Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 67

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 61 62 63 64 65 66 < 67 > 68 69 70 71 72 73 .. 217 >> Следующая


Для збереження стабильного становища на ринку або у ви-падку, коли пщприемство ще не досягло стади свого сталого розвитку, варто звернутися до поширених програм щнових поступок. Установлен! щни мають покривати витрати, гаран-тувати хоча б просте вщтворення. Для того, щоб уникнути зниження реал1заци товару та загострення конкурентно! бороть-би, пщприемство мае прискшливо стежити за ситуащею на ринку: динамшою щн, появою нових товар1в, д1ями конку-

212
Щноутворення

ренйв. Воно не повинне допускати надиирного завищення чи занижения щн на свою продукщю й намагатися знижувати витрати виробництва та збуту.

Якщо завдання зводиться до максииизацп поточного прибутку, пщвищення р1вня рентабельности пщприемство у будь-який cnoci6 прагне вибрати таку цшу, яка дала б змогу отримати максимальний прибуток, причому не в далекш перспектив!, а за невеликий перюд з урахуванням невпевненост1 у сприятли-вому розвитку б1знесу або браку коптв.

У раз1 якщо пщприемство прагне досягти лщерства за по-казниками реал1заци продукци, кер1вництво затверджуе цшу на миимально допустимому piBHi, що забезпечуе на певний перюд часу розширення сегмента ринку, збшыпуе кшыисть покупщв, а отже, загальний обсяг збуту.

Намагання досягти лщерства може стосуватися й виробництва ново! продукци, продукци гарантовано високо! якост1, коли пщприемство хоче мати iмiдж шновацшност1, надшносй, висо-кого piвня cepeicy. При цьому, зазвичай, встановлюються ви-',ок1 цши, осшльки необхщно компенсувати витрати на проведения науково-дослщних та дослщно-конструкторських розро-Г>ок, створення найсучасншюго парку устаткування, впроваджен-пя нових технологш, залучення виcoкoквaлiфiкoвaниx фaxiвцiв.

Визначаючи цшову пол1тику, кер1вництво пщприемства мае дотримуватися певних норм, принцитв, а саме: а) досягнення ладаного piвня прибутку на одиницю вкладеного катталу; п) актив1заци споживчого попиту; в) забезпечення стабильного становища на ринку; г) гнучкост1 у здшснент процесу щноутворення; д) дотримання вимог державно! пол1тики щн.

Головними чинниками, як\ визначають цшову пoлiтикy шдприемства, е: мюце i роль цши у загальнокорпоративнш гтратеги; р1вень попиту; вплив конкурентного середовища; платоспроможтсть населения; мюце пщприемства у “цшовш шит”; BHpo6HH4i потужностц цша i життевий цикл товару; иитрати виробництва; номенклатура та асортимент продукци; пилив кaнaлiв товарооб1гу; умови кутвлЬпродажу; вимоги ргкламних агент1в; сезонтсть продажу; методи розрахунку цши; нормативш акти з боку держави.

Реал1зуючи цшову пол1тику, пщприемство може дотриму-нитися р1зних стратегш, характеристики яких розглянемо де-тлльнипе.

213
Глава 7

СтратпегЬя высоких щн. Застосовуеться цей вид стратегш переважно до патентно захищеного товару-новинки. Стратепя високих цш дае бажат результати за умов: коли висока щна шдтримуе статус високо! якост1 товару; мае мкще високий ста-бигьний р1вень поточного попиту з боку значно! кшькост1 спо-живач1в, ят надають перевагу особливим характеристикам то-вару; р1зниця м1ж високою та середньою щною не е суттевою, остльки в цьому випадку не створюються умови для проник-нення на ринок товар1в конкуренте; втрати вщ продажу значно! тлькост1 товару за нижчою щною незначш; обмежена кон-куренщя; попит на новий товар значно вищий вщ пропозицп; р1вень виробничих та збутових витрат на одиницю продукци у pa3i випуску незначного обсягу товару ненабагато перевищуе р1вень цих витрат за умови повного завантаження виробничих потужностей; наявш значт бар’ери входження на ринок.

CmpameeiH середшх щн. Ще! стратеги тдприемство дотримуеться у таких випадках: прагнення до стаб1льност1 та збереження сприятливого кл1мату у свош д1яльност1 на ринку; отримання стабшьного прибутку ставиться за мету на довго-тривалу перспективу; уникнення участ1 у “вшш цш”; намагання не створювати умов для появи нових конкуренте; одержания справедливого прибутку на вкладений каттал.

СтратегЬя низъких щн. Використовуеться з метою: змен-шення ризику в конкурентнш боротьб1 у зв’язку з непередба-ченим ставленням споживача до запропонованого товару; про* никнення на зовтшнш ринок; збшыпення частки ринку на> нащональному чи зовнипньому ринку; виходу на масового спо^ живача; дозавантаження виробничих площ та потужностей^ виявлення на рантх етапах життевого циклу товару перепек^ тив його реал1заци; в1дбиття бажання створення аналопчно^ го товару конкурентами; досягнення високо! цшово! репута^ цп товару.

Стратег1я щлъових щн передбачае отримання встановлено^ го чи визначеного розм1ру прибутку протягом певного пром1жк^ часу, досягнення певного Biдсотка прибутку на вкладений капЦ тал, отримання щльового прибутку в pa3i змш обсягу продажу) та цш.

Cmpameeiio незмшних щн тдприемство обирае у pa3i, якыш воно налаштоване на встановлення та збереження незмшно^

214 I
Щноутворення

цши на товар протягом тривалого перюду д1яльност1 на ринку для створення 1мщжу стаб1льност1 та надшност1 у споживача. Для досягнення ще! мети визначений р1вень щн пщтримуеть-ся за рахунок зменшення витрат на рекламу, упакування, транспорту вання, шших складових витрат.
Предыдущая << 1 .. 61 62 63 64 65 66 < 67 > 68 69 70 71 72 73 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100