Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 63

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 57 58 59 60 61 62 < 63 > 64 65 66 67 68 69 .. 217 >> Следующая


Формула визначення щни (Ц) методом повних витрат мае та кий вигляд:

ц = С + Я,

(7.3)

(7.4)

199
Глава 7

де С — соб1варт1сть;

Рп — рентабелыпсть продукци вщносно соб1вартост1, %.

Обираючи р1вень рентабельности тдприемство мае викори-стовувати: едину ставку, розраховану стосовно соб1вартостг, едину ставку, розраховану стосовно до змшних витрат (зазви-чай, до суми 3apo6iTHoi‘ плати та вартост1 матер1ал1в, необхщ-них для виробництва продукци). Недолшами методу повних витрат у процес1 щноутворення е те, що поза увагою залишаеть-ся еластичтсть попиту на товар, а також знижуеться вщчуття конкурентно! боротьби та зменшуеться стимулящя щодо MiHi-м1зацп витрат.

Використовуючи метод граничних витрат при визначенш щни (Ц), до зм1нних витрат на одиницю продукци додаеться сума, яка покривае постшн1 витрати та забезпечуе необхздну норму прибутку

де ВТ — граничт витрати виробництва на одиницю продукци;

Рп — рентабельтсть продукци, %.

Перевагою зазначеного методу можна вважати те, що його використання забезпечуе повне покриття постШних витрат та максим1защю прибутку. Обираючи р1вень рентабельшхт, KpiM наведених вище ставок, використовують норму прибутку на вкладений каттал.

Метод доходу на каттал базуеться на тому, що до сумар-них витрат на одиницю продукци додаеться вщсоток на вкладений каттал. Рентабельншть продукци при цьому (Рп) розра-ховуеться за формулою

(7.5)

(7.6)

де if — норма прибутку на вкладений каттал;

пвк

Саб — сума активу балансу;

Спв — сума постшних витрат;

200
ЦЫоутворення

К — кшыасть одиниць реал1зовано*1 продукци;

Зв — 3MiHHi витрати на одиницю продукци.

Перевага цього методу полягае, переду<пм, у можливост врахування платност1 фшансових pecypciB, необхщних для виробництва та реал1зацп продукци. Деяк1 складност1 у ви-користанш цього методу з’являються у перюд шфляцп, коли ставки в1дсотк1в за кредит мають високий ступшь невизначе-ност1.

Метод розрахунку щни на основ1 анал1зу беззбитковосш та забезпечення щльового прибутку

Цей метод е продовженням тдходу до розрахунку щни за допомогою витратного мехашзму. Це б1лын складний, але й гнучкшшй метод. BiH передбачае пор1вняння р1зних комбшацш цш та обсяпв продажу, у результат! чого обираеться такий BapiaHT, що дае змогу подолати р1вень беззбитковост1 й отрима-ти запланований прибуток. В основ1 такого розрахунку — по-будова графша беззбитковост1 (рис. 7.4).

ВаловЬ надходження (выручка eid продажу)

I I .1 i I гуис'лг

I —

200 400 600 800 1000 пр0,.!^’

(П9)

Рис. 7.4. Графис беззбитковосп

201
Глава 7

1з графша беззбитковост1 можна дшти такого висновку: якщо, наприклад, на пщручник “Економнса та оргашзащя виробництва”, який вивчае читач, установити щну 15 грн i роз-раховувати на продаж партп книг у к1лькост1800 шт. на суму 12 тис. грн, видання буде беззбитковим у pa3i продажу 600 по-с1бник1в, а очисуваний прибуток 2 тис. грн надшде за умови розповсюдження 800 книг. На перший погляд, можна встано-вити щну дещо вищу i продати меншу партпо товару для отри-мання очшуваного прибутку. Але треба ор1ентуватися на плато-спроможтсть читача, в рол1 якого виступае насамперед студент, а отже, завищена щна може вщштовхнути його вщ кутвл1 пщручника.

Точка беззбитковост1 встановлюеться як стввщношення суми постшних витрат виробництва за певний перюд (Спв) до р1знищ м1ж цшою (Ц) та питомими змшними витратами (Зв):

x=ih;' (7-7)

де X — беззбитковий обсяг виробництва або продажу, шт.;

Ц — щна одинищ продукци, грн;

Спв — постшш витрати, грн;

Зв — 3MiHHi витрати у розрахунку на одиницю продукци, грн.

За формулою 7.7 можна визначити максимальну суму витрат виробництва, якщо вщомх значения шших складових:

Спв = Х(Ц - Зв). (7.8)

6 можлив1сть розрахувати й мш1мальну щну, за якою реалЬ зуеться продукщя на ochobI встановленого обсягу продажу, суми постшних та питомих змшних витрат виробництва:

Ц = Зв + Пв+Пзг, (7.9)

N

де Пзг — загальна сума прибутку, яку можна одержати вщ

продажу продукци (надання послуги) за той самий перюд;

N — обсяг продажу продукци (надання послуги) в натуральному виражент.

202
Щноутворення

Метод встановлення цши eidnoeidno до “кривы освоения” або “кривоЧ doceidy” пщприемство застосовуе за умови, коли воно налаштоване знизити поточну цшу. Це вщбуваеться, як правило, тод1, коли знижуються витрати.

Пщприемство здшснюе або виб1ркове зниження цш з метою розширення ринку або р1зке зниження цш, якщо вщчутно за-гострюеться конкуренщя на ринку чи покриття витрат буде гарантовано швидким зростанням обсягу продажу. Ламаною лш1ею на рис. 7.5 показано змшювання фактичних витрат про-тягом певного перюду, а плавною лш1ею — вир1внят витрати, отримат згладжуванням вихщного часового ряду за методом найменших квадрат1в.

Витрати

Рис. 7.5. Загальний вигляд “криво! освоения”

Метод встановлення щни на ochobI щншсноУ значущост1 товару

Використання цього методу передбачае врахування обсягу продукци, яку споживач мае нам1р придбати за р1зних piBHiB ц1н. Тобто цша г*рунтуеться на крив1й споживчого попиту, який може бути як еластичним, так i нееластичним.
Предыдущая << 1 .. 57 58 59 60 61 62 < 63 > 64 65 66 67 68 69 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100