Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 65

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 59 60 61 62 63 64 < 65 > 66 67 68 69 70 71 .. 217 >> Следующая


Торги бувають вЬдкритими (публ1чними) та закритимиу гласними та негласними, а також переквалЬфЬкацшними. Сто-совно переквал1фшацшних TopriB, то вони е, по cyTi, першим етапом, за яким уже починаються закрит1 торги. На цьому першому еташ учасники торпв подають не техшчно-комерцшш пропозици, а квал1фшацшт документи, яш пщтверджують високу компетентшсть виконання замовлення, досвщ у здш-сненн1 шжишрингових послуг, додають вщгуки замовнишв. Мета ф1рми-конкурсанта — отримати замовлення, тому п про-позицп (щна—як1сть) мають бути найприваблившшми. Про-позищя низько! щни та виграш у тендер! пщвищують репута-щю пщприемства, створюють ефективну рекламу в пщприем-ницькш д1яльность

206
Щноутворення

Параметричш методи щноутворення

В основ1 параметричних метод1в щноутворення — кшыист залежност1 м1ж витратами або щнами та основними споживчи-ми властивостями промислово! продукци, яка входить до пара-метричного ряду. У свою чергу, параметричний ряд становить групу промислово! продукци, однорщно! за конструкщею, тех-нолопею виготовлення, мае однакове або под1бне функщональ-не призначення i розр1зняеться шльшсним р1внем споживчих властивостей.

Виявлет на основ1 анал1зу статистичного матер1алу шлыист залежшхт м1ж витратами (щнами) i параметрами продукци ви-користовуються для визначення витрат та проект1в щн на paHHix стад1ях проектування та конструювання ново! продукци (техшч-не завдання, техшчна пропозищя, техшчний проект), коли шфор-маци щодо витрат стосовно нового виробу немае або и недостат-ньо, в1дом1 лише основт параметри майбутнього виробу.

Основними параметричними методами щноутворення е: 1) метод питомих показниюв; 2) метод кореляцшно-регресш-ного анал1зу; 3) метод визначення щни за допомогою коефицен-та техшчного р1вня; 4) експертш методи; 5) метод структурно! аналоги; 6) агрегатний метод; 7) метод статистичних irop. Ус1 р1зновиди параметричних метод1в анал1зу, визначення витрат i щн Грунтуються на обробщ статистичних даних в межах одно-рщних труп продукци.

Щну нового товару (Цн) за методом питомих показнитв визначають за формулою

Цн=(ДпбЛг)+Д, (7.11)

де Цпб — питома щна базового виробу (аналога) або середньогрупо-ва питома щна, визначена на одиницю головного параметру, грн;

ПТ — юлыйсне значения головного параметра нового виробу у вщповщних одиницях вим1ру;

Д — доплати (знижки), що вщображають змши шших споживчих властивостей нового виробу, грн.

Питому цшу базового виробу (Цпб) можна визначити таким чином:

Цпб = —•» (7.12)

207
Глава 7

де Цб — цша одинищ виробу, грн;

Пб — значения основного параметра у вщповщних одиницях вим1ру.

Доплати, як1 вщображають змши шших споживчих власти-востей нового виробу визначають за алгоритмом установления надбавки до базовой щни продажу за ятстъ продукци (Нця). Розрахунок виконують з урахуванням питомо! ефективност1 нового виробу (стввщношення економ1чного ефекту i базово! цши продажу) та шкали po3MipiB надбавки у вщсотках до нормативного прибутку за досягнення мш1мально! меж1 штервалу i кожно! одинищ всередит штервалу залежно вщ розраховано! питом о! ефективност1 продукци. Тобто обчислювальна процедура передбачае визначення спочатку питомо! ефективжкт виробу (еПКТ) у вщсотках, а пот1м безпосереднш розрахунок надбавки до базово! щни за вщповщним рядком задано! шкали, а саме:

Нпа = Пи

Ця

К 1нт (^пит d/nin ) КД. 1нт 100

(7.13)

де hM iHT — розм1р надбавки за досягнення мпимально! меж1 штервалу, %;

(imin — величина мш1мально! меж1штервалу шкали, %;

Аод. ыт — розм1р надбавки за кожну одиницю питомо! ефек-тивност1 всередит штервалу шкали, %.

Суть методу кореляцшно-регресшиого аиалЬзу полягае у зна-ходжент в певному параметричному ряду залежност1 цши вщ основних чиннитв, що дае пщстави встановлювати цшу на аналопчт нов1 вироби. Установления залежност1 ново! щни (як функцп) вщ р1зних чиннишв методом кореляцшно-регресшно-го анал1зу передбачае так1 етапи: 1) визначення мети, очшува-ного результату; 2) статистичне ощнювання, оброблення вихщно! шформацп щодо п вщповщност1 вимогам цього методу; 3) зна-ходження i статистичне ощнювання р1вня зв’язку м1ж резуль-тативними та факторними ознаками на основ1 регресшного анал1зу; 4) штерпретащя отриманого р1вняння та його використання.

При використант методу визначення цши на ocuoei коефЬ-щента техшчного рЬвия розрахунок цього коефнцента здШ-

208
Щноутворення

снюеться через пор1вняння техтчних характеристик ново! та базово! продукци з аналойчними зразками ф1рм-конкурент1в за таким алгоритмом: 1) вщбирання техтчних характеристик, за якими здшснюватиметься пор1вняння; 2) визначення ко-еф1щент1в вагомост1 характеристик; 3) розрахунку вщносних (одиничних) коефпцент1в екв1валентност1 нового та базового вироб1в пор1вняно з продуктом-еталоном; 4) розрахунку коефЬ щента техтчного р1вня нового виробу; 5) визначення цши нового товару на ochobI коеф1щента техтчного р1вня нового виробу.

Номенклатуру техтчних характеристик i коеф1щент1в ix вагомост1 вибирають i3 залученням експерт1в. Коеф1щент тех-н1чного р1вня нового виробу (к) розраховують за формулою
Предыдущая << 1 .. 59 60 61 62 63 64 < 65 > 66 67 68 69 70 71 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100