Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 6

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 < 6 > 7 8 9 10 11 12 .. 217 >> Следующая


Пщприемство д\е на пщстав1 статуту. Статут затверджуе власник (власники) майна, а для державних тдприемств — власник майна за участ1 трудового колективу. Статут казенного тдприемства затверджуе мш1стерство або державний комЬ тет. У статут! тдприемства визначаються власник i наймену-вання тдприемства, його мищезнаходження, предмет i цш д1яльност1, його органи управлшня, порядок !х формування, компетенщя та повноваження трудового колективу i його ви-борних оргашв, порядок утворення майна тдприемства, умо-ви реоргашзацп та припинення д1яльност1 тдприемства.

Майно тдприемства становлять основт фонди та оборотт кошти, а також imm щнност1, варт1сть яких вщображаеться в самостшному баланс! тдприемства. Джерелами формування майна тдприемства е: rpomoBi та матер1альт внески заснов-нтав; доходи, отримат вщ реал1зацн продукци, а також вщ шших вид1в господарсько! д1яльност1; доходи вщ щнних па-nepie; кредити банюв та шших кредитор1в; каттальш вкла-дення i дотаци з бюджет1в; надходження вщ роздержавлення i

19
Глава 1

приватизацп власнскт; придбання майна шшого тдприемства, оргашзаци; безоплатт або благодшт внески, пожертвування оргатзацш, тдприемств i громадян; iHnii джерела, не заборонен! законодавчими актами Украши.

Пщприемство мае самостшний баланс, розрахунковий ра-хунок у банку, печатки 3i сво!м найменуванням, а промислове пщприемство — також товарний знак.

Продукщя — результат виробничо! д1яльност1 тдприемства. И подгляють на товари (матер1ал1зоваш результати) та послуги (нематер1ал1зоват результати). Види продукци залежать вщ галуз1 промисловость У харчовш промисловост1 — це харчов1 продукти, у г1рничш — вуг1лля, руди та ш.

Так, продукщю машинобудування подгляють на ciM груп.

Перша група — обладнання, у тому числи

— для виробництва засоб1в виробництва (обладнання для машинобуд1вно!, прничо!, металурпйно!, х1м1чно! промисло-вост1 та iH.);

— для виробництва предмет1в споживання (обладнання для легко!, харчово!, парфумерно! промисловост1, с1льського господарства та ш.);

— для невиробничо! сфери (обладнання для тортвлз., науки, медицини, зв’язку).

Друга група — електронна, обчислювальна техтка, прилади.

Третя група — транспортна техтка (л1таки, морськ1 та pi4KOBi судна, автомобШ, рухомий склад зал1зничного транспорту та iH.).

Четверта група — предмети споживання (побутова техтка, телев1зори, радюприймач1, велосипеди та iH.).

П’ята група — засоби озброення.

Шоста група — mini вироби (шструменти, комплектувальт вироби, вуз ли, детал1, натвфабрикати).

Сьома група — послуги (монтажт, ремонтш, консуль-тацшт, шформацшт та iH.).

Обсяг продукци вим1рюеться у натуральних (штуках, куб1ч-них метрах, тоннах) i вартнших показниках. До варт1сних по-казник1в належать реал1зована, товарна, валова i чиста продукщя. Реал1зована — це така продукщя, яка вщвантажена покупцю. Товарна — це вироблена i передана на склад пщприем-ства продукщя, у тому числ1 готов1 вироби, натвфабрикати i

20
Пщприемство в систем! ринкових вщносин

послуги. Валова — це товарна продукщя з урахуванням змш залишк1в незавершеного виробництва (у незмшних цшах). Чиста продукщя — це валова продукщя за винятком матерЬ альних витрат, тобто зароб1тна плата та прибуток.

1.2. Оргашзацшно-правов1 форми пщприемства

Повну характеристику оргатзацшно-правових форм пщ-приемств можна дати, користуючись такими класифшацшни-ми ознаками: 1) форма власност1 майна; 2) форма вкладення катталу; 3) нащональна належшсть катталу; 4) правовий статус i форми господарювання; 5) вщповщальшсть за зобов’язан-нями; 6) розм1р за чисельшстю пращвник1в (табл. 1.1).

Вщповщно до форм власност1 можуть д1яти приватт, колек-тивт, комунальт та державш тдприемства. До приватных тдприемств належать: шдивщуальне пщприемство, засноване на особистш власност1 ф1зично1 особи та виключно и пращ; шмейне пщприемство, засноване на власност1 та пращ грома-дян Украши — члешв одше! ciM’i, як1 проживають разом; при-ватне шдприемство, засноване на власност1 окремого громадя-нина Украши, з правом наймання робочо! сили.

Колективш тдприемства — це господарсыи товариства, як1 створюють на ochobI угоди юридичних i ф1зичних oci6 про об’ед-нання ix катталу, майна та пщприемницько! д1яльност1 з метою одержання вщповщного прибутку (доходу). Комунальне — це пщприемство, засноване на власност1 адмш1стративно-територ1аль-них одиниць. Державным е пщприемство, засноване на загально-державнш власност1. До державного належить також казенне пщприемство, яке не пщлягае приватизацп i створюеться за pimeH-ням Кабшету MimcTpiB Украши за одн1е! з таких умов: 1) пщприем-ство здшснюе виробничу або шшу д1яльшсть, яка в1дповщно до законодавства може здшснюватися тшьки державним пщприем-ством; 2) головний споживач продукци (понад 50 %) — держава; 3) пщприемство е суб’ектом природних монополш.

За формою вкладення катталу у створення пщприемства видшяють: однооыбт — каттал сформовано окремим грома-дянином; nauoei — кап1тал сформовано за рахунок внесшв зас-новник1в або акцюнер1в товариств; бюджетт — каттал сформовано за рахунок державного або м1сцевого бюджет1в.
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 < 6 > 7 8 9 10 11 12 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100