Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 54

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 48 49 50 51 52 53 < 54 > 55 56 57 58 59 60 .. 217 >> Следующая


св = f(nT), (6.1)

де Лт — техтчний показник виробу.

Наприклад, для силових трансформатор1в ця залежтсть мае вигляд:

Св = а + ЬР, (6.2)

де Р — потужтсть трансформатора;

а у Ъ — nocTifim величини, якг визначають шд час корелящйного анал1зу.

Вихщними даними для побудови корелящйно! модел1 е ста-тистична шформащя пщприемств-виробншив.

Множинна корелящя передбачае визначення соб1вартост1 виробу залежно не вщ одного, а дешлькох параметр1в виробу (Ят ):

Ск =/(ЛТ1,77Т2,...,77Тл), (6.3)

Наприклад, соб1варт1сть електролебщки вщ Г! техтчних параметр1в може бути подана у такому виглядк

CK=aGbPTcVdy (6.4)

де G — маса електролебщки;

Рт — тягове зусилля;

V — швидшсть намотування канату;

а, Ьу су d — постшт величини.

Множинна корелящя забезпечуе б1лыпу точтсть, шж парна, проте йзнують певт обмеження I! використання. По-перше,

172
Co6iBap*ricTb продукци пщприемства

показники, як1 включаються до математичног модел1, мають бути досить незалежними один вщ одного, що пщ час констру-ювання машин зустр1чаеться не дуже часто. По-друге, шльшеть об’екйв для дослщження повинна бути б1льша вщ шлькост1 параметр1в-аргумент1в (не менше тж у 6—7 раз1в). Саме вщсутшсть належно! шформацшно! статистично! бази стримуе використання корелящйного моделювання для розрахуншв соб1вартост1 продукци. Цей метод ширше використовують у важкому машинобудувант.

Другий р1зновид параметричного методу — це метод пито-мих витрат у який передбачае визначення соб1вартост1 на одиницю основного конструктивного параметра виробу (маса, по-тужтсть, продуктившсть та iH.)

Л С^п

Сн=-ТГ^-> (6.5)

та

де Са — соб1варт1сть виробу-аналога;

ЯТа, /7Тн — вщповщно техтчний показник аналога та нового виробу.

Найчастине у машинобудувант як техтчний показник ви-користовуеться маса виробу. Головним недолшом методу пито-мих витрат е невелика точтсть, осшльки при цьому не врахо-вуеться використання нових матер1ал1в, комплектуючих ви-po6ie пор1вняно з виробом-аналогом.

Наближену соб1варт1сть нового виробу можна визначати також методом структурно! аналоги. Суттсть цього методу ба-зуеться на анал1з1 структури соб1вартост1 аналопчних машин, прилад1в тощо з огляду на стагп калькуляцп або частки окре-мого вузла, блока у соб1вартост1 виробу в щлому.

Соб1варт1сть нового виробу в цьому випадку визначаеться за формулою

Сш=-Г~У (6.6)

Кде Сбн — соб1варт1сть блока (вузла) нового виробу;

Лба — частка аналопчного блока (вузла) у соб1вартост1 виробу-аналога.

173
Глава 6

Для розрахунку вибирають блок (вузол), який мае найб1ль-шу частку в соб1вартост1 виробу. Соб1вартклъ блока (вузла) розраховуеться також одним з наближених метод1в.

У випадку структурно! аналоги за статтями калькуляцй соб1варт1сть нового виробу розраховують таким чином:

де Cin — витрати за i-ю статтею калькуляцй для нового блоку;

ki& — частка i-i стагп витрат у повнш соб1вартост1 виробу-аналога.

Найчаст1ше для вироб1в машинобудування статтею, за якою визначаеться соб1варт1сть, беруть витрати на матер1али, для радюелектронних вироб1в — витрати на покупн1 вироби та на-твфабрикати. Це пояснюеться тим, що, по-перше, щ статт1 витрат мають найб1лыну частку, по-друге, шформащя саме для розрахунку цих статей витрат першою з’являеться пщ час розробки нових вироб1в.

Точшсть розрахунку соб1вартост1 (Сн) пщвищуеться, якщо врахувати структурт сп1вв1дношення матер1альних витрат та зароб1тно! плати:

де Смн — матер1альн1 витрати за новим виробом;

^за> *ма — вщповщно частка витрат на основну заробггну плату та на матер1али у склад1 повно! соб1вартост1 виробу-ана-лога;

а — норматив нарахувань на зароб1тну плату (додаткова за-роб1тна плата та вщрахування на сощальне страхування); р — норматив загальновиробничих витрат; у — норматив адмппстративних витрат;

Ф — норматив витрат на збут.

Значения ycix складових, за винятком витрат на матер1али, приймаеться вщповщно до умов виробництва виробу-аналога.

С

(6.7)

(6.8)

174
Соб1варт1сть продукци пщприемства

6.5. Напрями зниження соб1вартосп продукци

В умовах формування щн пщ впливом ринку одним з голов-них чиннитв пщвищення обсягу прибутку пщприемства стае зниження соб1вартост1 продукци. Зниження соб1вартост1 виробу може бути досягнуто як пщ час розробки, так i в процес1 виробництва машин, прилад1в, устаткування. Тому для шже-нер1в важливо знати можлив1 способи зниження соб1вартост1 на р1зних стад1ях життевого циклу виробу.

1нженери-розробники (проектувальники) вироб1в та шжене-ри-технологи, що приймають шженерт рипення, можуть впли-вати головним чином на прям1 витрати, тому особливу увагу пщ час проектування слщ придшяти саме цим статтям витрат.

Шукаючи резерви зниження соб1вартост1 виробу, дощльно розглянути кожну статтю калькуляци та визначити можлив1 шляхи зниження соб1вартость Б1лын прискшливо треба розглядати статт1, яш мають найбшыпу частку у склад1 витрат. На машинобупдвних та приладобуд1вних пщприемствах най-б1льпи витрати пов’язат з матер1алами та покупними вироба-ми. Економ1ю матер1альних pecypciB можна досягнути за рахунок зменшення витрат матер1ал1в, замши дорогих матер1ал1в дешевшими, скорочення витрат на придбання i транспортуван-ня матер1ал1в.
Предыдущая << 1 .. 48 49 50 51 52 53 < 54 > 55 56 57 58 59 60 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100