Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 51

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 45 46 47 48 49 50 < 51 > 52 53 54 55 56 57 .. 217 >> Следующая


164
Co6iBapTidb продукци пщприемства

(послуг) згщно з договорами цивьльно-правового характеру; виплати на вихщну допомогу роб1тникам при зв1льненш.

До вЬдрахувань на сощальш заходи належать так1 обов’яз-KOBi види збору: на державне пенсшне страхування; на держав-ие сощальне страхування, у зв’язку з тимчасовою втратою пра-цездатностц на страхування на випадок безробггтя; на державне сощальне страхування вщ нещасного випадку на виробництв1 та професшного захворювання, якх спричинили втрату праце-здатность Вщрахування на сощальш заходи здшснюються за встановленими законодавством ставками вщ загального розмЬ ру витрат на оплату пращ.

Амортизащя основних фондЬв та нематерЬальних anmueie передбачае вщрахування вщ балансовой вартост1 основних ви-робничих фощцв на повне вщновлення, реконструкщю, модер-шзащю та каштальний ремонт фощцв, як1 належать пщприем-ству або перебувають у його користуванш за умовами оренди. Амортизацшш вщрахування здшснюються за прийнятими методами та нормами. Амортизацшш вщрахування нематер1аль-пих актив1в визначаються щом1сяця за нормами, розраховани-ivi и на пщстав1 ix nepBicHoi* вартост1 та строку корисного вико-ристання, але не больше десяти рок1в безперервно! експлуатаци.

До iHuiux операцшних витрат належать витрати, як1 не можуть бути вщнесеш до жодного з елемент1в витрат наведе-пих вище, а саме: витрати, пов’язаш з управлшням виробниц-гвом (службов1 вщрядження, оплата po6iT консультацшного га шформацшного характеру, оплата po6iT i3 сертифисаци продукций платеж! з обов’язкового страхування майна пщпри-мств та цив1льно1 вщповщальностц витрати, пов’язаш з оплатою послуг батив; витрати на гарантшний ремонт i техшчне обслуговування вироблено! продукци, якщо це передбачено умовами и реал1заци; витрати на реал1зацио продукци (вщшко-дування складських, вантажно-розвантажувальних, транспортах, шших po6iT та послуг, витрат на рекламу, сплату мита та митних збор1в); податки, збори та iHLui обов’язков1 платежу передбачеш законодавством; витрати внаслщок техшчно неми-нучого браку тощо.

Частка елемент1в витрат у соб1вартост1 продукци визначае структуру витрат. Структура витрат залежить, передуем, вщ виду продукци та технологи виробництва. Для машинобудуван-мя основт витрати пов’язаш з матер1альними витратами та заро-

165
Глава 6

бггною платою з нарахуваннями, у енергетищ — з матер1альними витратами (зокрема на паливо та амортизацию основних фонд1в), у легшй промисловост1 — з матер1альними витратами.

Групування витрат за економ1чними елементами вщобра-жаеться у 3BiTi про фшансов1 результати i дае змогу пщсумову-вати витрати на piBHi пщприемства, галуз1, нацюнального господарства та використовувати цю шформащю для аналз-тично! роботи як на мшро-, так i на MaKpopiBHi.

6.3. Калькулящя соб1вартосп продукци

Б1лытсть шженер1в, особливо на машинобупдвних, прила-добуд1вних, електронних та iHninx виробництвах, мають справу з розробкою та супроводженням у виробництв1 окремих ви-po6iB. Важливо, щоб вони мали ч1тке уявлення про те, як фор-муеться соб1варт1сть одинищ продукци, на яш складов! соб1вар-TOCTi вони можуть впливати ще на стади проектування виробу.

Вщповщно до д1ючих нормативних документ1в перелш i склад статей калькулювання соб1вартост1 продукци встанов-люеться пщприемством з урахуванням особливостей технолог!!, техн1ки та оргашзаци виробництва.

Типова калькулящя соб1вартост1 продукци м1стить таш статт1 витрат:

1. Сировина та матер1али.

2. Покупт комплектуюч1 вироби, натвфабрикати, роботи i послуги виробничого характеру стороншх пщприемств та орга-шзацш.

3. Паливо та енертя на технолопчт щль

4. “Зворотш вщходи” (вираховуються).

5. Основна заробггна плата робггнишв.

6. Додаткова заробггна плата.

7. Вщрахування на сощальт заходи.

8. Витрати на утримання та експлуатащю устаткування.

9. Загальновиробнич1 витрати.

10. Втрати вщ браку.

11. 1нш1 виробнич1 витрати.

12. Адмппстративт витрати.

13. Позавиробнич1 (комерцшт) витрати.

166
Соб1вартють продукцм пщприемства

Сума перших одинадцяти статей становить виробничу со-б1варт1сть, яка формуеться на piBHi цех1в тдприемства, а сума ycix тринадцяти — повну соб1варт1сть.

Наведений перелш статей витрат для тдприемств машино-буд1вних галузей може бути доповнений статтею “Вщшкодування зносу спещальних шструмент1в i пристрохв щльового призначення та mini спещальт витрати”; для металургшно!, xiMi4Ho*i промисловост1 — “Супутня продукщя”; для приладо-буд1вних тдприемств може не використовуватися стаття “Паливо та енертя на технолопчт щлГ\

До статт1 “Сировина та матер1али” включаеться вартють сировини та матер1ал1в, що входять до складу вироблювано! продукци, утворюючи и основу, або е необхщним компонентом для виготовлення продукци (po6iT, послуг).

Щ витрати визначаються на ocHoei норм витрат матер1ал1в на одиницю продукци, цш на матер1али та витрати на транс-портно-заготавелью роботи (плата за транспортування, вантажно-розвантажувальт роботи, комкийт, страхов! витрати та iH.).
Предыдущая << 1 .. 45 46 47 48 49 50 < 51 > 52 53 54 55 56 57 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100