Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 55

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 49 50 51 52 53 54 < 55 > 56 57 58 59 60 61 .. 217 >> Следующая


На пщприемствах, де виготовляють трудом1стку продукщю, больше уваги треба прид1ляти пщвищенню продуктивное™ пращ. Енергомкггка продукщя потребуе постшно! уваги з по-гляду зменшення витрат пал ива, електроенергп та енергоноспв.

Економио витрат можна забезпечувати техтчними та орга-тзащйними риненнями. Техтчними р1шеннями е:

— удосконалення конструкцп вироб1в (стандартизащя та утфшащя вироб1в i процес1в, спрощення юнематичних, елект-ричних, принципових та шших схем, використання полегше-них профипв, лшвцащя надм1рних запас1в мщнос™ метале-вих конструкцш, використання елементно! бази високого р1вня 1нтеграцй в електрошщ тощо);

— упровадження ново! технжи i технологи, мехатзащя та автоматизащя виробничих процес1в (застосування точних ме-тод1в лиття, використання комп’ютерних програм при розкро!

175
Глава 6

листового матер1алу та в шших технолопчних процесах, вико-ристання робототехтчних комплексе, гнучких виробничих систем тощо).

До оргашзацшних pinieHb належать:

— упровадження прогресивних метод1в оргашзаци виробництва (гнучкого, автоматизованого, потокового);

— удосконалення оргашзаци пращ з метою пщвищення и продуктивное^ (ращональний розподЪг пращ, яшсне забезпечення та обслуговування робочих м1сць, пщвищення квал1фЬ кацп роб1тник1в, використання ефективних систем мотивацй пращ тощо);

— удосконалення управлшня виробництвом (рацюн&тпзащя оргашзацшно! структури управлшня, оптим1защя виробничо! програми, впровадження шформащйних технологш управлш-ня тощо);

— поглиблення спещал1зацп та кооперування виробництва та iHini напрями, як1 забезпечують зниження соб1вартост1 продукций

Ефективним методом пошуку шлях1в зниження соб1вартост1 вироб1в е функщоналъноварт1сний аналЬз. Функщональний пщхщ передбачае абстрагування вщ кнуючого шженерного рипення, вщцлення функщй, яю виконуе вир1б, та пошук аль-тернативних BapiaHTiB виконання функщй з меншими витра-тами.

Шд час функщонально-вартюного анал1зу (ФВА) треба передуем з’ясувати: що являе собою вир1б, функщю якого необ-хщно здшснити з м1шмальними витратами; яку функщю вш виконуе; яю фактичш витрати на виконання ще! функцп; яю максимально можлив1 витрати на ре&тизацио ще! функцп; яки-ми шшими способами можна здшснити функщю; яю будуть витрати на и здшснення.

Мета ФВА — привернута увагу конструктор1в та технолопв до тих функщональних частин виробу, у яких е диспропорцп м1ж важливктю виконуваних функщй, яюстю та витратами на Ix здшснення для того, щоб виявити зайв1 витрати, причини !х виникнення та знайти резерви зниження соб1вартост1 виробу.

176
Соб1вартють продукцм пщприемства

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНШГ

Контрольш питания

1. Розкрийте суттсть класифшацп витрат на виробництво продукци.

2. Розкрийте суттсть групування витрат за економ1чними елементами.

3. Визначте змют калькуляцшних статей витрат.

4. Проанал1зуйте склад прямих i непрямих витрат.

5. Розкрийте суттсть зарахування непрямих витрат на со-б1варт1сть одинищ продукци.

6. Проанал1зуйте взаемозв’язок економ1чних елемент1в та статей калькуляцй.

7. Проанал1зуйте змют змшних та постшних витрат.

8. Дайте ощнку наближеним методам розрахунку соб1вартость

9. Визначте шляхи економи витрат за рахунок техтчних i оргатзащйних рипень.

10. Дайте ощнку можливим напрямам зниження соб1вартост1 продукци за кожною калькулящйною статтею витрат.

11. Об^рунтуйте можливють впливу шженера — розробника виробу на статт1 витрат у склад1 калькуляцй.

12. Назвиъ статт1 калькуляцй, до яких включено витрати на управлшня та об^рунтуйте можлив1 напрями ix зменшення.

Завдання з розв’язанням

Завдання 1

На пщприемств! протягом званого перюду витрати стано-вили: сировина та основт матер1али (Вм0) — 32 500 грн; до-пом1жт матер1али (Вмд) — 2500 грн; покупт паливо та енерг1я (Ве) — 2900 грн. Зароб1тна плата (основна та додаткова) основних роб1тник1в (Взр) — 13 500 грн; управлшського та шшого персоналу (Взу) — 7245 грн; вщрахування на державне пенсш-не страхування (асп) — 32 %, на сощальне страхування у зв’яз-

177
Глава 6

ку з тимчасовою втратою працездатност! (асс) — 2,9 %, на страхування на випадок безробитя (а^) — 2,1 %, на державне страхування вщ нещасного випадку на виробництв1 та професшного захворювання, якг спричинили втрату працездатност1 (аснв) — 2,055 % вщ витрат на оплату пращ; амортизация машин, устаткування (.Ам) — 2 тис. грн; амортизащя буд1вель, споруд шших основних фонд1в (Аб) — 4 тис. грн; службов1 вщрядження, ви-користання та обслуговування техтчних засоб1в управлшня, оргатзащя прийом1в, презентащй, гарантшний ремонт та обслуговування продукци пщприемства та шпи операцшт витрати — 1300 грн.

Здшснити групування витрат за економ1чними елементами i визначити загальну суму операщйних витрат.

Розв’язання

1. Матер1альт витрати:

Вмв =Вмо+Бмд +ве =32 500+ 2500+ 2900 = 37 900 грн.

2. Витрати на оплату пращ:

Son = Взр + Бзу = 13 500 + 7245 = 20 745 ГРН-

3. Вщрахування на сощальт заходи:

„ , ч 20 745(32 + 2,9 + 1,9 + 2,055)

соц “ ^огД^сп асб ^снв) “ 100
Предыдущая << 1 .. 49 50 51 52 53 54 < 55 > 56 57 58 59 60 61 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100