Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 56

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 50 51 52 53 54 55 < 56 > 57 58 59 60 61 62 .. 217 >> Следующая


= 8060,47 грн,

4. Амортизащя основних фонд1в та нематер1альних актив1в:

Ва = Ам + Aq = 2000 + 4000 = 6000 грн.

5. Imni операцшт витрати:

BiH = 1300 грн.

Всього: 72 705,47 грн.

178
Соб1варт1сть продукци пщприемства

Завдання 2

Скласти калькуляцию виробничо! соб1вартост1 детал1 — “па-лець”, на основ1 тако! шформацп. Деталь виготовляеться 3i •таль Технолог1чний процес передбачае нар1зку загот1вки, narpiB, гарячу штамповку, обр1зку облою та правку. Витрати матер1алу становлять (дм) — 0,9 кг на вир1б; чиста вага детал1 (q4) — 0,6 кг; щна одинищ матер1алу (Дм) — 1500 грн/т; щна нщход1в (Цъ) — 400 грн/т; коеф1щент, який враховуе транс-портно-загот1вельт витрати (ктз) — 1,05; норма витрат часу (*ш)

0,2 н-г/шт.; середня тарифна ставка (Ст) — 2,5 грн/год; витрати електроенерги при нагр1вант загот1вки шдуктивним нагр1вачем становлять (де) — 3,65 кВт-год/шт.; тариф за елек-гроенерпю (Це) — 0,2 грн за кВт-год; додаткова зароб1тна плата (ад) — 30 % вщ ochobhoi; вщрахування на сощальт заходи встановлет на piBHi (ас) — 36,8 % вщ суми ochobhoi (С03) та додатково! зароб1тно! плати (Сзд). Витрати на утримання та ек-оплуатащю устаткування включають до складу загальновиробничих витрат (Сзв), як1 становлять (Р) — 150 % вщ ochobhoi ;mpo6iTHoi плати.

Розв’язання

Витрати на одиницю продукци за статтями калькуляцй становлять (грн):

1) сировина та матер1али:

с -кап -1’05 0’9-1500-1 12-

КтаЧм14м~~ 1000

2) покупт комплектуя^ вироби, натвфабрикати, роботи та послуги виробничого характеру сторонтх тдприемств та оргашзацш — вщсутт;

3) паливо та енерпя на технолотчт щлк

Сен=9еДе = 3,65 0,2 = 0,73;

4) зворотт вщходи (вираховуються):

С„ =(4„-д,)У. , <2^400 =0Д2;

179
Глава 6

5) основна зароб1тна плата робггншйв:

Сю=Ст*ш=2,б-0,2 = 0,б;

6) додаткова зароб1тна плата:

С„ =—CL = — 0,5 = 0,15; зд 100 30 100

7) вщрахування на сощальш заходи:

C»“‘^(C“+C») = W'(0'5+0,15) = 0'24;

8) загальновиробнич1 витрати:

Сэв=—С30=—0,5 = 0,75. эв 100 30 100

Виробнича соб1варт1сть:

СЬ=СМ+ Сев + Сва + Сао + Сзд + Ссоц + Сзв = 1,42 + 0,73 - 0,12 +

+ 0,5 + 0,15 + 0,24 + 0,75 = 3,67 грн.

Завдання 3

Розроблено новий магштофон, у якому матер1альш витрати становлять 212 грн. Аналойчний магштофон, який випускае пщприемство мае повну соб1варт1сть 260 грн, у тому числи

— витрати на сировину та матер1али (Сма) — 13,51 грн;

— покупт комплектуюч1 вироби та нап1вфабрикати (Спок а) — 172,96 грн;

— основна заробггна плата роб1тник1в (Сзоа) — 22,81 грн;

— нарахування на зароб1тну плату (додаткова зароб1тна плата i вщрахування на сощальт заходи) (Снэа) — 11,41 грн;

— загальновиробнич1 витрати (Сзв а) — 22,81 грн;

— адмш1стративт витрати (Сад а) — 12,43 грн;

— витрати на збут (Сзб а) — 4,04 грн.

Визначити повну соб1варт1сть (Сп) нового магттофона з ура-хуванням матер]альних витрат та витрат на оплату пращ.

180
Соб1варт1сть продукци пщприемства

Розв'язання

Для визначення соб1вартост1 нового виробу необхщно визначити показники, як1 входять до формули 5.8.

1. Частка матер1альних витрат у склад1 соб1вартост1 виробу-аналога:

2. Частка витрат на основну зароб1тну плату роб1тник1в:

3. Норматив нарахувань на зароб1тну плату:

К

'ма

пок.а

) (13,54 + 172,96) Q ?2

260

=?|» юо о/о = 1М1100 % = 50 %. ” 22,81

4. Норматив загальновиробничих витрат:

С 22 R1

p = b!!JLioo %=±fi?il00 % = 100 %. Ст 22,81

5. Норматив адмййстративних витрат:

100 % = юо % = 54,5%.

22,81

6. Виробнича соб1варт1сть виробу-аналога:

Сва “Сма +Спок.а + Сзоа +Снза +Сэв.а -13,54 + 172,96 + 22,81 + +11,41 + 22,81 = 243,53 грн.

пок.а

7. Норматив витрат на збут:

181
Глава 6

8, Повна соб1варт1сть нового виробу:

1 + -| = 295,58грн.

100 J

Завдання для самостшного виршення

Завдання 1

Визначити виробничу соб1варт1сть зварного корпусу, якщо витрати стал1 на один корпус становлять 12 кг, щна одте! тон-ни стал1 з урахуванням транспортно-загот1вельних витрат — 1800 грн; трудом1стк1сть виготовлення корпусу — 4 нормо-год; сере дня тарифна ставка — 2,5 грн/год; додаткова зароб1тна плата становить 30 % вщ ochobhoi заробтю! плати; вщраху-вання на сощальт заходи — 37 % вщ суми витрат на оплату пращ; загальновиробнич1 витрати — 180 % вщ ochobhoi заробггно! плати.

Bidnoeidb: 57,41 грн.

Завдання 2

Розрахувати виробничу та повну соб1варт1сть плати блоку первинно! обробки сигналу на основ1 наведено! нижче шформацп (табл. 6.1, 6.2).

Таблиця 6.1. Витрати на матер1али

Найменування матер1ал1в Стандарт або марка Одиниця BHMipy Норма витрат на вир1б Щна за одиницю, грн Сума, грн
1. Припш ПОС-61 Кг 0,05 20
2. Флюс ФКСп Л 0,005 10
3. Лак УР-231 Л 0,025 8,0
1шш матер1али 0,45

С =212

ПН

, 0,088 (л 50 + 100 + 54,5 1 + -1---- 1 + —

100

182
Соб1вартють продукци пщприемства

Таблиця 6.2. Витрати на покупт вироби та натвфабрикати

Найменування Стандарт або марка Норми витрат на вир1б Щна за одиницю, грн Сума, грн
Предыдущая << 1 .. 50 51 52 53 54 55 < 56 > 57 58 59 60 61 62 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100