Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 75

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 69 70 71 72 73 74 < 75 > 76 77 78 79 80 81 .. 217 >> Следующая


Чистий doxid (виручка) вщ реал1заци продукци визначаеться шляхом вирахування з доходу (виручки) наданих знижок та вщповщних податк1в з продажу (податку на додану вартють, акцизного збору тощо). Валовий прибуток (збиток) розрахо-вуеться як р1зниця м1ж чистим доходом вщ реал1заци продукци i соб1вартютю продукци. Прибуток (збиток) eid операцшноЧ дЬяльностЬ визначаеться як сума валового прибутку (збитку), шшого операщйного доходу, адмшютративних витрат, витрат на збут та шших операцшних витрат. Прибуток (збиток) eid

235
Глава 8

Дохщ (виручка)

Чистш (вирз i дохад ^чка)

Валовий прибуток

Прибуток (збиток) вщ операщйнох д1яльност1

Прибуток (збиток) вщ звичайнох д1яльност1 до оподаткування

~~ ~г

Прибуток (збиток) вщ звичайнох д1яльност1

I —

Чистий прибуток (збиток)

ПДВ, акцизний 36ip тощо

Соб1варт1сть реал1зовано*1 продукци

iHini операцшт доходи

Адм1тстративш витрати.

Витрати на збут. 1ннп операцшт витрати

Прибуток вщ швестищйшн д1яльност1, фшансових та шших доход1в

Збиток вщ швестицшжп д1яльност1, фшансов1 та iHini витрати

Сума податюв на прибуток

Надзвичайтдоходи. Надзвичайт витрати

Податок з надзвичайного прибутку

Рис. 8.1. Послщовтсть визначення чистого прибутку або збит-ку звггного перюду вщ реал1зацп продукци (товар1в, робгг, послуг)

звичайноХ д'гялъностЬ до оподаткування визначаеться як сума прибутку вщ ochobhoi д1яльност1 у доход1в вщ участ1 у каттал1 та шших доход1в, фшансових та шших витрат.

При цьому до складу доход1в вщ участ1 в каштал1 зараховують дохщ, отриманий вщ швестицш в асоцшоваш, доч1рт або стльш пщприемства. До складу шших doxodie вщносять дивщенди, вщсотки та mini доходи, отримаш вщ фшансових швестицш.

236
Фманси тдприемств

Inuii (piHCLHCoei витрати вщображають витрати на сплату вщсотшв за користування кредитами. Втрати eid ynacmi у кат-maлi враховують збитки, що спричинет швестищями у асо-цшоващ, доч1рт або стльш пщприемства. 1нпи витрати включають: соб1варт1сть реал1защ! фшансових швестицш, необорот-них актив1в, майнових комплексе; втрати вщ неоперащйних курсових р1зниць; втрати вщ ущнки фшансових швестицш та необоротних актив1в; iHmi витрати, яш виникають у npon;eci звичайно! д1яльност1, але не пов’язат з операцшною д!яльнЬ стю пщприемства. Шсля цих операцш прибуток вщ звичайно! д1яльност1 оподатковуеться податком на прибуток.

Результат (прибуток, збиток) вщ надзвичайних подш визначаеться у вигляд1 р!знищ М1Ж доходами, що над1йшли на вщшкодування завданих стихшним лихом втрат та збитшв. При цьо-му до складу надзвичайних доходов включають страхове вщшкодування, отримане за втрачене вщ стихшного лиха, пожежг, техногенно! авари майно, та iHmi надзвичайш доходи. До складу надзвичайних витрат зараховують невщшкодоват збитки вщ втрати майна в результат стихшного лиха, пожеж1, техно-генно! аварп; витрати на заходи з попередження стихшного лиха. Збитки вщ надзвичайних подш вщображаються за вираху-ванням суми, на яку зменшуеться податок на прибуток вщ зви-чайно’1 д1яльност1 внаслщок цих збитк1в.

Чистий прибуток (збиток) розраховуеться як сума прибутку (збитку) вщ звичайно! д1яльнос^ та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податшв з надзвичайного прибутку. Загальним показником, що характеризуе фшансовий результат д1яльност1 пщприемства за будь-який перюд, е прибуток вщ зеичайног та надзеичайноТ дiялънocmi.

Абсолютна величина прибутку, отримана пщприемством, у тому числ1 прибуток вщ ochobhoi д1яльност^ е дуже важливим показником, але для характеристики ефективност1 господ арю-вання цього показника недостатньо. За шших однакових умов б1лыпий прибуток отримае пщприемство, яке волод!е большим кап1талом, використовуе бшьше живо! i уречевлено! пращ, бшыпе виробляе та реал!зуе продукци (po6iT, послуг). Щоб визначити р1вень ефективнос™ роботи тдприемства, noTpi6Ho прибуток пор1вняти з витратами. Це стввщношення характеризуе таке поняття, як рентабельтсть.

237
Глава 8

Рентабельшсть — це показник ефективност! виробництва, який означае прибутков1сть або дохщшсть виробництва реалЬ зовано! продукци (po6iT, послуг) чи окремих и вщцв. У практищ господарювання розраховуються таш показники рентабельности виробництва, продукци, виробничих фонд1в, швес-тицш, актив1в та iH.

Рентабельшсть виробництва е найбшып узагальнюючим, яшс-ним показником економ1чно! ефективност! виробництва

де П — сума прибутку, грн;

Ф — варт1сть основних фощцв, грн;

О — варт1сть оборотних коптив, грн.

Рентабельшсть продукци (Рп) розраховуеться як вщношен-ня валового прибутку, отриманого вщ продажу продукци, до и соб1вартост1:

де Вп — валовий прибуток, отриманий вщ продажу продукци, грн;

Сп — соб1варт1сть продано!* продукци, грн.

За щею формулою можна розрахувати рентабельшсть виробництва i продажу окремих вщцв продукци. Для цього врахову-ються вщповщш показники кожного виду продукци. Показник рентабельное™ реал1зовано! продукци характеризуе ефек-тившеть поточних витрат i дохщшсть вщ продано! продукци, тобто ск1льки прибутку отримуе пщприемство на одну гривню затрат, вкладених у виробництво ще! продукци.
Предыдущая << 1 .. 69 70 71 72 73 74 < 75 > 76 77 78 79 80 81 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100