Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 62

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 56 57 58 59 60 61 < 62 > 63 64 65 66 67 68 .. 217 >> Следующая


Законодавством установлено, що Кабшет MimcTpiB забезпечуе здшснення в Украйп державно! пол1тики щн, визначае перелш продукци, товар1в, послуг, державш фжсоваш та регу-льоваш цши i тарифи на яш затверджують вщповщш органи державного управлшня, визначае повноваження оргашв державного управлшня в галуз1 встановлення, регулювання та контролю за цшами й тарифами.

Отже, методами державного регулювання щн i тарифЬв е:

1) фжсащя цш, тобто встановлення державними органами визначеного р1вня щн (наприклад, на послуги транспорту, зв’яз-ку, комунальних служб, а також на паливо, енергоносп);

2) обмеження пщвищення щн проти встановленого р1вня (на-ггриклад, визначення роздр1бно! щни на вуплля, природний газ);

3) обмеження р1вня рентабельное^, що передбачае встановлення граничного р1вня рентабельност1 у вщсотках до соб1вар-тост1;

4) обмеження нащнок та надбавок до цш шляхом встановлення !х граничного р1вня у вщсотках до щни купленого товару;

5) установления шдикативних щн при здшсненш 1мпортних та експортних операцш;

6) замороження цш, що передбачае заборону держави на ищвищення щн.

Наведена на рис. 7.2 класифшащя не пщводить риску пщ иерелжом цш, яш зустр1чаються в л1тературних джерелах та практищ господарювання. До таких щн можна вщнести: ков-:тючу; довготривалу; цшу споживчого сегмента ринку; гнуч-ку; цши на вироби, яш знят1 з виробництва; догов1рну; щни •татистичного обмшу (шдекси цш, поточш, середш, з1ставш, иезмшш цши); л1мггш (гранично допустим!); проектт та opieH-товат; прогнозш.

197
Глава 7

У процесс реал1зацп промислових TcmapiB тдприемство може устшно д1яти, застосовуючи систему знижок. Знижка — це зниження прейскурантное цши, що пропонуеться виробником (продавцем), коли дп споживач1в (покупщв) сприяють знижен-ню витрат виробника (продавця). Знижка стимулюе закушвлю б1лыпо! к1лькост1 товару, кутвлю продукци в певний перюд року, швидку оплату рахунтв, зменшення запас1в, залучення нових юиент1в, виконання шших маркетингових функщй.

Вщцляють так1 види знижок: знижки за тльтсть (npocTi або ненакопичувальт та сумарт або накопичувальт); торго-вельт (скаж1мо, торговельна знижка 50 мшус 25/13/7 означав, що з прейскурантно! щни в 50 грн знижка в 25 % стосуеть-ся роздр1бно! торг1вл1, 13 % — оптовитв, 7 % — брокер1в); знижки при достроковш оплат1 (“за плату гот1вкою” — якщо в угод1 наведене формулювання 3/13 нетто 30, то це означав, що посередник може отримати знижку 3 % з цши продажу, оплативши за рахунком протягом 13 дтв заметь передбачених 30 дтв); сезонт; повернення (торговельна замша); рекламт знижки магазинам; цшов1 стимули; бонуст; дилерськг, експортт; знижки з щни з приводу нащонального, релтйного свята, ювьлею; зразки (пересилання поштою, роздавання тощо); клубт знижки; купони; тльгов1 знижки; премп; прогресивт знижки; розпродаж; спещальт знижки; упаковка за тльговою цшою.

Таким чином, тдприемство мае постшно переглядати мето-ди свое! д1яльност1 на ринку, використовуючи такий ефектив-ний мехатзм як щноутворення, знижки в щт, що приводить до вщчутного позитивного результату.

7.2. Методи щноутворення

Остльки, встановлюючи щну на товар, тдприемство нама-гаеться спрогнозувати, забезпечити певний р1вень прибутко-BocTi, воно мае керуватися певними обставинами. Спроба вста-новити занадто високу щну вщштовхне споживача, тобто попит можна звести натвець. Низька щна не забезпечить навггь простого вщтворення. Виважетсть при прийнятт1 р1шення щодо р1вня щни мае спиратися на соб1варт1сть, властивот та

198
Щноутворення

яккть продукци, цшу аналопчних товар1в, якг пропонують конкуренти. Слщ ураховувати й iHini чинники, про що йшлося у попередньому параграф!.

Встановлення щни регулюеться такими загальноприйняти-ми методами: 1) на основ! витрат виробництва; 2) на основ! анал1зу беззбитковост1 та забезпечення щльового прибутку;

3) на основ! цшшсно! значущост1 товару; 4) з ор1ентащею на конкуренте; 5) параметричними методами.

Метод визначення щни на основ1 витрат виробництва

Цшу продукци встановлюють на основ! витрат виробництва, до яких додаеться нацшка або розрахунковий прибуток. Формула розрахунку щни (Ц) мае вигляд:

де С — середня соб1варт1сть виробництва;

П — нацшка або прибуток, що встановлюеться пщприем-ством з урахуванням граничного р1вня рентабельность

Розр1зняють TaKi методи встановлення цши товару на основ1 нитрат виробництва: а) метод повних витрат виробництва;

б) граничних витрат виробництва; в) метод доходу на каттал.

Метод повних витрат е широко застосовний завдяки таким особливостям:

— створюються умови для покриття ycix витрат та отриман-пя очшуваного прибутку;

— пщприемство робить акцент на власт витрати i кальку-лящю витрат, менше уваги прщцляючи шформацп щодо попиту на свш товар на ринку;

— цшова конкуренщя зводиться до мш1муму, якщо yci пщприемства галуз1 користуються цим методом i щни пщприемств на аналог1чну продукщю приблизно однаковг,

— б1льш1сть учасник1в ринку переконат, що використання цього методу враховуе штереси виробник1в та споживач1в.
Предыдущая << 1 .. 56 57 58 59 60 61 < 62 > 63 64 65 66 67 68 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100