Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 66

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 60 61 62 63 64 65 < 66 > 67 68 69 70 71 72 .. 217 >> Следующая


Кк

К=Т6' <7Л4>

де ifH, Кб — вщност (одиничт) коефщ1енти екв1валентност1 ново! та базово! продукци.

У свою чергу, коефнценти Кн, К6 можна розрахувати за формулою

ЯВб=2>Ан<в)> (7.15)

i-1

де ai — коефщ1ент вагомост1 i-ro параметра;

qh(6) — оцшка i-го техтчного параметра базового i нового

BapiaHTiB технпси стосовно виробу-еталона.

Цшу нового товару (Цп) розраховують за формулою

Дн = кЦб, (7.16)

до Цн i Ц6 — щна нового та базового вар1ант!в технши.

Особлив1сть прогнозування граничит щни на новый товар. Практика щцприемницько1 даяльносп свадчить про те, що пщ-нриемства намагаються з часом здешевлювати свою продукщю. Я к правило, коефшдент ввдносного здешевлення при виготовленш ново! продукци (Кю) не мае перевищувати 0,85. У зв’язку з цим

209
Глава 7

визначають i пор1внюють з ним розрахунковий або очшуваний коефицент вщносного здешевлення його виробництва:

Кр = 1ГР:

вз *

л

гб -г*

- + г„

Ц1К

А В

tH

- + г„

(7.17)

де Ц^ — проект гранично! щни ново! продукци;

Ц*р — щна продажу базово! модел1 продукци;

Кп — коефицент продуктивное^ нового товару пор1вняно з базовою моделлю;

с , ?снл — строк служби вщповщно базово! i ново! модел1 товару;

гн — коефицент нормативно! рентабельное™ або прибутко-BOCTi в певнш rpyni товару;

ДВекс — задане абсолютне зниження експлуатащйних витрат у споживач1в.

В економ1чнш дощльност1 проекту ново! модел1 товару i3 заданими техшко-експлуатацшними характеристиками i роз-рахованою граничною щною можна переконатися, якщо

Змшювання цши устаткування (продукций залежно вщ потужност1 чи продуктивное^ можна вщобразити формулою

(7.18)

де Дн та Цб — щна нового та базового устаткування;

NH та N6 — потужтсть чи продуктившсть нового та базового устаткування.

Зазначений метод дощльно застосовувати у суднобудуванш, машино- та приладобудуванш.

Експертт методи. Суть цих метод1в полягае в тому, що на пщстав1 експертних ощнок значущост1 параметр1в продукщ! для певного сегмента споживач1в кожному параметру присвою-

210
Щноутворення

еться вщповщна галыисть бал1в або ощнок. В результат! ix складання отримаемо штегральну ощнку техшко-економ1чно-го р1вня продукци. Перемножуючи суму бал1в, присвоених новш продукци, на вартюну оцшку одного бала виробу-еталона, визначають ор1ентовну щну ново! продукци (Цн)у а саме:

де п — вдльздсть параметр1в продукци, що ощнюеться;

Бя, — ощнка i-ro параметра ново! продукци в балах; ai — коеф1щент вагомост1 i-го параметра ново! продукци; Цс — середня ощнка одного бала продукци-еталона. ВДлыисть параметр1в продукци, яка потребуе визначення цши, мае бути достатньою i разом з тим обмеженою, але такою, щоб давала повне уявлення про споживч1 властивост1 про-дукци.

Експертн1 методи дощльно використовувати пщ час об^рун-тування цш на продукщю радютехшчно!, оптико-мехашчно1, приладобуд1вно1, харчовох, шших галузей промисловость У випадку icTOTHO! шфляцй щнова пол1тика потребуе гнуч-кост1 особливо для машинобугцвних пщприемств, якг виготов-ляють продукщю з тривалим виробничим циклом (наприклад, лши для переробки пол1мерних матер1ал1в у вироби та детал1). Залежшсть кшцево!’ цши (Цк) вщ зм1нювання цш на матер1али га ставок заробггжи плати можна виразити такою формулою ковзання:

до Дб — базисна щна продукци;

Чмв — частка матер1альних витрат в щш;

Чвзи — частка витрат на заробггну плату в щш;

Цнз — незмшна частина щни;

Цмк — щна матер1ал1в за перюд ковзання;

Цбм — базисна щна матер1ал1в;

Зпк — ставки 3apo6iTHoi плати за перюд розрахунку ковзання; Зпб — базисш ставки зароб1тжи плати.

(7.19)

(7.20)

211
Глава 7

Агрегатний метод застосовують за умови, коли товар-новинка складаеться i3 багатьох конструктивних елеменйв (ком-плектуючих, вузл1в, блок1в, секцш), соб1варткть або щна яких вщома, а сукупна соб1вартють або цша визначаеться як сума соб1вартост1 чи цш окремих конструктивних елемент1в.

Метод статистичних ieop. Приймаючи управлшське pinieH-ня щодо розм1ру пщвищення чи зниження щни на певний товар в перюд пщвигценого попиту на нього або сезонного розпро-дажу, можна скористатися вар1антом пошуку оптимально! щни в умовах невизначеность Такий пщхщ уможливлюе застосу-вання теори статистичних irop, яка е складовою загально! теори irop — розд1лу сучасно! прикладно! математики, яка концент-руе у co6i методи об^рунтування оптимальних pinieHb у кон-флжтних ситуащях.

7.3. Цшова полита пщприемства

Щноутворення — важлива складова загальнокорпоративно! пол1тики. Щнова полггика пщприемства — це мистецтво управ-ляти щнами та цшоутворенням, установлювати на товари (послуги) так1 щни i так ix регулювати залежно вщ р1вня конку-рентоспроможшкт товару (послуги) та пщприемства на ринку, щоб досягти очшуваних тактичних та стратепчних щлей.

ЦШ щноутворення мають кореспонуватися з загальнокор-поративними щлями. До головних щлей д1яльност1 пщприемства можна вщнести: 1) збереження стаб1льного становища на ринку; 2) максим1защя прибутку та пщвищення р1вня рентабельности 3) досягнення лщерства на ринку за обсягами реалЬ заци продукци; 4) досягнення лщерства на ринку з позищй шновацшност1, якость
Предыдущая << 1 .. 60 61 62 63 64 65 < 66 > 67 68 69 70 71 72 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100