Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 71

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 65 66 67 68 69 70 < 71 > 72 73 74 75 76 77 .. 217 >> Следующая


Пщприемство покривае сво! втрати та збитки за рахунок фшансових резерв1в, системи страхування та власного прибутку. Воно зобов’язане компенсувати збитки, завдаш неращональ-ним використанням земл1 та шших природних pecypciB, за-брудненням навколишнього середовища, порушенням безпеки виробництва.

На оргашзащю фшашпв впливають оргашзацшно-правов1 форми господарювання, сфера та характер д1яльност1 пщпри-

8 6-585

225
Глава 8

емства. Це виявляеться в процесс формування статутного фонду (катталу), розпод1лу прибутку, утворення грошових фощцв, використання фощцв грошових коптв, у взаемовщносинах з бюджетом.

Оргашзащя фшанс1в пщприемства вщображае галузев1 особ-ливост1, специфшу виробництва, р1вень його техтчного забезпечення та р1вень технолотчних процес1в, склад i структуру виробничих витрат, вплив природно-кл1матичних чинниюв на виробництво.

Фшансова д1ялыпсть — це система використання р1зних форм i метод1в фшансового забезпечення функщонування пщприемства, досягнення ним поставлених щлей, тобто це та практична фшансова робота, що забезпечуе життед1яльшсть пщприемства, полшшення и результат1в.

Основними завданнями фшансово'1 д1яльност1 е:

— забезпечення фшансовими ресурсами виробничо-госпо-дарсько!' та шших вид1в д1яльност1 пщприемства;

— своечасне виконання фшансових зобов’язань перед суб’ек-тами господарювання, бюджетом, банками;

— пошук шлях1в зб1лыпення доход1в, прибутку, пщвищення рентабельное^ та платоспроможност1, зби1ыпення власного катталу;

— контроль за ефективним розподиюм i використанням фшансових pecypciB.

Фшансову роботу на пщприемств1 здшснюють за такими основними напрямами:

— фшансове прогнозування та поточне планування;

— поточна й оперативна фшансово-економ1чна робота;

— анал1з та контроль виробничо-господарсько! та фшансо-во1 д1яльност1.

Фшансове прогнозування та поточне планування е одшею з найважливипих дишнок фшансовох роботи пщприемства. На цш стади визначаеться загальна потреба у грошових коштах для забезпечення ефективно! виробничо-господарсько! д1яль-ност1 та можлив1сть одержання таких коптв.

Фшансове планування — це процес визначення обсяпв над-ходження вщповщних вид1в фшансових pecypciB (прибуток, амортизащя та iH.) i ix розпод1лу за напрямками використання у запланованому рощ (nepiofli). Призначення фшансового планування — визначення сукупног потреби пщприемства у фшан-

226
Фманси пщприемств

сових ресурсах в обсягах, що забезпечують розширене виробництво, виконання фшансово-кредитних зобов’язань перед бюджетом, банками, вирипення сощальних питань i матер1аль-ного стимулювання.

Об’ектом фшансового планування е: доходи i накопичення, ix формування та розподш; взаемовщносини з ланками фшан-сово-кредитно! системи; фонди грошових коптв, ix формування та використання; капггальш вкладення та оборотт активи, планування ix обсяпв i джерел фшансування; визначення дже-рел i обсяпв фшансування сощальнох та культурно-побутово!* сфер шдприемства.

Поточна й оперативна фшансова робота спрямовуеться на практичне втглення фшансового забезпечення пщприемниць-Koi д1яльност1, постшну пщтримку платоспроможност1 на на-лежному piBHi. fi зм1ст полягае у постшнш po6oTi 3i споживачами щодо розрахуншв за реал1зовану продукщю, роботи, послуги; проведенш розрахуншв з постачальниками; своечасно-му забезпеченш сплати податшв, шших обов’язкових плaтeжiв у бюджет та щл ьов1 фонди; отриманш кредит1в банку; пога-шенш позик банку та вщсотшв за ними; здшсненш плaтeжiв за фшансовими операщями; отриманш коптв на оплату пращ та mini господарсьш розрахунки.

Анал1з та контроль фшансово1 д1яльност1 пщприемства — це д1агноз його реального фшансового стану, необхщного для виявлення та мобипзацп внутрппньогосподарських резерв1в, збшыпен-ня доход1в та прибутшв, зменшення витрат виробництва, пщвищення рентабельность полшшення фшансово-господарсько! д1яльност1 пщприемства в цшому. Матер1али анал1зу використо-вуються в процес1 фшансового планування та прогнозування.

Фшансовий мехашзм пщприемства — це система управлшня фшансами, призначена для оргашзаци взаемоди фшансових вщносин i грошових фощцв з метою оптим1заци ix впливу на шнцев1 результати його д1яльность Оптимальна взаемод1я фшансових вщносин досягаеться використанням ycix фшансових категорш (виручки, прибутку, амортизацп, оборотних коптв, кредиту, бюджету, податшв), норматив1в, р1зних сти-мутпв, шльг, санкцш та шших фшансових важел1в.

Фшансову роботу на пщприемств! виконують робггники финансового вщдигу, а за його вщсутност1 — сшвроб1тники бух-галтери.

227
Глава 8

8.2. TpoinoBi розрахунки пщприемства

Пщприемство у процес1 кутвл1 та реал1заци продукци, надання послуг, а також виконання кредитних зобов’язань виконуе pi3Hi розрахунки та платеж]., зазвичай, грошовими коштами. Грошов1 розрахунки проводяться через установи банку i здшснюються як у гхтвковш, так i в безгот1вковш формь Вщдають перевагу, як правило, безитвковим грошовим розрахункам. Це пояснюеться тим, що за використання безготавкових розрахуншв досягають значно! економи витрат на ix здшснення.
Предыдущая << 1 .. 65 66 67 68 69 70 < 71 > 72 73 74 75 76 77 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100