Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 61

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 55 56 57 58 59 60 < 61 > 62 63 64 65 66 67 .. 217 >> Следующая


Експортт щни — це цши, за якими в1тчизнят товарови-робники або зовнипньоторговельт оргатзаци продають в1тчиз-няш товари (послуги) на свпчэвому ринку. Складовими формування експортних цш е: 1) виб1р на св1товому ринку щни-opi-

194
Цтоутворення

ентира на щентичний товар; 2) наближення щни-ор1ентира до реальних умов кутвлЬпродажу (к1лыасть, якють товару, транспорту вання, збереження, страхування, умови платежу тощо); 3) включения до щни експортного мита; 4) воображения вартост1 пропозици у в1тчизнянш валють

1мпортт цши — це щни, за якими в1тчизнят тдприемства купують товари (послуги) за кордоном на пщстав1 митно! вартост11мпортного (ввезеного з-за кордону) товару з урахуванням митних 1мпортних збор1в, валютного курсу, витрат на pert л1защю цього товару веередит краши, а також акцизу та ПДВ.

Класифшувати щни можна й за ступенем ynacmi держави у ц 'шоутворент. Цю класифшащю можна сформулювати за такою ознакою, як ступ1нь свобод и (залежност1) щн вщ впливу держави щодо ix визначення. Розр1зняють ринков1 та регульо-ваш цши. РинковЬ цши товару (послуг) — це цши, як1 форму-ються у процес1 взаемовщносин суб’ект1в щноутворення на ринку пщ впливом кон’юнктури. Ринков1 цши, у свою чергу, ла умовами ix формування диференщюють на в1льт, монопольно демпшговь

Вшъна цша — щна, яка визначаеться пщ впливом попиту та пропозици в умовах вшьно! конкуренцп. Украшським зако-подавством передбачено, що в1льна щна мае бути не нижчою юб1вартост1 плюс прибуток, а у раз1 обмшу покупними товарами або ix реал1зацп — не нижчою за цшу ix придбання (Kyni-польно! щни).

У ряд1 законодавчих акт1в наведено поняття звичайног цшиу яку визначають як: 1) цшу, яка не менша вщ середньозва-жено! щни реал1заци аналог1чно*1 продукци (po6iT, послуг) за Оудь-якими 1ншими угодами кутвлЬпродажу, укладеними з Г>удь-якою третьою стороною протягом 30 календарних дтв, що передували дат1 реал1зацп, за винятком випадюв, коли щни инутринньо*! реал1заци пщлягають державному регулюванню мчдно з порядком щноутворення, встановленим законодав-гтвом; 2) цшу реал1зацп товар1в (po6iT, послуг) продавцем, шелючаючи суму нарахованих (оплачених) вщеотшв, вартють шоземно! валюти, яка може бути отримана у раз1 ix продажу :обам, як1 не пов’язат з продавцем за звичайних умов ведения господ apcbKoi д1я л ьность

Звичайна щна мае застосовуватися у pa3i: а) розрахуншв i3 нов’язаними особами; б) бартерних операцш; в) натурально!

195
Глава 7

оплати пращ; г) невиробничого використання товар1в та послуг; д) розрахунтв i3 суб’ектами тдприемницько! д1яльност1, якх не зареестроват як платники податку.

Монополька цша — ринкова щна, яка формуеться в умовах домшуючого положения одного чи детлькох суб’екйв щноутворення.

Демпшгова цша — ринкова щна, яку свщомо занижують один або дешлька суб’ект1в щноутворення порхвняно 3i сфор-мованим на ринку р1внем цш. Використовують таку щну для витишення конкуренте з ринку та збшыпення обсягу продажу, а отже, й прибутку. Критерп визначення демтнгових цш pi3Hi, але в основу покладено р1вень цши, нижчий за витрати виробництва. Демпшгова щна, як правило, суперечить антимонопольному законодавству.

Регульоват цши формуються пщ впливом попиту i пропо-зицп, але на них певним чином впливають державт органи управлшня, як1 використовують або пряме обмеження ix зрос-тання чи зниження, або регламентащю рентабельное^, при-бутковост1 та iH. Регульоват цши за умовами ix формування подишються на фшеоват та граничт. Фтсована цша — це твердо встановлений р1вень цш i тариф1в на окрем1 види про-дукцп, товар1в i послуг на певний перюд з боку центральних оргатв виконавчо! влади, обласних, м1ських, районних адмЬ тстрацш.

До державних метод1в регулювання цш вщносяться також попередне повШомлення про змшу щи, а також ix декларування.

Трансфертна цша е р1зновидом щни виробника (оптово! цши). Застосовуеться пщ час здшснення комерцшних операцш м1ж структурними пщроздигами ф1рми (материнськог, транс-нащонально1 компанп, стльного пщприемства), тобто ф1рми, яка е учасником м1жнародно1 торг1вл1, м1жнародного розподЬ лу пращ. Трансфертт щни можна використовувати для продажу, обмшу готово! продукци, натвфабрикат1в, сировини i надання послуг. Трансферта! щни за bmljioto використання (митт збори, страхування, курс валют, плата за кредит тощо) можуть icTOTHo посилювати конкурентоспроможтсть ф1рми.

Слщ зазначити, що в У крапп передбачено використання в1льних, звичайних, державних, фиссованих та регульованих (мш1мальних) цш i тариф1в у господарськш д1яльност1 пщпри-емств згщно з Законом “Про щни i щноутворення” вщ 3 грудня

196
ЦЫоутворення

1990 р. Закон передбачае державне регулювання цш i тариф1в шляхом встановлення граничних piBHiB щн або граничних вщхилень вщ фшсованих щн i тариф1в.

Державш фшсоваш та регульоваш щни i тарифи встанов-люються на ресурси, яш мають визначальний вплив на загаль-ний р1вень та динамжу щн, на товари i послуги, що мають вир1шальне сощальне значения, а також на продукщю, товари i послуги, виробництво яких зосереджено на пщприемствах, що займають монопольне становище на ринку.
Предыдущая << 1 .. 55 56 57 58 59 60 < 61 > 62 63 64 65 66 67 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100