Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 70

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 64 65 66 67 68 69 < 70 > 71 72 73 74 75 76 .. 217 >> Следующая


У процес1 вщтворення фшанси пщприемств як економ1чна категор1я виявляються i виражають свою суттсть через дв1 основш функцп: розпод1льчу i контрольну. Розподшьча функщя фшанс1в пщприемств виявляеться у формувант, розподип й використанш фшансових pecypciB для забезпечення опера-цшно! виробничо! та швестицшно1 д1яльност1, для виконання cboix фшансових зобов’язань перед бюджетом, банками, суб’ек-тами господарювання. Контрольна функщя фшанс1в пщприемств виявляеться у контрол1 за формуванням та використанням фшансових pecypciB у процес1 вщтворення.

В економ1чнш наущ й на практищ фшансов1 ресурси тдприемства — це сукупшсть грошових коптв, ят е у розпоря-дженш пщприемств; ix можна подишти на декшька груп залежно вщ джерел формування: власт, зал учет й позичет

КОШТИ.

Власт кошти — це кошти пщприемства, яш формуються за рахунок власного катталу. Статутний каттал е основним складником власного катталу, основним джерелом власних фшансових коптв. За рахунок грошових коптв формуються основш фонди й оборотт активи пщприемства. До складу власного катталу (власних фшансових pecypciB) включають також пайовий каттал, додатково вкладений каттал, шший додат-

223
Глава 8

ковий каттал, резервный каттал, нерозподишний прибуток (непокритий збиток), амортизащю, неоплачений каттал (ви-раховуеться при визначенш пщсумку власного катталу).

KpiM того, до власного катталу, за рахунок якого форму-ються активи пщприемства, зараховують також i прир1вняш до них джерела формування — забезпечення подалыпих витрат i платеж!в. Забезпечення — це зобов’язання з невизначе-ними сумами або часом погашения, яш можуть створюватися на пщприемствах для вщшкодування подалыпих (майбутшх) витрат на оплату вщпусток пращвникам, додаткове пенсшне забезпечення, вщшкодування щльових втрат тощо. У баланс! пщприемства yci забезпечення групуються за такими стаття-ми: забезпечення виплат персоналу, mini забезпечення, щльо-ве фшансування.

Залучет кошти — це кошти, як1 не належать пщприем-ству, але внаслщок д1ючо*1 системи розрахунюв постшно пере-бувають в o6iry. До залучених фшансових pecypciB зараховують yci види кредиторсько! заборгованос^ з поточних зобов’я-зань пщприемства: поточна заборговашсть за довгостроковими зобов’язаннями; вeкceлi видаш; кредиторська заборговашсть за товари, роботи, послуги; поточш зобов’язання за розрахун-ками з одержаних аважйв; заборговашсть перед бюджетом до сплати податшв, перед органами страхування; заборговашсть з оплати пращ, перед акщонерами з виплати дивщещцв; mini поточш зобов’язання.

Позичет кошти — це кошти, як1 отримуе пщприемство на визначений термш, за плату i на умовах повернення. До них належать: fl0Br0CTp0K0Bi й короткостроков1 кредити башив; довгостроков1 фшансов1 забезпечення, на як\ нараховуються вщсотки; вщстрочеш податков1 зобов’язання 3i сплати податшв; бюджетш кошти на умовах повернення.

Таким чином, фшансов1 ресурси тдприемств — це власний, залучений та позичений грошовий каттал, який використовуеться пщприемствами для здшснення виробничо-фшансово! дiяльнocтi з метою отримання вщповщного доходу, прибутку. Haявнicть у достатньому oбcязi фшансових pecypciB, ix ефек-тивне використання визначають фшансовий стан пщприемства, його платоспроможшсть, фшансову стшшсть, лшвщшсть.

Конкурентоспроможшсть та платоспроможшсть тдприемств визначаються ращональною оргашзащею фшанс1в. Фшансова

224
Фжанси пщприемств

д1яльшсть пщприемств мае бути оргашзована так, щоб це спри-яло пщвищенню ефективност1 виробництва. Пщ оргашзащею (pinancie пщприемств розум1ють форми, методи, способи формування та використання pecypciB, контроль за !х кругооб1гом для досягнення економ1чних щлей згщно з чинними законо-давчими актами.

В основу оргашзаци фшанс1в пщприемств покладено комерщйний розрахунок. Господарський мехашзм саморозвитку ^рунтуеться на таких основних принципах: саморегулювання, самоокупшсть та самофшансу вання. Цим принципам вщповЬ дае комерщйний розрахунок, тобто метод господарювання, що полягае у постшному пор1внянш (у грошовому виражент) витрат та результате д1яльност1. Його метою е одержання максимального прибутку.

Комерщйний розрахунок справляе значний вплив на орга-шзащю фшанс1в пщприемства. BiH передбачае регламента-щю державою, фшансових вщносин пщприемства насамперед економ1чними методами — за допомогою важел1в вщповщно! податково!, амортизащйно!, валютно!, протекщошстсько! полЬ тики.

Суб’екти фшансових вщносин несуть реальну економ1чну вщповщальшсть за результати д1яльност1 та своечасне виконання сво!х зобов’язань перед постачальниками, споживачами, державою, банками. За сво!ми зобов’язаннями пщприемство вщповщае власним майном i доходами. У pa3i невиконан-ня зобов’язань до пщприемства застосовуеться система фшансових санкщй.

Фшансов1 санкцп е Mipoio фшансово! вщповщальност1 i за-стосовуються у вигляд1 neHi та/або штраф1в. Пеня нараховуеть-ся у вигляд1 вщсотшв за кожний день порушення встановленого строку. Штрафи е грошовими стягненнями у фнссованих сумах, що встановлюються законодавством.
Предыдущая << 1 .. 64 65 66 67 68 69 < 70 > 71 72 73 74 75 76 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100