Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 57

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 51 52 53 54 55 56 < 57 > 58 59 60 61 62 63 .. 217 >> Следующая

1. Мшросхеми АД 1 67,7
7569JM 1 1,1
LM339N 1 2,2
К572ПА1 6 0,75
К140УД18
2. Дюди 1,45
3. Резистори 3,65
4. Конденсатори 4,05
5. Плата друкована 7,50
iHini покупт вироби та натвфабрикати 8,15

Транспортно-загчтвельш витрати становлять 7 % вщповщно вщ вартост1 матер1ал1в та покупних вироб1в i натвфабри-кат1в. Трудом1стк1сть виготовлення плати становить — 4,9 нор-мо-години; середня годинна тарифна ставка роб1тнишв — 2,6 грн; додаткова заробггна плата — 30 % вщ ochobhoi зароб1тно! плати; вщрахування на сощальт заходи — 36,8 % вщ ochobhoi та додатково! заробггно! плати робггншав; загальновиробнич1 витрати — 160 %, адмшнггративш витрати — 100 % вщ ochobhoi зароб1тно1 плати; витрати на збут — 1 % вщ виробничо! со-б1вартост1.

Bidnoeidb: 152,21 грн; 166,60 грн.

183
Глава 7

Ц1Н0УТВ0РЕННЯ

7.1. Цта: поняття, функци, класифшащя.

7.2. Методи щноутворения.

7.3. Цтова полШика тдприемства.

КлючовЬ тер мши i поняття: щна; класифшащя щн; система щн; тариф; знижки; щноу творения; методи визначення щни; цтова полШика; стратеги цт

Студент повинен вмШи: застосовувати на практищ модель процесу щноутворення на продукщю промислового призначення; орЬентуватися в методах щноутворення на товари промислового призначення залежно eid впливу низки чин-нитв внутрШнього та зовтшнього характеру; встановлюва-ти цшу на промисловЬ товари-новинки, тобто mi, ят не мають аналогЬв; визначати цшу з урахуванням базисних умов кутвлЬ-продажу промислових moeapie; вносити пропозицП при формувант щновоХ полШики на nidnpueMcmei (особливо шно-ващйному, венчурному, малого бЬзнесу) залежно eid Midi та щлей, ят ставить перед собою тдприемство, його Kepienuum-во, акщонери, пращвники.

184
ЦЫоутворення

7.1. Цша: поняття, функцп, класифшащя

Цша як економ1чна категор1я — це грошове вираження вар-тост1 товару, призначене для непрямого визначення величини сусшльно необхщного робочого часу, затраченого на виробниц-тво товару, за що готовий сплатити покупець, споживач цього товару. Отже, цша — це юльюсть грошей, за яку продавець (виробник) згоден продати, реал1зувати, а покупець (споживач) готовий купити одиницю товару, що вщображае, по cyTi, го-ловний принцип щноутворення.

Цши у д1яльност1 промислового пщприемства виконують три основш функцги облшово-вим1рювальну, стимулюючу, розпо-д1льчу. Облтово-вимЬрювальна функщя цши е засобом облшу й вим1рювання витрат сусшльно! пращ на виробництво окремих ввдцв промислово! продукци або надання вщповщних послуг. Стимулюючу функщю цши використовують для моти-ваци пщвищення ефективност1 пщприемницько! д1яльност1, забезпечення необхщно! прибутковост1 (дохщност1) кожному з учаснишв процесу товарообмшу. Розподшьча функщя цши вводиться до того, що за и допомогою у pa3i вщхилення вщ вар-тост1 продукци здшснюеться перерозподи1 частини доход1в пер-винних суб’ект1в господарювання та населения.

Виважена пол1тика щноутворення на ринку промислово! продукци дае можлив1сть пщприемству: розширювати номенклатуру та асортимент продукци; пщвищувати яюсть продукци та надання послуг; визначати ефективну структуру та методи управлшня виробництвом; в дало сегментувати ринок та фор-мувати взаемовигщш вщносини 3i споживачами; забезпечува-ти економ1чну стшшсть пщприемства у ринковому середовипц; змщнювати фшансовий стан пщприемства в умовах невизначе-ност1 й ризику.

Модель процесу щноутворення передбачае так1 етапи (рис. 7.1):

1. Визначення щлей цтовог полШики.

2. Розроблення стратегш щноутворення, тобто програм, плашв, шлях1в досягнення сформульованих щлей з визначен-ням необхщних заход1в, pecypciB, кола виконавщв, умов та терм1н1в виконання, мехашзм1в мотиваци та контролю.

185
Глава 7

Визначення щлей щново*1 пол1тики

Розробка

стратегш

щноутво-

рення

Оцшювання витрат виробництва

Виявлення чинниюв, яю впливають на щну

Оцшювання та контроль цш

Коригу-вання р1вня щн

Установ-

ления

остаточно!

щни

Bn6ip методу щноутворення

Рис. 7.1. Модель процесу щноутворення

3. Ощнювання витратп виробництва. Хоч ycnix досягаеть-ся на ринку, але починаеться й визначаеться вш безпосередньо на шдприемствь У цьому зв’язку конче необхщно прискшливо ставитися до структури технолотчнох трудом1сткост1, витрат в управлшськш сферь

4. Виявлення чиннитв, ят впливають на цту, стосуеться насамперед попиту, кон’юнктури ринку, стану економши, пол\-тико-правово! системи, р1вня культури, посередник1в, конку-рент1в, техншо-економ1чних параметр1в, вартост1 сировини, основних та допом1жних матер1ал1в, вузл1в й агрегат1в.

5. Bu6ip методу щноутворення, що дае змогу отримати де-к1лька BapiaHTiB можливого р1вня щн.

6. Встановлення остаточноХ щни пов’язане з необхщшстю повного покриття ycix витрат на виробництво, розподшом та збутом продукци, а також забезпеченням отримання певно! норми прибутку для розширеного вщтворення.

7. Коригування рЬвня щн як складово! щново! стратеги пщприемства, що пов’язано з наданням оптовим та/чи роздр1б-ним торговцям або безпосередньо споживачу вщповщних зни-жок в обмш на послуги або своечасну оплату товару.
Предыдущая << 1 .. 51 52 53 54 55 56 < 57 > 58 59 60 61 62 63 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100