, який оподатковуеться за ставкою 25 %.

Валовий doxid — загальна сума доходу платника податку вщ ycix вид1в д1яльност1, отриманого (нарахованого) протягом зв1тного перюду у грошовш, матер1альшй або нeмaтepiaльнiй формах як на територи Украши, так i за и межами.

Розрахунок скоригованого валового доходу здшснюеться шляхом зменшення сукупного валового доходу на суми, як\ у

246
ФЫанси пщприемств

подалыпому не пщлягають оподаткуванню, i коптв, якх ви-ключаються з метою оподаткування за ставкою 25 %.

До валовых витрат виробництва належать суми будь-яких нитрат платника податку у грошовш, матер1альнш або немате-[пальнш формах, здшснюваних як компенсащя вартосй товар1в (роб1т, послуг), що закуповуються (виготовляються) платником податку для ix подалыпого використання у власшй госпо-дарськш д1яльность

Валов1 витрати пщприемства з метою оподаткування кори-гуються на суму витрат, пов’язаних з д1яльшстю за межами митнох територи Украши, на суму продажу шновацшного продукту, спещальних продукт1в, дитячого харчування, а також на суму перевищення балансовое вартост1 купованих матер1ал1в на початок (кшець) званого перюду над ix вартютю на кшець (початок) перюду. Зменшення оподатковуваного прибутку також досягаеться через зб1лыыення суми амортизацшних вщра-хувань, як1 вилучаються 3i скоригованого валового доходу.

Сума валових доход1в, валових витрат та амортизацп для розрахунку прибутку, який пщлягае оподаткуванню, визначаеться за даними податкового облшу i вщображаеться у де-кларацп про прибуток тдприемства та у вщповщних додатках до Hei. Податок за званий перюд сплачуеться платником до вщповщного бюджету у строк, визначений законом для квартального податкового перюду.

Оподаткування дивщещцв здшснюеться за таких умов:

— платником податку на дивщенди в бюджет е акцюнерне товариство (емггент корпоративних прав);

— джерелом сплати податку на дивщенди е частина прибутку, яка спрямовуеться на ix виплату; отже, на суму вказаного податку зменшуеться сума дивщенд1в, яю одержать власники корпоративних прав (юридичш та ф1зичш особи);

— виплата дивщещцв у вигляд1 акщй звихьняе ем1тента корпоративних прав вщ сплати податку на дивщенди;

— пщприемству-ем1тенту вщшкодовуеться сума сплаченого податку на дивщенди через вщповщне зменшення нараховано-го податку на прибуток;

— одержан! юридичними особами дивщенди не включають-ся до ххнього оподатковуваного прибутку; дивщенди, одержан! ф1зичними особами, не враховуються при оподаткуванш ix су-купного р1чного доходу.

247
Глава 8

Платеж! за ресурси. Виробничо-господарська д!ялыпсть су-6’eKTiB господарювання пов’язана i3 залученням значних мате-р!альних pecypciB. Ефективн!сть ix використання безпосередньо впливае на результати фшансово-господарсько!* д!яльност1 тдприемств. В ефективному використанш цих pecypciB зацЬ кавлене й сусшльство в щлому. 3 метою ефектившшого використання pecypciB, що перебувають у розпорядженш або у влас-ност! суб’ект!в господарювання, держава може встановлювати вщповщт податков! платежи

До платеж!в за ресурси, передбачених податковим законодавством Украши для суб’екйв господарювання, можна вщне-сти: плату (податок) за землю; податок з власнишв транспортних засоб!в та шших самохщних машин i мехашзм!в; податок на нерухоме майно (нерухом!сть); 36ip за спещальне використання природних pecypciB (люовий податок, плата за воду, плата за корисш копалини); 36ip за забруднення навколишнього середовища.

Вплив цих плaтeжiв на результати фшансово-господарсько!* д1яльнос^ пщприемств досягаеться через розподш прибутку i формування C06iBapT0CTi. Зменшення суми вказаних платеж!в, якщо ix здшснюють за рахунок прибутку, збшыпуе обсяг чистого прибутку. Якщо зазначет плaтeжi вщнесено на co6i-варт!сть, то ix скорочення зменшуе поточш витрати господар-сько*1* д1яльност!, що врепт-решт також збшыпуе величину прибутку.

Плата за землю утримуеться у виглядi земельного податку або орендно! плати, що визначаеться залежно вщ грошовох оцш-ки земель. Земельний податок сплачуеться власниками земл! та землекористувачами. Орендна плата сплачуеться орендаря-ми. Об’ектом оподаткування е земельна дшянка. Ставки земельного податку для пщприемств промисловость транспорту, зв’язку та шшого призначення визначаються з розрахунку 5 % вщ rpouiOBOi ощнки одинищ плoщi ршл! по облает!. Пщставою для нарахування е дан! державного земельного кадастру. Обсяг цього податку не залежить вщ господарсько!* д!яльност! влаеншив земл! та землекористувача. Пщприемства самостшно обчислюють суму земельного податку i сплачують його поквартально до 15-го числа наступного за звеним кварталом м1ся-ця. Вщповщальшсть за правильшеть нарахування i своечасну сплату податку несуть його платники.

248
ФЫанси пщприемств

Величина, умови i строки внесения орендно! плати за землю
Предыдущая << 1 .. 73 74 75 76 77 78 < 79 > 80 81 82 83 84 85 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100