Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 74

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 68 69 70 71 72 73 < 74 > 75 76 77 78 79 80 .. 217 >> Следующая


Порядок збериання, використання грошових коптв та ведения касових операщй на пщприемств1 регламентуеться Законом Украхни “Про пщприемства в У крапп”, Цив1льним кодексом Украши, рпненнями уряду та шструкщями, затвердже-ними постановами НБУ, i поширюеться на Bci пщприемства незалежно вщ форм власност1 та виду д1яльност1, а також на ф1зичних oci6, суб’ект1в пщприемницько! д1яльност1 (KpiM баншв i тдприемств зв’язку).

Збери'ання грошових коптив у Kaci пщприемства допускаеть-ся протягом трьох дтв пщ час виплати зароб1тно! плати, в mini дн1 встановлюеться л1м1т каси.

Гот1вку з поточного рахунку отримують з використанням грошового чека. Виписуючи грошовий чек, пщприемство тим самим дае розпорядження банку видати уповноваженш oco6i зазначену в чеков1 суму гот1вки. В оформленому чеку не мае бути виправлень, якх можуть поставити пщ сумтв його до-cTOBipmcTb.

Розрахунки гот1вкою пщприемствами ycix BHfliB дiяльнocтi та форм власност1 проводяться з оформлениям таких документе: податкових накладних, прибуткових i видаткових касових ордер1в, касового або товарного чека, квитанци, договору кутвлЬпродажу, акт1в про закутвлю товар1в, виконання po6iT (надання послуг) або шших документе, що засвщчують факти д1яльност1, як! пщлягають оплати

Розрахункова дисцишпна передбачае зобов’язання суб’ект1в господарювання дотримуватися встановлених правил проведения розрахункових операщй. Розрахункова дисцишпна базуеть-ся на виконанш основних принцитв здшснення грошових роз-

233
Глава 8

рахунюв. Дотримання розрахунково! дисцишпни сприяе при-скоренню Kpyroo6iry коптв i змщненню фшансового стану пщприемства. Порушення розрахунково! дисцишпни може бути наслщком незадов1льно1 роботи фшансових служб пщприемства, а також скрутного фшансового становища пщприемств.

Плат1жна дисциплша передбачае здшснення пщприемствами платеж1в за фшансовими зобов’язаннями у повному обсяз1 та у встановлет строки. Отже, забезпечення розрахунково-пла-т1жно! дисцишпни залежить вщ фшансового стану суб’ект1в господарювання i водночас впливае на !хнш фшансовий стан. За порушення пщприемствами розрахунково-платажног дисцип-лши до них можуть бути вжит1 певш санкци. Залежно вщ того, якг санкци застосовуються, вони подшяються на догов1рш, бан-KiBCbKi (кредитт), фшансовь

ДоговЬрт санкци спрямоват на забезпечення повного й бе-зумовного виконання господарських угод. TaKi санкци застосовуються у вигляд1 сплати штрафу, який визначаеться у вщсотках до суми невиконаного зобов’язання.

Бантвсьт (кредитт) санкци застосовуються до пщприемств за порушення ними кредитно! дисциплши: за незадовигьний стан облшу i зв1тност1; нещльове використання кредитних pecypciB; за порушення планових строшв у ведения об’ект1в, на ят отримано кредит, в експлуатащю; за несвоечасне повернен-ня отриманих кредит1в.

Перед застосуванням кредитних санкщй банк може виста-вити вимогу пщприемству лшвщувати недолши i порушення, виявлет у процес1 анал1зу д1яльност1 пщприемства та проведения поточних кредитних i розрахункових операцш.

Платники грошових коптв, яш не дотримувалися встановлених строк1в платеж1в, за прострочення платежу сплачують на користь одержувача пеню у po3Mipi, встановленому в дого-Bopi стор1н або у закот про вщповщний плат1ж до бюджету чи до центрального фонду. Наприклад, згщно з договором за не-вчасну оплату отриманих товар1в платник оплачуе на користь постачальника 0,4 % пет за кожний день прострочення з суми недохмки, а за несвоечасну сплату податку на прибуток спла-чуеться пеня у po3Mipi 120 % облшово! ставки Нацюнального банку Украши (НБУ) за кожний день прострочення з суми недохмки.

234
Ф1нанси тдприемств

<Pinancoei санкци застосовуються за порушення суб’ектами господарюваиня фшансово! дисциплши. 1х застосовують державы! органи, податков1 адмиистраци.

8.3. Формування та розподш прибутку

Прибуток як економ1чна категор1я вщображае частину вар-тост1 додаткового продукту i е основним узагальнюючим результатом господарсько! д1яльност1 тдприемства. Реально прибуток на пщприемств1 формуеться в Mipy реал1заци продукци. На формування прибутку впливае встановлений порядок визначення фшансових результате д1яльност1, обчислення co6i-вартост1 продукци (робгг, послуг), загальногосподарських витрат, визначення прибутшв (збитшв) вщ фшансових операцш, iHino'i д1яльность Процес визначення прибутку тдприемства показано на рис. 8.1.

Сума отриманого прибутку — це той показник, який харак-теризуе результативтсть роботи тдприемства, а чистий прибуток (збиток) е кшцевим результатом фшансово! д1яльност1 пщприемства. Прибуток вщ реал1заци продукци залежить вщ здшснення ochobhoi д1яльност1 пщприемства i е частиною ви-ручки вщ реал1заци. Однак на вщмшу вщ виручки, надходжен-ня яко! на поточний рахунок пщприемства фшсуеться регулярно, обсяг отриманого прибутку визначають лише за певний перюд (квартал, piK) на пщстав1 даних бухгалтерского облшу.

Вщповщно до Положения (стандарту) “Звгг про фшансов1 результати” доходи пщприемства под1ляються на дохщ (вируч-ку) вщ реал1заци продукци; iHmi доходи вщ операцшно! д1яль-HocTi; iHmi фшансов1 доходи.
Предыдущая << 1 .. 68 69 70 71 72 73 < 74 > 75 76 77 78 79 80 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100