Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 73

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 67 68 69 70 71 72 < 73 > 74 75 76 77 78 79 .. 217 >> Следующая


6 шлька вид1в розрахункових чек1в: акцептован!, не акцептован! банком, з л1мггованих i не л1м!тованих книжок. Останш застосовуються у м!сцевих розрахунках за отримат товари, надаш послуги, у постшних розрахунках з транспортними оргашзащями (оплата фрахту), з пщприемствами зв’язку. Гро-шов1 чеки використовують тальки для отримання гот1вки пщприемствами 3i cboIx paxyHKiB у баншвських установах.

230
Ф1нанси пщприемств

Акредитив — це розрахунковий документ з дорученням одше! кредитно! установи шшш зд1йснити за рахунок спещаль-но задепонованих коптв оплату товарно-транспортних документе за вщвантажений товар. Акредитивна форма застосо-вуеться йльки при нем1сцевих розрахунках з одним постачаль-ником. Документи постачальника оплачуе банк на умовах, передбачених в акредитив1 покупця.

Використовуючи акредитивну форму розрахунк1в, оплату документе за вщвантажений товар, надаш послуги здшсню-ють або в башивськш установ1 постачальника за рахунок коптв платника, задепонованих для ще! мети, або в банку платника (так званий гарантований акредитив). Акредитивна форма розрахунку гарантуе плат1ж постачальнику. Цю форму розра-хунк1в застосовують за наявност1 угоди м1ж постачальником i платником про таку форму розрахуншв.

Постачальник подае в банк, що його обслуговуе, заяву i3 за-значенням умов використання задепонованих коптв (власних або залучених). Чинтсть акредитива, зазвичай, не перевищуе 15 дшв з моменту вщкриття. Мппмальна сума, на яку може бути вщкритий акредитив, не обмежуеться. Платнику надано право змшювати умови акредитива, достроково вщкликати невикори-стан1 кошти. Шел я повщомлення про вщкриття акредитива постачальник вщвантажуе товар i не тзшше трьох робочих дшв теля цього подае в установу банку реестри рахунтв i транс-портн1 або iHmi документи, яш пщтверджують вщвантаження. Якщо документи вщповщають умовам акредитива, кошти того самого дня зараховуються на рахунок постачальника.

Вексельна форма розрахунтв — це розрахунки м1ж постачальником (одержувачем коптв) i покупцем (платником кош-т1в) з вщетрочкою платежу, яш оформлюються векселем. Вексель — цшний nanip встановлено! форми, що м1стить письмове зобов’язання боржника (векселедавця) сплатити визначену у вексел1 суму у вщповщний строк i у вщповщному Micui влас-нику векселя (векселеотримувачу).

Векселе як\ застосовують у господарському o6iry як в Укра!-Hi, так i в м1жнародних розрахунках, досить р1зномаштш. Век-сел! розр1зняють за ем1тентом, угодами, як1 вони обслугову-ють, суб’ектом, що здшенюе оплату, наявшетю застави, порядком оплати, можливютю передавання шшш oco6i, мнщем платежу, формою пред’явлення та шшими ознаками.

231
Глава 8

До шших форм безгчтвкових розрахуншв належать пла-т1жш вимоги, iHKacoBi доручення та iH.

ПлатЬжна вимога — розрахунковий документ, що мкзтить вимогу отримувача грошових коптв ix платнику про сплату певно! суми коптв через установи банку. Плат1жна вимога виписуеться отримувачем грошових контв за наявност1 у ньо-го рипення арб1тражного суду про беззаперечне стягнення або безакцептне списания певно! суми з рахунку платника.

У випадках невчасно! сплати платниками вщповщних по-датшв до бюджету, вони стягуються податковими органами у беззаперечному порядку з нарахуванням пет за прострочення платежу. Стягнення здшснюеться шкасовими дорученнями встановлешн форми. При оформлен! шкасового доручення обо-в’язково зазначаеться сума недоимки вщповщного податку та сума нараховано! neHi за прострочення сплати податку з поси-ланням на вщповщний законодавчий акт.

Безгот1вков1 розрахунки займають найбишшу частку в роз-рахунково-плат1жному оборов суб’ект1в господарювання.

Ефективтсть функцюнування економши в щлому i кожного окремого пщприемства залежить значною Mipoio вщ системи оргашзаци розрахуншв. Вона ^рунтуеться на таких принципах:

— обов’язкове збер1гання пщприемствами та установами грошових коптв на рахунках в установах банку (за винятком перехщних залишш у Kaci);

— надання пщприемствам права вибору установи банку для вщкриття рахунк1в ycix вщцв (основного й додаткового) за зго-дою банку;

— самостшний (без участ1 баншв) виб1р пщприемствами форм розрахуншв та закршлення ix у вщповщних угодах;

— кошти з рахунка пщприемства списуються т1льки за роз-порядженням його власника на пщстав1 розрахунково-плат1ж-них документ1в типово!’ форми;

— поточш рахунки пщприемствам як суб’ектам пщприем-ницько1 д1яльност1 вщкривають установи баншв тьльки за умови повщомлення про це податкового органу;

— момент здшснення платежу мае бути максимально набли-женим до часу вщвантаження товар1в, виконання po6iT, надання послуг;

— платеж! здшснюються у межах залишшв коптв на рахунках платника або у межах наданого баншвського кредиту за щльовим призначенням.

232
ФЫанси гпдприемств

Дотримання зазначених принцишв е обов’язковим як для постачальника, так i для покупця.

Таким чином, yci rpoinoei кошти, що надходять до тдприемства, збер1гаються на вщповщних рахунках в установах банку. Суб’екти пщприемницько! д1яльност1 (юридичш та ф1зичт особи) для збер1гання коптв i здшснення ycix вид1в баншвсь-ких операцш вщкривають рахунки в банках за власним вибо-ром та згодою цих банк1в. Кожне пщприемство може вщкрива-ти два i больше поточних рахунки у нащональнш валкт та рахунки в шоземнш валють У межах л1м1ту, встановленого банком, rponioei кошти можуть збер1гатися й у Kaci пщприемства.
Предыдущая << 1 .. 67 68 69 70 71 72 < 73 > 74 75 76 77 78 79 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100