Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 76

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 70 71 72 73 74 75 < 76 > 77 78 79 80 81 82 .. 217 >> Следующая


Управлшня формуванням прибутку вщ реал1заци продукци (товар1в, po6iT, послуг) передбачае розрахунок його планового обсягу. Планування, прогнозування суми прибутку суб’ект1в господарювання необхщне для складання поточних i перспек-тивних фшансових плашв.

Об’ектом розподшу е загальна сума прибутку, отриманого пщприемством у званому перюд! вщ звичайно! та надзвичай-но! д!яльност1. У розподШ прибутку можна вщцлити два ета-

Р=——100% Ф + О

(8.1)

(8.2)

238
Фшнси пщприемств

пи. Перший етап — це розпод1л загального прибутку. На цьому еташ учасниками розподшу е держава й пщприемство. У результат! розподшу кожний з учаснишв одержуе свою частку прибутку. Другий етап — це розпод1л i використання чистого прибутку, що залишаеться у розпорядженш пщприемства п1сля здшснення платеж1в до бюджету. Пщприемство самостшно визначае напрямки використання Tie! частини прибутку, яка залишилась у його розпорядженш.

Вщповщно до Цившьного кодексу Украши порядок використання прибутку визначае власник (власники) пщприемства або уповноважений ним орган згщно 3i статутом пщприемства та чинним законодавством. При цьому державний вплив на виб1р напрям1в та обсяпв використання прибутку здшснюеться через установлен! нормативи, податки, податков1 шльги, а також економ1чш санкци вщповщно до законодавства Украши.

Чистий прибуток пщприемства може розподиштися та ви-користовуватися за такими напрямами:

— формування фшансових резерв1в у розм1рах, рекомендо-ваних чинним законодавством (фшансовий резерв пщприемства, для державних пщприемств — вщрахування до центра-л1зованого резерву, що формуеться у мш1стерствах);

— спрямування частини прибутку на виплату дивщещцв (для акцюнерних товариств за рипенням збор1в акщонер1в) i сплати до державного бюджету (для державних пщприемств та ix об’еднань);

— поповнення статутного катталу за рахунок фшансуван-ня об’ект1в виробничого i невиробничого призначення, що вводяться в експлуатащю (придбання техшки, обладнання та шших основних засоб1в);

— фшансування витрат, пов’язаних i3 розвитком виробництва (витрати на техшчне переозброення виробництва, науково-дослщш роботи, розробку i освоения нових вщцв продукци, техно логш, модершзащю обладнання);

— спрямування частини прибутку на сощальний розвиток (на утримання об’ект1в сощально! шфраструктури, яш перебувають на баланс! пщприемства; придбання пупвок робтшкам до бу-диншв вщпочинку та санаторив; на проведения культурно-ма-сових i оздоровчих заход1в серед пращвнишв пщприемства);

— вщрахування вщ прибутку на матер1альне заохочення пращвнишв пщприемства (виплата одноразових премш, мате-

239
Глава 8

р1альна допомога роб1тникам i службовцям у pa3i виходу на пенсию, на оздоровления);

— mini напрямки (фшансування благодшних заход1в, фшан-сування приросту власних обпових коптв, представницьк1 витрати, утримання оргатв, вищих за рангом).

За рахунок прибутку, який направляеться на iHnii щл1, по-криваються суми штраф1в i пет, що сплачуються пщприем-ствами за порушення податкового законодавства з платеж1в до бюджету, за порушення нормативно-законодавчих акт1в стосовно охорони пращ та навколишнього середовища, вщсотки за прострочет кредити тощо.

Шляхи зростання прибутку машинобуд1вних тдприемств:

— збшыпення обсягу виробництва та реал1заци рентабельно! продукци за рахунок ращонального використання виробничого потенщалу та Bcix вщцв pecypciB;

— зниження co6ieapTOCTi продукци за BciMa елементами витрат i статтями калькуляцй;

— проведения науково-обг'рунтовано! цшово*! полггики в умовах ринку;

— здшснення прогресивних структурних зрушень у напрям-ку зб1лыпення частки рентабельних, прибуткових видiв про-дукцп за наявност1 попиту на них.

8.4. Оподаткування тдприемств

Податкова система — один i3 важливих складниюв мехат-зму державного регулювання. Податки виконують як фшкаль-ну, так i стимулюючу функцп, як1 сприяють або заважають розвитку виробництва, посилюють або зменшують швестицш-но-шновацшну д1яльшсть пщприемства. Вводячи одт та ска-совуючи iHmi податки, змшюючи умови оподаткування, подат-KOBi ставки, надаючи податков1 тльги, держава створюе умови для прискорення розвитку прюритетних галузей та виробництв, сприяе вирнпенню актуальних для сустльства проблем.

Система оподаткування Укра?ни — це сукуптсть передба-чених законодавством загальнодержавних та мищевих податк1в до бюдже^в ycix piBHiB, принцитв, форм i метод1в ix встанов-лення, зм1ни, скасування, обчислення, сплати та стягнення, а

240
ФЫанси пщприемств

також забезпечення вщповщальност1 за вчинення правопору-шень у сфер1 оподаткування та здшснення податкового контролю, прав i обов’язюв суб’ект1в оподаткування та оргашв, що здшснюють податковий контроль. В основ! економ1чних взае-мовщносин держави з субъектами господарювання та громадя-нами основне мнще займають податки.

Податки — це обов’язков1, безповоротш платежу що вно-сяться до вщповщних бюджет1в в порядку, розм1рах та у строки, визначеш законодавством Украши та шшими нормативно-правовими актами з питань оподаткування.
Предыдущая << 1 .. 70 71 72 73 74 75 < 76 > 77 78 79 80 81 82 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100