Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 52

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 46 47 48 49 50 51 < 52 > 53 54 55 56 57 58 .. 217 >> Следующая


До статт1 “Покупт комплектуй^ вироби, натвфабрикати, роботи i послуги виробничого характеру сторонтх пщприемств та оргатзацш” включають вартють: покупних комплектуючих нироб1в i натвфабрикат1в, що пщлягають монтажу або до дат-ковш обробщ; po6iT i послуг виробничого характеру (здшснення окремих операцш з виготовлення продукци, обробка сиро-нини таматер1ал1в тощо), як1 виконуються сторонтми пщпри-:мствами або структурними пщроздьлами пщприемства, що не належать до основного виду д1яльност1. Bci витрати за щею статтею безпосередньо зараховують на соб1варт1сть окремих нироб1в i визначають аналог1чно витратам на матер1али.

До статт1 “Паливо та енерпя на технолотчт щл1” вщносять-'я витрати на Bci види палива й енерги, що безпосередньо вико-ристовуються в процес1 виробництва продукци (витрати на паливо для плавильних агрегат1в, для нагр1вання металу в штам-пувальних, терм1чних та шших цехах; витрати на електроенер-riro для електропечей, для зварювання, електрол1зу, електрохЬ м1чних процес1в тощо). Витрати на паливо визначаються аналогично витратам на матер1али. Витрати на енертю визначаються па основ! витрат на одиницю продукци та тариф1в на енерпю.

Склад статт1 “Зворотт вщходи” викладено при розгляд1 гру-пування витрат за економ1чними елементами. Зворотт вщхо-

167
Глава 6

ди безпосередньо визначаються за кожним виробом i вирахову-ються за можливою щною ix реал1заци.

Стаття “Основна зароб1тна плата роб1тншив” метить витрати на виплату основной зароб1тно*1 плати роб1тникам, зайнятим виробництвом продукци, i вона безпосередньо включаеться до соб1вартост1 виробу згщно з прийнятими на пщприемств1 системами оплати пращ. Щ витрати за вщрядною оплатою пращ визначають тарифними ставками та нормами витрат часу на виробництво одинищ продукци. Ту частину ochobhoi зароб1т-Hoi плати роб1тник1в, яка безпосередньо не може бути включена до соб1вартост1 окремих вид1в продукци, зараховують до соб1вартост1 на пщстав1 розрахунку кошторисшн ставки цих витрат на одиницю продукци.

До статт1 “Додаткова зароб1тна плата” вщносяться витрати на виплату виробничому персоналу пщприемства додатково1 3apo6iTHoi плати за працю понад установлен! норми, заохочу-вальш виплати за поточну виробничу д1яльшсть, компенсацшш виплати тощо. Звичайно, щ витрати встановлюються у вщсот-ках до ochobhoi зароб1тно1 плати на пщстав1 вщповщних розра-хунк1в на пщприемствь

До статт1 “Вщрахування на сощальш заходи” включають: вщрахування на державне (обов’язкове) сощальне страхування; у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностц вщрахування на державне пенсшне страхування; вщрахування на обов’язкове сощальне страхування на випадок безробггтя.

Вщрахування на сощальш заходи здшснюеться вщ суми Bcix витрат на оплату пращ робшшшв, зайнятих безпосередньо виробництвом продукци. Нормативи, за якими здшснюеться вщрахування, встановлюються на державному piBHi.

До статт1 “Витрати на утримання та експлуатащю устатку-вання” включають: амортизацшш вщрахування вщ вартост1 виробничого та пщйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту та шструмент1в i прилад1в 3i складу основних ви-робничих засоб1в, шших необоротних матер1альних i немате-р1альних актив1в; витрати на проведения поточного ремонту, техшчний огляд i техшчне обслуговування устаткування; витрати на внутр1заводське перем1щення вантаж1в; платеж! за користування наданими в оперативну оренду основними засо-бами; зное малощнних i швидкозношуваних шструмент1в та пристро*1в нещльового призначення, iHiHi витрати.

168
Соб1вартють продукци пщприемства

На одиницю продукци щ витрати повинт розпод1лятися з урахуванням величини витрат за годину роботи устаткування i тривалост1 його роботи при виготовлент вщповщного виду продукци. На практищ досить часто витрати на утримання та експлуатацио устаткування включають до соб1вартост1 одинищ продукци спрощеним порядком за кошторисними ставками пропорцшно до основной зароб1тно! плати роб1тншив, зайня-тих у виробництв1 вщповщно! продукци.

Якщо немае можливост1 розподишти витрати на утримання та експлуатацио устаткування за наведеними методами, вони включаються до складу загальновиробничих витрат.

До статт1 “Загальновиробнич1 витрати” належать витрати: пов’язат з управлшням виробництвом (утримання пращвнишв апарату управлшня виробництвом, оплата службових вщря-джень персоналу цех1в, витрати на шформацшне забезпечення управлшня тощо); на повне вщновлення та каттальний ремонт основних фощцв загальновиробничого призначення; витрати некаштального характеру, пов’язат з удосконаленням техно-логш та оргашзащею виробництва, полшшенням якост1 продукци; на утримання, обслуговування, поточний ремонт виробничих примщень; на контроль за виробничими процесами та якнггю продукци; на забезпечення технши безпеки, на пожеж-ну i сторожову охорону тощо.

Загальновиробнич1 витрати подшяють на змшш й постшнь До .шшних належать витрати, що змшюються прямо (або майже прямо) пропорщйно до змши обсягу виробництва. Щ витрати розподЬ ляються на кожен вид продукци з використанням бази розподшу (годин пращ, машино-годин, зароб1тно! плати, обсягу д1яльност1 тощо) на основ1 фактично! потужност1 званого перюду.
Предыдущая << 1 .. 46 47 48 49 50 51 < 52 > 53 54 55 56 57 58 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100