Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 72

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 66 67 68 69 70 71 < 72 > 73 74 75 76 77 78 .. 217 >> Следующая


ГрошовЬ кошти — це кошти у вигляд1 грошей, як1 перебува-ють у Kaci пщприемства, на рахунках у банках, в акредитивах, у пщзв1тних oci6 та iH. Гот1вкову форму розрахунк1в використовують для виплати зароб1тно1 плати, дивщенд1в, пенсш, ма-тер1ально1 допомоги, надання коптв на вщрядження тощо.

Безгот1вков1 розрахунки — це rpoinoBi розрахунки, як1 здшснюються шляхом перерахування грошових коптв з ра-хунку платника на рахунок постачальника або отримувача коптв вщповщною установою банку. Щ розрахунки банк здшснюе на пщстав! розрахункових документ1в на паперових нос1ях чи в електронному виглядь

М1ж гот1вковою та безгот1вковою формами розрахуншв е тнгний зв’язок. Одержуючи виручку за реал1зовану продукщю у безгот1вковш форм!, пщприемство мае отримати в установле-ному порядку в баншвськш установ! гот1вку для виплати заро-6iTHoi плати, покриття р1зних витрат, на господарськ1 потреби тощо. У цьому pa3i rponii, що надшшли у безгот!вковш форм!, можуть бути отримат в банку в гот1вковш формь

Залежно вщ об’ект1в платеж1в безгот1вков1 розрахунки по-дишють на розрахунки за товарними i нетоварними операщя-ми. Розрахунки за товарними операцЬями пов’язаш з оплатою одержано!’ продукци» придбанням товарно-матер1альних щнно-стей та отриманням послуг. До розрахунюв за нетоварними операщями належать платеж! до бюджету, з сощального та майнового страхування, 3i сплати пет, штраф1в та ш.

Оплата — це перерахування банком коптв з рахунку платника у cyMi, вказанш у плат1жному документ!, та зарахування ix на рахунок одержувача.

228
сМнанси пщприемств

Залежно вщ м1сця здшснення платежу i перебування плат-ника, розрахунки подшяються на м1сцев1 та лпжлпськь Micu,eei розрахунки здшснюються м1ж пщприемствами та оргашзащя-ми, яких обслуговуе одна або шлька мшцевих установ банку. MiMMicbKi — це розрахунки лйж пщприемствами та оргашза-щями, яких обслуговують установи банку, що знаходяться у р1зних населених пунктах. Под1л розрахуншв на м1сцев1 та м1жм1сьш мае важливе значения для правильного дотримання документооб1гу i строшв платеж1в.

У систем! безитвкових розрахуншв застосовуються таш форми: розрахунки плат1жними дорученнями; розрахунки пла-т1жними вимогами-дорученнями; розрахунки i3 застосуванням чешв; розрахунки акредитивами; розрахунки векселями; iHini форми розрахуншв.

Форми безгот1вкових розрахуншв у господарському o6iry регламентуються законодавчими, шструктивними документами. Нащональний банк Украши (НБУ) е методичним центром розробки форм i засоб1в розрахуншв у нащональному госпо-дарств1, правил документооб1гу, оргашзаци баншвського контролю за проведениям розрахуншв.

Оргашзащя безптвкових розрахуншв активно сприяе вирЬ шенню таких завдань: удосконаленню комерцшного розрахунку на пщприемств!; пщвищенню вщповщальност1 пщприемств за своечасне здшснення платеж1в в повному обсяз1 за yciMa зобов’язаннями; змщненню догов1рно! дисцишпни; прискорен-ню o6iry оборотних коптв. Кожнш форм1 безгот1вкових розрахуншв вщповщають певш види розрахункових документ1в, на основ1 яких банк виконуе доручення про платеж!.

Плат1жне доручення — це письмове доручення власника рахунку перерахувати вщповщну суму 3i свого рахунку на рахунок одержувача коптв. У безгот1вковому оборот! плат1жш доручення використовуються переважно у мкцевих розрахун-ках, а також м1жм1ських розрахунках для здшснення практично ycix вщцв товарних i нетоварних операцш. Вони забез-печують оплату товарно-матер1альних щнностей та послуг; платеж! до бюджету, щльових державних фощцв; платеж! кре-дитним установам, за баншвськими позичками; прискорюють o6iroBicTb оборотних коптв; запоб1гають виникненню креди-торсько! заборгованост1 у покупщв.

229
Глава 8

ПлатЬжна вимога-доручення — це комбшований розрахун-ковий документ, який складаеться з двох частин. Верхня ча-стина — вимога пщприемства-постачальника до пщприемства-покупця сплатити варт1сть товару, виконаних po6iT, послуг. Нижня частина — доручення покупця (платника грошових коптв) банку, який його обслуговуе, переказати належну суму коптв з його рахунку на рахунок постачальника. Цей розрахунковий документ заповнюе постачальник (одержувач грошових коптв) i направляв покупцев1 (платнику коптв). Покупець (платник коптв) у pa3i згоди оплатити товар (роботи, послуги) заповнюе нижню частину цього документа i направляв його у свш банк (банк, який його обслуговуе) для переказу акцептовано! суми на розрахунковий рахунок постачальника.

Розрахунки плат1жними вимогами-дорученнями застосову-ють переважно у м1жм1ських розрахунках за вщвантажеш то-варно-матер1альш щнност1, виконаш роботи, надаш послуги. 1х не використовують для розрахуншв претензшного характеру нав1ть тод1, коли вони е результатом реальних вщносин щодо поставки TOBapiB i надання послуг.

Розрахунковий чек — письмове розпорядження платника своему банку сплатити 3i свого рахунку пред’явнику чека вщпо-вщну грошову суму. Розрахунковий чек — це документ стандартно! форми, у якому чекодавець (юридична або ф1зична особа, яка пщписуе чек i видае його постачальнику в оплату за отримат вщ нього товари та послуги) переказуе своему банку здшснити оплату пред’явнику чека (чекотримачу). Чекотри-мач — пщприемство або ф1зична особа, що отримали чек i мають право на отримання коптв з рахунку чекодавця в оплату за вщпущеш товари, послуги. Розрахунковий чек, як i плат1ж-не доручення, заповнюе платник. На вщмшу вщ плат1жного доручення чек платник передав чекотримачу безпосередньо пщ час здшснення господарсько! операцп.
Предыдущая << 1 .. 66 67 68 69 70 71 < 72 > 73 74 75 76 77 78 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100