Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 68

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 62 63 64 65 66 67 < 68 > 69 70 71 72 73 74 .. 217 >> Следующая


СтпратегЬя змтних щн ставить за мету здшснювати кори-гування щни в 6iK пщвищення або зниження залежно вщ змшю-вання величини витрат та/чи попиту. Пщвищення щни ви-правдане, якщо: зб1льшилися витрати на сировину; виникла потреба у пщвищент зароб1тно! плати пращвникам; полшши-лися властивостЬ яшсть продукци; ютотно 3pic попит на товар (послугу). Серед причин зниження щни: намагання перекрити накладш витрати у pa3i неповного використання виробничих площ та потужностей, що дае змогу збьлынити обсяг продажу; реагування на дп конкурент1в; зниження витрат на виробництво товар1в; зниження дьлово! активност1 на ринку (в перюд оконом1чних криз).

СтратегЬя щн та репутащя тдприемства. У цш ситуацп щнова пол1тика передбачае враховувати так1 чинники: доевщ дшово! активност1 на ринку; фшансовий стан пщприемства; престижшсть торгово! марки; частка ринку, яку займае пщпри-:мство; налагоджешеть зв’язк1в з оптовою та роздр1бною тор-пвлею.

СтратегЬя щн на товари, пов*язат м1ж собою з позищй попиту. Товари вважаються взаемопов’язаними м1ж собою з позищй попиту, якщо цша одного впливае на р1вень щни шшого у ситуаци, коли споживач мае можливють вибирати той чи шший товар для задоволення cboIx потреб. Пщприемство у цьому випадку повинне вести гнучку цшову пол1тику щодо асортименту товар1в для отримання запланованого загального обсягу прибутку.

СтратегЬя щн на товари, пов*язаних м1ж собою витратами виробництва. Така ситуащя мае мюце, якщо змшювання обсяпв виробництва одного товару i витрати на його виготов-лоння зумовлюють змшювання витрат на виготовлення шшо-

Це стосуеться поб1чних та cynyTHix товар1в.

СтратегЬя тльгових щн. Таку стратегпо застосовують у pa3i, коли пщприемство хоче позбавитися певно! продукци. При цьому встановлюються цши, нижч1 вщ соб1вартост1 або нижч1 |пд визнано! ринково! цши. У першому випадку маемо справу з

215
Глава 7

демпшговими щнами, що може суперечити вимогам антимонопольного законодавства.

СтратегЬя цш згЬдно з полШикою щодо якостЬ товару. Тут можливий широкий спектр BapiaHTiB (табл. 7.1) — вщ стратеги прем1альних нащнок, коли висока яюсть потребуе високо! щни за товар, до стратеги низько!’ щнтсно! значущост1, коли за низьку як1сть товару можна заплатити вщповщно низьку щну.

Таблиця 7.1. СтратегИ д1яльност1 пщприемства за показника-ми “ятсть — щна’9

Яюсть Щна
висока середня низька
Висока 1. Стратепя прем1альних нацшок 2. Стратепя гли-бокого проник-нення на ринок 3. Стратетя тд-вищено! цштс-но1 значущост1
Середня 4. Стратеги за-вищенох цши 5. Стратепя серед-нього р1вня щн 6. Стратепя добро-як1сност1
Низька 7. Стратепя пограбування 8. Стратейя показного блиску 9. Стратег1я низь-Koi ц1нн1сно1 зна-чущост1

СтратегЬя неокруглених цш. Шнцевий споживач або пред-ставник ф1рми щоденно cnocTepirae на щнниках суму, наприклад, не 1000 грн, а 997 грн. Такий пщхщ пояснюеться шлько-ма причинами: у споживача складаеться враження, що пщприемство досить прискшливо ставиться до визначення щни на мш1мально можливому piBHi; покупцям подобаеться отриму-вати здачу; неокруглеш щни дають можливють споживачу вста-новити щнов1 л1мгги, купуючи товар.

Стратеги дискримшацшних цш. Цей вид стратетй врахо-вуе не розб1жност1 у витратах виробництва товару, а особлив1 потреби споживача, вар1анти товару, мюцезнаходження споживача, фактор часу.

Отже, пщприемство мае постшно вдосконалювати методи свое! д1яльност1 на ринку, використовуючи один з найефектив-тших механ1зм1в — щнову пол1тику, складовими яко! е цш, стратеги, процедура, методи щноутворення з урахуванням внут-piuiHix та зовниптх чиннишв.

216
Щноутворення

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНШГ

Контрольш питания

1. Розкрийте суттсть, визначення, функцп цши як еконо-Mi4Hoi* категорй.

2. Назвиъ принципи, фактори та модель процесу щноутворення промислово!* продукци.

3. Здшстть класифшащю щн: ознаки, характеристики.

4. Як1 методи державного регулювання щн i тариф1в вам вщом1?

5. Яш види знижок з щн ви знаете?

6. Яким чином формуються щни на промислову продукщю (вщпускна щна)?

7. Дайте загальну характеристику методам встановлення щни на продукщю промислового призначення.

8. Як визначаеться щна на основ1 витрат виробництва?

9. Навед1ть приклад розрахунку щни на основ1 анал1зу без-збитковост1 та забезпечення щльового продукту.

10. Як встановлюеться щна на ochobI цилсно! значущост1 товару?

11. Яка процедура визначення щни з ор1ентащею на конкуренте?

12. Назв1ть етапи визначення щни на ochobI знаходження р1вноваги м1ж витратами виробництва та станом ринку.

13. Що ви знаете про параметричт методи щноутворення?

14. Визначте ции та стратеги у цшовш пол1тищ промислового тдприемства.

15. Яш вам вщомг стратеги д1яльност1 промислового тдприемства за показниками “щна — яюсть”?

217
Глава 7

Завдання з розв’язанням

Завдання 1

Розрахувати вщпускну цшу на товар А та суму акцизного збору, якщо ввдомо, що виробнича соб1варт1сть виробу (С„) становить 231 грн, комерцшш витрати (Вк) — 69 грн, рента-бельтсть виготовлення продукци (Рп) — 1,5 %, ставка акцизного збору — 25 %, ПДВ — 20 %.
Предыдущая << 1 .. 62 63 64 65 66 67 < 68 > 69 70 71 72 73 74 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100