Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 78

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 72 73 74 75 76 77 < 78 > 79 80 81 82 83 84 .. 217 >> Следующая


ПДВ’Ш- '8-3>

де К — ставка податку у %;

Б0 — база оподаткування (у грн), яка визначаеться за формулою

Б0 = (С + П) + А + М + 1пУ (8.4)

де С — соб1варт1сть;

П — прибуток;

А — акцизний 36ip;

М — мито i митш збори;

1П — iHini податки.

Загальна сума податку на додану вартють, нарахована платником податку в податковому nepiofli, становить податкове зобов*язання. Податковий (звЬтний) nepiod для платника податку дор1внюе календарному м1сяцю або кварталу.

Акцизний 36ip — це непрямий податок на високорентабельш та монопольш товари, який включаеться в щну товару, що

243
Глава 8

продаеться, у вигляд1 надбавки. G дв1 основт причини стягу-вання акцизних збор1в — збшынення надходжень до бюджету (фкжальна функщя збору) та створення перешкод у споживанш шкщливих товар1в.

Платниками податку в бюджет е суб’екти пщприемниць-Koi д1яльност1 — виробники або 1мпортери пщакцизних товар1в (спирту, алкогольних напохв, пива солодового, тютюнових ви-po6iB, нафтопродукт1в, транспортних засоб1в).

Об’ектом обкладання акцизним збором е:

— обсяги з реал1заци вироблених в Украпп пщакцизних товар1в (продукци) шляхом ix продажу, обмшу на iHmi товари (роботи, послуги), безоплатно! передач! TOBapiB (продукци) або з частковою ix оплатою;

— обсяги з реал1зацп товар1в (продукци) для власного спо-живання, промислово! переробки (KpiM обсяг1в з реал1зацп), а також для продажу cboim пращвникам;

— митна вартють 1мпортних пщакцизних товар1в, придба-них за 1ноземну валюту, в порядку товарообмшних операщй, отриманих без оплати.

Перелш пщакцизних товар1в i ставки акцизного збору встановлюються Верховною Радою Украши. При цьому ставки акцизного збору встановлюються або у вщсотках до обороту з продажу, або у твердих величинах з одинищ товару, що продаеться, i е еди-ними на усш територи Украши, як для в1тчизняних, так i для 1мпортних товар1в. Обчислення акцизного збору проводиться платниками самостшно на основ1 обсяпв проданих товар1в (оподатко-вуваного обороту) i встановлених ставок. Акцизний 36ip сплачуеть-ся до бюджету в термши, визначеш в1дповщним законом.

Мито е непрямим податком, який стягуеться з товар1в, що пересуваються через митний кордон краши, а саме — ввозяться, вивозяться або йдуть транзитом. Упровадження мита мае кигька щлей: фнжальш, економ1чт, пол1тичт. До того ж фкжальний аспект, на вщм1ну вщ 1нших податк1в, при вилученн1 мита не переважае, першорядну роль Biflirpae необхщтсть формування ращоиально!' структури iMnopTy та експорту. Впровадження мита, зазвичай, мае на мет1 здшснення економ1чного тиску на вщповщш держави або надання режиму найб1лыпо1 сприятливост1.

Платниками мита е юридичт та ф1зичш особи. Оплата податку здшснюеться пщ час перетину митного кордону. Реаль-ними платниками мита на iMnopT (вв1зне мито) е споживач1

244
Фшанси пщприемств

TOBapiB, що !мпортуються. Однак пщ час перетину митного кордону мито сплачуе суб’ект господарювання за рахунок сво!х оборотних KoniTiB, що, зрозумшо, впливае на його фшансовий гган. На перюд вщ сплати вв!зного мита до реал1зацп спожива-чам товар1в, що !мпортуються, вщбуваеться вщволшання (iMMO-бипзащя) оборотних коптв iMnopTepiB.

Об’ектом оподаткування е митна вартють товару, що пере-мщуеться через митний кордон. Стягнення мита провадиться за ставками, передбаченими Единим митним тарифом Укра!-ни: у вщсотках до митно! вартост1 (адвалорне мито); у твердих сумах з одинищ товару (специф1чне мито); шляхом поеднання цих двох видгв мита (комбшоване мито).

Мито на товари та iHnii предмети, що пщлягають митному обкладанню, нараховуеться на основ! !хньо! митно! вартост!, з урахуванням краши походження TOBapiB та предмете, i сплачуеться як у валют! Украши, так i в шоземнш валють

Вщ сплати мита звшьняються: транспортш засоби, що здшснюють м!жнародт перевезення вaнтaжiв i пacaжиpiв; валюта Укра!ни, iH03eMHa валюта, щнш папери; предмети матер1ально-техшчного призначення для промислово! переробки на укра-шських пщприемствах тощо.

До o6’eKTiB оподаткування в Укра!ш застосовуються таш ииди мита: вв1зне, вив1зне, сезонне, спещальне, антидемпшго-пе, компенсащйне.

Mumni збори — це вид митних платеж1в, яш сплачуються на вщвантажену митну декларащю суб’ектами зовшшньоеко-noMi4Hoi дiяльнocтi. Платниками митних 36opiB е юридичш особи, яш здшснюють митне оформления вaнтaжiв. Митт збори нараховуються у вщсотках до митно! вартост! або у вигляд1 ставки збору i сплачуються у нацюнальнш валють

ПрямЬ податки — це податки, яш встановлюються на доходи i майно платнишв i сплачуються ними з власних надходжень грошових коптв. До них належать таш податки, яш сплачу-ють юридичш особи: на прибуток, за землю, з власнишв транспортних засоб1в та шших самохщних машин i MexaHi3MiB, рент-ni платежь Джерелом сплати прямих податшв можуть бути: дохщ (маЛ1 суб’екти пщприемницько! д1яльност1), прибуток (наловий, отриманий вщ звичайно! i надзвичайно! дiяльнocтi), пмортизащя або частка майна за вщсутнос^ власних фшансо-иих pecypciB.

245
Глава 8

Податок на прибуток сплачують суб’екти пщприемницькоХ д1яльност1 й iHmi пщприемства, установи, оргашзащ!, як! здшснюють д1яльшсть спрямовану на отримання прибутку. Схему визначення об’екта оподаткування (оподатковуваного прибутку) зображено на рис. 8.2.
Предыдущая << 1 .. 72 73 74 75 76 77 < 78 > 79 80 81 82 83 84 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100