Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 59

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 53 54 55 56 57 58 < 59 > 60 61 62 63 64 65 .. 217 >> Следующая


Вщпускна цша посередника може розраховуватися за двома вар1антами. За першим вар1антом и визначають як р1зницю м1ж цшою реал1зацп продукци посередником споживачев1, яким може бути пщприемство-споживач, шший посередник, торго-

189
Глава 7

вельна оргашзащя, та щною, за якою товар був придбаний у постачальника (виробника, посередника). За другим BapiaH-том вщпускну цшу посередника розраховують як суму и скла-дових.

Звернемо увагу читача на деяш особливост1 визначення суми непрямих податшв, що включаються в цшу реал1зацп товару споживачу (роздр1бну цшу), за реал1зацп пщприемствами то-BapiB, придбаних усередиш краши та за i*i межами Омпортних). Акцизний 36ip i ПДВ включають у вщпускну щну виробника продукци. Отже, пщприемства торг1вл1 купують товари за щ-ною, яка включае щ непрям! податки. Тепер в У крапп ПДВ з валового доходу (торгових нащнок), отриманих пщприемст-вами торг1вл1, безпосередньо не встановлюеться. Пщприемства торг1вл1 обчислюють ПДВ вщ загально! вартост1 (цши) придбаних товар1в i суми торгово! нацшки.

РоздрЬбт цши — щни, за якими товари реал1зуються у роздр1бнш торговельн1й мереж1 населению, пщприемствам, орган1защям. KpiM вщпускно! цши посередника вони включають торговельш знижки (надбавки), що наочно представлено на рис. 7.3. Торговельна надбавка складаеться з витрат роздр1б-ного торговця, прибутку та ПДВ.

Стосовно цши реалЬзаци споживачам 1мпортних moeapie, то вона може включати три види непрямих податшв: вв1зне мито, акцизний 36ip, ПДВ.

Цши залежно eid транспортны складовоХ диференщюють-ся з огляду на процедуру оплати транспортних витрат щодо доставки товару вщ виробника (продавця) до споживача. Йдеть-ся, насамперед, про так зване франкування цш, за яким вка-зуеться, до якого пункту в лопстичнш систем! вщ виробника до споживача транспортш витрати входять до складу щни. KpiM чисто транспортно! цши, вказуеться i географ1чний чинник. Так, щна франко-склад постачальника передбачае, що покупець (споживач) оплачуе Bci витрати, пов’язаш з доставкою продукци 3i складу постачальника до кшцевого пункту при-значення. За тако! щни споживач защкавлений звести до м1н1муму транспортш витрати, намагаючись придбати товар у найближчих географ1чних пунктах.

Щна франко-станщя вЮправлення означае, що споживач сплачуе необхщш витрати на доставку продукци вщ станци вщправлення до м1сця, в якому вш бажае збер1гати товар.

190
Щноутворення

Якщо в умовах угоди передбачено щну франко1склад споживача, то це означае, що в цшу продукци включаються yci транс-noprai витрати на доставку продукци до споживача.

Можливим е вар1ант, коли щну визначають на шдстав1 базисного пункту. У цьому випадку пщприемства-виробники обирають певш пункти як базов1 для розрахунку щни.

G i зональш цши, коли для споживач1в встановлюються чи видишються певш зони, у кожшй з яких пщтримуються одна-KOBi цши.

3 урахуванням специфти отримуваноХ тформаци щодо цшо-во‘1 политики виробника розр1зняють тат щни: 1) фактичних угод; 2) аукщонш; 3) б1ржов1; 4) довщковц 5) цшов1шдекси.

Цти фактичних угод фшсуються у вщповщних комерцш-них документах (угодах) i вщображають реальт умови та ре-альний зм1ст здшснених переговор1в м1ж продавцем i покуп-цем (юлыасть та ятсть продукци, термши та умови постачан-ня, транспортування, умови платежу, страхування, форс-мажорш обставини, арб1траж тощо). Поглиблена шформащя про загальновизнаш у св1товш практищ умови кутелепродажу мктиться у вщомому документ! “Тнкотермз” (FOB, FAS, CIF, KAF, EXW, FRC тощо).

Так, за умов франко-завод (EXW) передбачаеться, що зобов’я-зання продавца (виробника) з постачання вважаеться викона-ним теля того, як вш надав покупцю (споживачу) товар на своему тдприемствь Продавець не вщповщае за навантажування товару на наданий покупцем транспортний 3aci6 або за “очищения” товару вщ мита на експорт. Покупець несе Bci витрати i ризики, пов’язаш з перевезенням товару з пщприемства про-давця до м1сця призначення. За тако! щни споживач защкав-лений звести транспортт витрати до мш1муму, намагаючись придбати товар у найближчих географ1чних пунктах.

За F-умовами (FCA, FAS, FOB) продавець вважаеться таким, що виконав сво1 зобов’язання теля того, як передав товар пе-рев1знику вщповщно до шетрукцш, отриманих вщ покупця.

Вщповщно до умов групи С (CAF, CIF, СРТ, CIP), продавець повинен укласти догов1р перевезення за свш рахунок. Точне визначення того м1сця, до якого сплачуеться перевезення, обо-в’язково мае бути зазначене в контракт! м1ж продавцем i покупцем безпосередньо (наприклад, “С1Ф — м. Ктв”). Зауважи-мо, що за умовами CIF та CIP продавець також зобов’язаний

191
Глава 7

застрахувати товар на час перевезення до м1сця призначення й сплатити страховку.

“Найвигщшшими” умовами для покупця вважаються Ti, що належать до групи D, остльки в обов’язки продавця входить доставка товару в зазначене м1сце або пункт призначення. Причому продавець несе Bci ризики i витрати з доставки товару. За DDP-умовами продавець повинен одержати Bci необхщш iMnopTHi лщензи, сплатити мито, податки та iHini офщшш збори.
Предыдущая << 1 .. 53 54 55 56 57 58 < 59 > 60 61 62 63 64 65 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100