Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 69

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 63 64 65 66 67 68 < 69 > 70 71 72 73 74 75 .. 217 >> Следующая


Розв’язання

1. Розраховуемо повну соб1варт1сть виробу (Сп):

Сп =СВ +-ВК;

Сп = 231 -I- 69 = 300 грн.

2. Вираховуемо прибуток виробу:

Л = ^?;

100

П=™^ = 45 100

грн.

3. Визначаемо цшу виробу з акцизним збором:

Ц = Са+П ЮО;

“ 100-Аз

300+45 “ 100-25 р

4. Розраховуемо ПДВ виробу:

Даэ^аэ .

пдв = -

100

ПДВ = ^^?. = 92 грн 100 р

5. Знаходимо вщпускну цшу на товар А (Цвп): Цт = 460 + 92 = 552 грн.

218
Щноутворення

6. Визначаемо суму акцизного збору (АЗ):

АЗ = Цаз - Цв;

Цв= Св = Л;

АЗ = 460 - 365 = 115 грн.

Bidnoeidb: 552 грн; 115 грн.

Завдання 2

Визначити ринкову (догов1рну) цшу ново! модел1 екструде-ра для отримання гумово! маси при зазначених нижче вих1д-них даних (табл. 7.2).

Таблиця 7.2

№ з/п Показник Умовне позначення Базова модель Нова модель
1 Щна екструдера*, тис. грн (Ц) 10 15
2 Сукупш кашталып витрати (монтаж, робоч1 плонц, сум1жне устаткування та шше), тис. грн (Кс) 3 5
3 Поточш витрати споживача (без облшу амортизацшних в1драхувань) (/) 8 9
4 Р1чна продуктивтсть екструдера, тис. т (В) 20 30
5 Норма амортизаци (а) 0,15 0,15

* Нижня межа щни — соб1варт1сть ново! модел1 екструдера.

Розв’язання

3 метою визначення цши ново! модел1 екструдера для отримання гумово! маси необхщно визначити верхню межу щни (Цвм) ще! модел1 за формулою

219
де б та к — вщповщт дат для базово! й ново! модел1 технши;

Ен — нормативный коеф1щент ефективност1 (вщсоток на депозит), при розрахунках приймаемо Ен = 0,15.

Пщставляючи значения у наведену вище формулу, отримаемо:

8 —-9+0,15 Гз —-б!

= 10.30+_20-------------1_20,Ц

”м 20 0,15 + 0,15

Догов1рна щна (Дд) на нову модель екструдера може бути встановлена у д1апазот м1ж верхньою та нижньою межею щни на певну модель. Нижня межа щни (Цнм) на екструдер дор1в-нюе його соб1вартост1 i становить 15 тис. грн. Отже, ми можемо встановити щну м1ж 24 750 грн та 15 тис. грн. Для того, щоб визначити щну витрат виробництва (Цвв), встановимо мппмаль-ний р1вень рентабельное^ ново! модел1 — 20 %.

Двв=15000^1+^ = 18000 грн.

Щна витрат виробництва вказуе на значения цши, нижче вщ яко1 виробник не може пропонувати вир1б споживачу.

Якщо виходити з умови, що ефект вщ виготовлення та екс-плуатаци ново! модел1 розподшятиметься м1ж виробником i споживачем nopiBHy, тод1 догов1рна цша становитиме:

Ц -Ц 24750-15000

Цл = Ча*- ^И|»+Цим =---- -----+15000 = 19875 грн.

220
Щноутворення

Завдання для самостшного вирипення

Завдання 1

Холодильник мае повну соб1варт1сть (Сп) 1000 грн. Р1вень рен-табельност1 холодильника становить 33 %. Надбавка за високу яшсть i вщпов1дтсть м1жнародним стандартам — 15 %. Ставка акцизного збору — 30 %. Торговельна надбавка становить 12 % до вщпускног цши з ПДВ.

Розрахувати роздр1бну щну холодильника.

Bidnoeidb: 2672,34 грн.

Завдання 2

Визначити прибуток виробника вщ продажу одинищ виробу, якщо його повна соб1вартшть 5,7 грн; регульована роздр1бна цша виробу з ПДВ становить 10,0 грн; торговельна знижка, встанов-лена державою, 5 %; ставка акцизного збору — 16 %.

Bidnoeidb: 0,95 грн.

Завдання 3

Виробнича соб1варт1сть токарно-гвинтор1зного верстата мо-делх16К20П — 5 тис. грн. Витрати на реал1защю за piK стано-вили 3210 грн. Прибуток запланований у po3Mipi 6 %; р1чний план реал1зацп верста^в — 100 шт.

Визначити планову оптову цшу верстата.

Bidnoeidb: 5334,03 грн.

221
Глава 8

фшанси шдприемств

8.1. Фшанси тдприемств: сутшстъ, функци.

8.2. rpouioei розрахунки тдприемств.

8.3. Формування та розподш прибутку.

8.4. Оподаткування тдприемств.

КлючовЬ поняття i термти: фшанси тдприемств; комер-цшний розрахунок; фшансовЬ санкци; фтансова дЬяльтсть; фтансовЬ ресурси; фшансове планування; фшансовий мехатзм тдприемства; платЬжне доручення; розрахунковий чек; акре-дитив; вексель; прибуток; рентабельтсть; система оподаткування; податки; податок на додану вартЬсть; акцизний збЬр; мито; податок на прибуток; плата за землю; единий податок

Студент повинен вмгти: розрЬзняти epouioei кошти залеж-но eid джерел ix формування; визначати прибуток тдприемства; визначати рЬвень ефективностЬ роботи тдприемства; розраховувати величину внеств на загальнодержавне страхування.

222
Фжанси пщприемств

8.1. Фшанси пщприемств: суттсть, функцп

Фшанси тдприемств — це система грошових вщносин, якх виникають у процес отримання та розпод1лу грошових доход1в i накопичень, формування та використання вщповщних фонд1в грошових коптв. МатерЬалъною базою фшанс1в пщприемств в виробництво, де формуються вщповщт доходи пщприемств, фонди грошових коптв. МатерЬальним змЬстом фшанс1в пщприемств е фонди грошових коптв, як1 створюються на пщприемствах при розподШ !х доход1в i накопичень.

Фшанси пщприемств безпосередньо пов’язаш з рухом грошових коптв. Досить часто поняття “фшанси пщприемств” ототожнюеться з грошовими коштами, наявними фшансовими ресурсами. Однак фшанси — це не rponii, а грошов1 вщносини, ят виникають у пщприемства в процес1 ix створення та здшснення виробничо-фшансовох д1яльность
Предыдущая << 1 .. 63 64 65 66 67 68 < 69 > 70 71 72 73 74 75 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100