Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 77

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 71 72 73 74 75 76 < 77 > 78 79 80 81 82 83 .. 217 >> Следующая


Сутшсть податк1в полягае в обов’язковому перерозподШ на-цюнального доходу з метою формування державних фшансових фонд1в. Вщповщно до чинного законодавства Украши тдприемства як суб’екти господарювання е платниками загальнодержав-них i мдецевих податк1в, платеж1в, збор1в та вщрахувань.

До загальнодержавних податтв та збор1в (обов’язкових платеж1в) належать: податок на додану вартють; акцизний 36ip; податок на прибуток пщприемств; податок на доходи ф1зичних oci6; мито; державне мито; податок на нерухоме майно (проект); плата (податок) за землю; рентш платежг, податок з влас-ник1в транспортних засоб1в та iHninx самохщних машин i ме-хатзм1в; 36ip за геологорозвщувальт роботи, виконаш за рахунок держбюджету; 36ip за спещальне використання природ-них pecypciB; 36ip за забруднення навколишнього природного середовища; 36ip на обов’язкове сощальне страхування; 36ip на обов’язкове державне пенсшне страхування; 36ip на загаль-нообов’язкове сощальне страхування вщ нещасного випадку на виробництв1 та професшного захворювання, як1 спричинили втрату працездатностг, плата за торговий патент на деяк1 види пщприемницько! д1яльностг, 36ip на розвиток виноградарства, сад1вництва, хмелярства; iHmi збори.

До мЬсцевих податтв i зборЬв належать: податок з реклами; комунальний податок; зб1р за паркування автотранспорту; рин-ковий 36ip; 36ip за видачу ордера на квартиру; курортний 36ip; 36ip за право використання мкщево! cимвoлiки; 36ip за право проведения кшо- i телезйомок; 36ip за проведения мюцевих аукщотв, конкурсного розпродажу i лотерей; 36ip за видачу дозволу на розм1щення об’ект1в торпвл1 та сфери послуг тощо.

Оподаткування юридичних i ф1зичних oci6 пов’язане з вико-ристанням таких ключових термш1в i понять, як суб’ект, об’ект

241
Глава 8

i ставка оподаткування, одиниця вим1ру, податковий перюд. Суб’ект оподаткування або платник податку — це юридична або ф1зична особа, на яку згщно з законами Украши покладено обов’язок нараховувати та сплачувати вщповщт податки, збо-ри та обов’язков1 платежь Об'ектами оподаткування е доходи, прибуток, майно юридичних i ф1зичних oci6 та iHnii об’екти, визначет чинним законодавством. Кожний податок мае само-стшний об’ект оподаткування, який визначаеться вщповщно до чинного закону. Податкова ставка — це законодавчо установлений розм1р податку на одиницю оподаткування. Одиниця оподаткування — це одиниця BHMipy (ф!зичного чи грошового) об’екту оподаткування. Податковий nepiod (nepiod оподаткування) — це перюд, за який вщбуваеться оподаткування. Види податшв, ix платники, об’ект оподаткування, ставка, порядок розрахунку i сплати встановлюються державою i мюце-вими органами влади.

Шдсистема оподаткування юридичних oci6 передбачае подш податшв i 36opiB на три групи: нeпpямi податки, прям! податки та iHini збори i платежи НепрямЬ податки встановлюються на окрем1 товари, роботи, послуги у вигляд1 надбавок i включаються до ix щни. Джерелом сплати е щни або тарифи, оплачет шнцевим споживачем товар1в або послуг. До непрямих податшв вщноситься: податок на додану вартють, акцизний 36ip, MHTHi збори.

Податок на додану вартють — це непрямий податок, який сплачуеться до державного бюджету на кожному етат реалЬ заци продукци (TOBapiB, po6iT, послуг) у вигляд! надбавки до щни. Суттсть цього податку полягае у тому, що вш е части-ною знову створено! вартост1, яка стягуеться з покупщв у цшах на товари i послуги, а сплачуеться до бюджету продавцями цих TOBapiB, po6iT, послуг.

Платниками ПДВ е пщприемства, яш здшснюють пщприем-ницьку д1яльнють на територи Украши, незалежно вщ форм власност! та господарювання, i в яких обсяг оподаткованих операцш платника з продажу TOBapiB (po6iT, послуг) за остант 12 календарних мicяцiв перевищував 3600 неоподатковуваних MiHiMyMiB доход1в громадян. Пщприемства, як! сплачують еди-ний податок у po3Mipi 10 % вщ обсягу продажу продукци (po6iT, послуг) за м!нусом акцизного збору, не е платниками податку на додану вартють.

242
ФЫанси пщприемств

Объектом оподаткування е операци платника:

— з продажу TOBapiB (po6iT, послуг) на митнш територп Украши, у тому чиотп операци з оплати вартост1 послуг за договорами оперативно! оренди (л1зингу);

— ввезення (пересилання) TOBapiB на митну територ1ю Украши та отримання po6iT (послуг), що надаються нерезидентами для ix використання або споживання на митнш територп Украши, враховуючи операци з ввезення (пересилання) майна за угодами оренди Стпзингу), застави та шотеки;

— вивезення (пересилання) товар1в за межг митно! територп Украши i виконання po6iT, надання послуг для споживання за межами митно! територп Украши.

Отже, об’ектом оподаткування е операци, пов’язат з прода-жем TOBapiB (робгг, послуг) на територп держави. Для розрахунку цього податку застосовують двх ставки: нульову або ставку 20 %. Нульова ставка оподаткування застосовуеться при виконанш операцш з продажу TOBapiB платником податшв за меж1 митно! територп Украши.

Для визначення суми податку на додану вартють (ПДВ) застосовуеться така формула:
Предыдущая << 1 .. 71 72 73 74 75 76 < 77 > 78 79 80 81 82 83 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100