Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 58

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 52 53 54 55 56 57 < 58 > 59 60 61 62 63 64 .. 217 >> Следующая


8. Ощнювання та контроль щн передбачае внесения вщповщних змш до щново1 пол^ики, що дае можливють бшып результативно здшснювати реал1зацпо товару.

Класифшащя щн. Загальну класифшащю щн показано на рис. 7.2. Система цш — це едина, упорядкована сукупшсть вид1в цш, як1 обслуговують та регулюють економ1чт вщноси-

186
ЦЫоутворення

ни м1ж учасниками нацюнального та свшэвого ринк1в. Пред-ставлене поле щн можна класифшувати за певними ознаками, критерЬями, а саме: 1) за стад1ями щноутворення; 2) умовами постачань; 3) характером цшово! шформаци; 4) сферою обслу-говування нащонально! економши; 5) ступенем участ1 держа-ви у цшоутвореннь

Диференщащя цш за стад1ями щноутворення вщображае к1льк1сний взаемозв’язок м1ж цшами, якг формуються пщ час руху товару (послуги) вщ виробника до кшцевого споживача (рис. 7.2).

Цша виробника продукци (оптова цша) формуеться на стади виробництва продукци (послуги), мае пром1жний характер i, з одного боку, компенсуе витрати на виробництво (соб1варт1сть), а з другого — забезпечуе плановий прибуток пщприемству. Вщпускна цша продукци пщприемств виробничо! сфери формуеться, як правило, на пщстав1 оптово! цши тдприемства i, зазвичай, включае два непрямих податки: акцизний 36ip i по-даток на додану варт1сть (ПДВ). В Укра!т використовують три види непрямих податтв: акцизний 36ip (специф1чний акциз), податок на додану варт1сть (ушверсальний акциз), вв1зне (iMnopT-не) мито. У св1товш податковш практищ використовуються тат форми ушверсальних акцизЬв: 1) податок з продажу, який за-стосовувався у сфер1 оптово! та роздр1бно! торп.вл1; 2) податок з обороту, який стягуеться з валового обороту на Bcix стад1ях руху товар1в; 3) ПДВ, який сплачуеться на Bcix етапах руху товар1в, po6iT, послуг. Обчислення i стягнення податку на додану варт1сть потребуе ч1ткого визначення об’екта оподатку-вання — додано! вартост1, яким може бути: 1) заробггна плата плюс прибуток; 2) виручка вщ реал1зацп мшус матер1альт витрати.

Непрям1 податки включають у цшу товар1в, що реал1зують-ся, po6iT що виконуються, послуг, що надаються, тобто щ податки е щноутворювальним елементом i можуть icTorao впливати на загальний р1вень цш. Акцизний 36ip як непрямий податок, що встановлюеться на високорентабельш й монопольш товари та включаеться в !хню цшу, розраховують або у твердих ставках (в евро), або на основ1 вщсотково! ставки податку до цши виробника продукци з урахуванням акцизного збору.

ПДВ, що включаеться в цшу, розраховують наоснов1 вщсотково! ставки податку до цши виробника i суми акцизного збо-

187
Класифшащя цш

За стад'хями щноутворення

Щна виробника продукци (оптова цша)

Вщпускна цша виробника продукци з акцизним збором включно

Вщпускна щна виробника продукци з акцизним збором i ПДВ включно

Трансфертна цша

Вщпускна щна посередника

Щна реал1зацп товару споживачев1 (роздр1бна щна)

Догов1рна (контрактна) щна

Митна вартють товару

За транспортною складовою в цт1

Щни “франко-склад постачальника”

Щни “франко-станщя вщправлення”

Щни “франко-вагон станщя вщправлення”

Щни “франко-вагон станщя призначення”

Щни “франко-склад споживача”

Визначення щни на основ1 базисного пункту

Зональш щни

Тверд1 ц1ни

За характером щновоХ Ыформаци

Щни фактичних угод

Щни фактичних угод з подаль-шою фжсащею

Рухлив1 (ковзаюч1) щни

Аукщонт цши

Б1ржов1 щни

Довщков1 щни

Щни пропозици

Цши

прейскуранте

За сферою обслуговування нацюнальног економЫи

Закушвельш щни на продукщю сшьського господарства

Щни на промислову продукщю

Щни на буд1вельну продукц1ю

Тарифи

транспорту

Щни на споживч1 товари

Тарифи на послуги

Зовшшньо-торговельш цши

За ступеней

— ynacmi держави в цтоутво-рент

— Ринков1 цши

- BLnbHi щни

— Монопольш щни

- Демпшгов1 щни

Регульоваш

цши

Рис. 7.2. Класифжащя цш
Щноутворення

ру, включеного в цшу. Такою самою процедурою е включения ПДВ в цшу виконаних роб1т i надання послуг. Вщмшшсть по-лягае лише в тому, що фундаментальна пошуков1, науково-дослщт, проектно-конструкторськ1, буд1вельно-монтажш та iHmi роботи, а також надаш послуги не обкладаються акциз-ним збором.

BidnycKHa цша посередника формуеться на стади посеред-ництва, коли до вщпускно! цши виробника додаеться посеред-ницька надбавка (знижка). Вона може мати pi3Hi назви (поста-чальницько-збутова знижка або надбавка, комкпйна винагорода або ком1сшний 36ip тощо), але в будь-якому випадку це цша за послуги посередника щодо просування товару вщ виробника до споживача.

Щна реал1заци товару споживачев1 (роздр1бна цша)

Вщпускна цша посередника

Вщпускна цша виробника

Щна виробника продукци

Co6ieap-

ткть

Прибу-

ток

Ак-

циз-

ний

36ip

Посередницька

надбавка

Торговельна

надбавка

ПДВ

Ви-

тра-

ти

посе-

ред-

ни-

ка

При- ПДВ Ви- При-
бу- посе- тра- бу-
ток ред- ти ток
посе- ни- тор- тор-
ред* ка rie- riB-
ни- ка Л1 Л1

ПДВ

тор-

rie-

Л1

Рис. 7.3. Формування щни продукщЁ тдприемствами, як1 реал1зують товари внутриишх виробншав
Предыдущая << 1 .. 52 53 54 55 56 57 < 58 > 59 60 61 62 63 64 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100