Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 64

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 58 59 60 61 62 63 < 64 > 65 66 67 68 69 70 .. 217 >> Следующая


Цшову еластичшсть попиту (Це) визначають вщношенням змши попиту до змши цш (у вщсотках):

Роки

(7.10)

203
Глава 7

де BCl — попит на товар у певний час за щною Цх;

ВСг — попит на товар у певний час за щною Ц2.

Цшова еластичтсть показуе вщсоткову змшу у величит попиту на кожний вщсоток змши в щш. У зв’язку з тим, що попит зменшуеться в Mipy зростання цш, еластичтсть вимЬ рюеться вщ’емними величинами. Ут1м, для спрощення розра-хуншв еластичтсть найчаст1ше виражають у додатних числах. Попит вважаеться еластичним, якщо Це > 1, тобто у тих ви-падках, коли невелиш змши в щнах зумовлюють пом1тне зростання кшьтсного обсягу продажу. Загальний прибуток збигь-шуеться, якщо щни знижуються.

Нееластичний попит спостериаемо тод1, коли Це< 1. У цш ситуацп змшювання в щш не викликае р1зких коливань шль-KOCTi проданого товару. При цьому можна пом1тити тенденщю, за яко! зби1ыпення цш приводить до збигыпення обсягу продажу i навпаки.

Нееластичтсть попиту спостер1гаеться за таких обставин:

1) товар мае достатнш ступшь новизни, немае щентичних то-вар1в; 2) товар “прийшовся до смаку” певнш категори покупщв, знайшов свш сегмент; 3) змша щн малопом1тна для споживача; 4) пщвищення щни виправдовуеться полшшенням яюсних характеристик продукту; 5) змшювання щни зумовлено змша-ми в економиц (наприклад, шфляцшними процесами); 6) над-звичайт ситуаци.

Метод визначення щни на ocHosi щншсно! значущост1 товару

Цей метод може ycniniHo використовуватися споживачем за наявшхт на ринку взаемозамшних товар1в, що дае йому змогу пор1внювати товари i вибирати i3 ще! р1зноматтност1 Ti, що найбигыпою Mipoio вщповщають його бажанням.

Наявшсть на ринку взаемозамшних товар1в залежить вщ спро-можностс пщприемств диференщювати свою продукщю, тобто одному й тому самому виду вироб1в надавати pi3Hi характеристики, властивост1, HKi вщповщають запитам, потребам спожи-вач1в. Продукщя може диференщюватися з урахуванням техтчних параметрЬв (потужноста, довгов1чност1, надшност1), еко-ном1чних характеристик (ефективност1, трудом1сткост1, енер-TOMicTKOCTi, щни споживання), маркетингових даних (дизайну, реклами, упаковки, маркування), екологЬчних вимог (забруд-нення довшлля, р1вня шуму, вщцлення шкщливих речовин).

204
Щноутворення

3 диференщащею продукци т1сно пов’язана диференщащя ринку. Диференщащя ринку ^рунтуеться на тому, що пщприемство мае справу не з однорщним ринком споживач1в, яких влаштовуе один i той самий товар з винятково однаковими параметрами, а з дешлькома його сегментами, кожен з яких по-своему оцшюе споживч1 властивост^ характеристики товару. За наявност1 диференцшованих товар1в пщприемства використовують не одну цшу, а спектр, д1апазон цш.

Реал1защя методу визначення цши на ocnoei знаходження рЬвноваги м1ж витратами виробництва та станом ринку передбачае так1 етапи:

1) визначення мети щноутворення;

2) визначення ор1ентовного проекту щодо обсягу продажу продукци;

3) розрахунок початковог щни на основ! витрат виробництва;

4) опрацювання р1зних можливих на реальному ринку, його сегментах обсяпв продажу продукци з метою вибору оптимального з них;

5) ощнювання сприйняття товару ринком;

6) опрацювання р1зних вар1ант1в “цша — обсяг продажу” i3 урахуванням конкурентних чиннишв;

7) урахування додаткових чиннишв для встановлення оста-точно! щни.

Метод встановлення щни з ор1ентащею на конкуренте

Пщприемство, ор1ентуючись на зазначений метод встановлення щни, бере до уваги насамперед ситуацию на ринку, щнову полггику ф1рм-конкурент1в i менше уваги прщцляе власним витратам виробництва та попиту. Поведшка пщприемства адекватна його становищу на ринку. Воно встановлюе на свою продукщю щну дещо вищу або нижчу, або на piBHi цш сво’хх основних конкуренте.

Ф1рма-лщер, як правило, диктуе сво! умови. Особливо це стосуеться таких ситуащй: ринку пропонуеться уншальна продукщя або модифисований, удосконалений товар; швидко змшюються ринков1 умови; ринок товар1в досяг етапу 3pLiocTi чи насичення; иуготних 3MiH зазнали витрати виробництва; з’я-вилися можливост1 залучення нових споживач1в, виходу на HOBi сегменти ринку. Др1бтпи ф1рми можуть co6i дозволити opieH-туватися на лщера, змшювати щни теля того, як це зробив лщер та його нaйближчi партнери.

205
Глава 7

В стгополктичних сферах д1яльност1 коливання цш взагал1 мш1мальш.1нод1 невелиш пщприемства дозволяють co6i пщня-ти цши трохи вище, шж на ринку. Однак це пов’язано з надан-ням якихось додаткових послуг.

До щноутворення на основ1 конкуренцп належить метод “заклееного конверта”, або тендерного щноутворення. Цша на продукщю встановлюеться на закритих торгах. Торги — своерщний метод укладання договор1в кушвлЬпродажу чи тдряду, за якими покупець (замовник) оголошуе конкурс на виробництво товару i3 заздалегщь визначеними техшко-еконо-м1чними показниками. Одержавши i пор1внявши пропозици, замовник пщписуе контракт з виробником (продавцем), який пропонуе найвигщниш умови (мш1малып цши за високог якост1 виконання роб1т). Такий метод використовують для спорудження великих об’ект1в (пщприемств, сховищ, електростанщй), постачання машин й устаткування, виконання масштабних науково-дослщних та дослщно-конструкторських роб1т. Для вирипення важливих сощально-економ1чних проблем законо-давство багатьох краш зобов’язуе залучати до TopriB широке коло виробнишв. 3 метою оргашзаци торпв замовник (покупець) створюе так званий тендерний ком1тет (вщ англ. tender — обслуговувати). Його основними обов’язками е: пщготовка тен-дерно! документацп, оголошення i проведения TopriB, анал1з й ощнка пропозищй-оферт, наданих учасниками TopriB для вибору найбшып конкурентоспроможних. До тендерного ком1те-ту, кр1м замовника, можуть входити представники шших ф1рм, у тому числ1 консалтинговь
Предыдущая << 1 .. 58 59 60 61 62 63 < 64 > 65 66 67 68 69 70 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100