Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 7

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 6 < 7 > 8 9 10 11 12 13 .. 217 >> Следующая


21
Глава 1

Таблиця 1.1. Класифшащя тдприемств

Класифшащйна ознака Види тдприемств
1. Форми власност1 майна Приватш. Колективнь Комунальш. Державш (у тому числ1 казенш)
2. Форми вкладення катталу Одноос1бш. Пайовь Бюджетш
3. Нацюнальна належшсть катталу Нащональнь Закордоннь Сшльш
4. Правовий статус i фор* ми господарювання Комунальш. Державш. Казенш. 1ндив1дуальш. С1мейш. Приватш. Товариства: • з обмеженою вщповщальшстю; • повш; • з додатковою в1дпов1дальшстю; • командитш; • акцюнерш
5. В1дпов1далыпсть за зобов’язання 3 вщповщальшстю: • yciM майном засновншив; • статутним майном; • часткою статутного майна за участ1 майна державного органу
6. Po3Mip за чисельшстю пращвни^в Великь Середш. Мал1

22
Пщприемство в систем! ринкових вщносин

За нацюнальною належшстю катталу вир1зняють: нащо-нальш тдприемства — каттал належить в1тчизняним заснов-никам; закордонш — каттал належить шоземцям; стлът — каттал належить засновникам з двох або шлькох кра’ш.

Вщповщно до правового статусу i форм господарювання роз-р1зняють: комунальш, державш, казенш, шдивщуальш, ci-мейш, приватш пщприемства i господарсыа товариства. Това-риство з обмеженою в1дпов1дальтстю мае статутний фонд (май-но), що складаеться з пайових внеск1в засновнишв вщповщно до установчих документе. Засновники товариства вщповща-ють за сво1 дп т1льки у межах внесшв до статутного фонду. Повне товариство — це об’еднання учаснишв, як\ зайнят1 стльною пщприемницькою д1яльшстю i солщарно вщповща-ють за зобов’язаннями товариства вс1м свош майном. Товариство з додатковою в1дпов1дальтстю мае статутний фонд, що складаеться з пайових внесшв засновнишв вщповщно до установчих документ1в. Засновники товариства вщповщають за зобов’язаннями товариства свогми внесками, а якщо ix не ви-стачае, то особистим майном пропорцшно статутним внескам. Командитне товариство — це повне товариство, але з правом залучення додаткових учаснишв (командист1в), ЯК1 вщповщають за зобов’язаннями товариства тгльки своши внесками. Акцюнерне товариство мае статутний фонд, подшений на вщпо-вщну шльшсть акцш piBHoi номшально! вартость Товариство вщповщае за зобов’язаннями тьльки свош майном, а акцюнери

— тальки в межах cboix акщй. Закрит1 акцюнерш товариства поширюють акци тшьки серед засновник1в без права ‘ix кутвлЬ продажу. Вщкрит1 акцюнерш товариства поширюють акци вщкритою передплатою та кушвлею-продажем на б1ржах.

Приватш пщприемства, повш i командитш товариства вщповщають за зобов’язання BciM свош майном. Комунальш, дер-жавш пщприемства, товариства з обмеженою вщповщальшстю, акцюнерш товариства вщповщають статутним майном. До ще! групи належать також i товариства з додатковою вщповщаль-шстю. Казенне пщприемство вщповщае за сво!ми зобов’язаннями коштами та шшим майном, що е в його розпорядженш, KpiM основних фощцв. У раз1 недостатност1 в казенного пщприемства таких коптв та майна вщповщальшсть за його зобов’язаннями несе мпистерство або шший центральний орган вико-навчо! влади.

23
Глава 1

За розм1рами окремо вир1зняють мал1 пщприемства, що ста-новлять основу штенсифшаци виробництва. До малих тдприемств належать новостворюваш та диоч1 пщприемства з чисельтстю пращвник1в: у промисловост1 та буд1вництв1 — до 200 oci6, в шших галузях виробничо! сфери — до 50 oci6, у наущ i науковому обслуговуванш — до 100 oci6, у галузях не-виробничо! сфери — до 25 oci6, у роздр1бнш торпвл1 — до 15 oci6.

G Tani об’еднання пщприемств:

— асощацп — догов1рш об’еднання, створет для поетшно! координацп господарсько! д1яльность Асощащя не мае права втручатися у виробничу i комерщйну д1яльшсть будь-кого з ii учасниюв;

— корпорацй — догов1рт об’еднання, створет на основ1 поеднання виробничих, наукових i комерцшних iHTepeciB, з делегуванням окремих повноважень централ1зованого регулю-вання д1яльност1 кожного з учаснишв;

— консорщуми — тимчасов1 статутш об’еднання промисло-вого i бантвського катталу для досягнення стльно! мети;

— концерни — статутш об’еднання пщприемств промисло-вост1, наукових оргашзацш, транспорту, башав, торг1вл1 та iH. на основ1 повно1 фшансово! залежност1 вщ одного або групи пщприемщв;

— холдинги — об’еднання, що мають контрольний пакет акщй шшого об’еднання, пщприемства;

— iHnii об’еднання за галузевим, територ1альним та шшими принципами.

Об’еднання д1ють на основ1 договору або статуту, який затверджуе 1хнш засновник або власник.

1.3. Ринкове середовище пщприемства

Пщприемство як вщкрита сощально-економ1чна система визначае i реал1зуе свою Miciio, досягае щлей лише у взаемодй, взаемозалежност1 з навколиштм середовищем. 3 навколиш-нього середовища воно отримуе необхщт для нормального функщонування ресурси (матер1али, сировину, устаткування, енертю, шформащю, кадри). В навколишньому середовипц

24
Пщприемство в систем! ринкових вщносин

пщприемство формуе свою репутащю, втипое в життя свох на-м1ри, реал1зуе продукщю, отримуе прибуток для розширеного вщтворення. Оточуюче середовище надае можливють под ал ь-шого поглиблення розпод1лу сусшльно! пращ, розширення м1жнародного економ1чного ствроб1тництва, розповсюдження науково-техшчних i сощально-економ1чних нововведень на ширший пщприемницький npocTip, вир1внювати р1вень життя людей у р1зних крашах.
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 6 < 7 > 8 9 10 11 12 13 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100