Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 50

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 44 45 46 47 48 49 < 50 > 51 52 53 54 55 56 .. 217 >> Следующая

5. За календарними пер1одами Поточш Одноразов!
6. Повнота урахування витрат Бухгалтерсыи EKOHOMi4Hi

Калькулящя co6iBapTOCTi — це обчислення витрат на виробництво та реал1защю одинищ продукци, а також на виконання одинищ роботи. Групування витрат за калькуляцшними стат-тями вщображае ix склад залежно вщ призначення витрат та м1сця ix виникнення.

За способами перенесения вартост1 на продукщю витрати подьляються на прям1 та непрямь Прям1 витрати — витрати, пов’язаш з виробництвом окремих вид1в продукци, якг можуть бути безпосередньо включеш до ix соб1вартост1 (на сировину, основн1 матер1али, покупт вироби тощо).

До непрямих витрат належать витрати, пов’язаш з виробництвом к1лькох вид1в продукци (витрати на утримання та експлуатащю устаткування, загальновиробнич1, адмш1стра-тивн1 витрати), що не дае змогу безпосередньо вщносити ix на одиницю продукци, i вони розпод1ляються за допомогою спе-щальних метод1в.

За ступенем однорщност1 витрати подишються на npocTi та комплексна Прост! витрати характеризують використат ресурси одного економ1чного зм1сту (сировина, матер1али тощо). Комплексш витрати включають дек1лька економ1чних еле-мент1в, як1 мають однакове виробниче призначення (загально-виробнич1, адмипстративш та iH.).

162
Соб1варт1сть продукцм пщприемства

За ступенем впливу обсягу виробництва на р1вень витрат ix модшяють на умовно-змшш та умовно-постшт. До умовно-змшних належать витрати, сума яких змшюеться майже прямо пропорцшно до змш обсягу виробництва продукци. До цих витрат належать витрати на сировину та матер1али, техно-./iori4Hi паливо й енергно, покупн1 комплектуюч! вироби, на-швфабрикати, на оплату пращвншав, зайнятих у виробництв!

11 род у К ЦП.

До умовно-постшних належать витрати, сума яких у пев-м их межах не змшюеться 3i змшою обсягу виробництва про-дукци. Щ витрати мають бути оплачен!, навггь коли пщприем-•тво якийсь час не виробляе продукщю (амортизацшш вщра-хування, оренда буд1вель та обладнання, зароб1тна плата витого управлшського персоналу та шше).

За календарними перюдами витрати под1ляються на поточш га одноразов!. Поточш витрати — це витрати, у яких першдич-:ть менша н!ж м!сяць. Одноразов!, або першдичш, — це витрати, як! здшснюються перюдично (перюдичтсть — б!льша п\ж м1сяць) i спрямовуються на забезпечення процесу вироб-ппцтва протягом тривалого часу.

При прийнятл управлшських pinieHb слщ брати до уваги повноту урахування витрат. За щею ознакою витрати подьля-тться на бухгалтерсыа — Ti, що вщображають у бухгалтерских зв!тах, та економ1чш, як1 враховують втрачет можливост! мпкористання pecypciB.

KpiM того, при формуванн! виробничого плану пщприемства ммд враховувати таке поняття як граничт витрати, як1 характеризуют ix зм!ну на одиницю приросту обсягу виробництва.

6.2. Групування витрат за еконоппчними елементами

Групування витрат за економ1чними елементами здшснюеть-г>| при визначенш витрат пщприемства за певний перюд i слу-гуг для анал!зу при складанн! кошторису витрат та застосо-иуг.ться для розробки матер!альних баланс!в, напрям!в знижен-юб!вартост! продукци, нормування об!гових коптв, узго-дження план!в з матер!ально-техшчного забезпечення, пращ

163
Глава 6

та 3apo6iTHoi плати тощо. Таке групування е ушверсальним i визначаеться “Методичними рекомендащями з формування со-б1вартост1 продукци (po6iT, послуг) у промисловостГ’.

Витрати, що включають до соб1вартост1 продукци (po6iT, послуг), групуються за такими елементами:

— матер1альш витрати;

— витрати на оплату пращ;

— вщраху вання на сощальш заходи;

— амортизащя основних фощцв та нематер1альних актив1в;

— iHnii операцшт витрати.

До матперЬальних витрат належать витрати на сировину та матер1али, якг входять до складу вироблювано! продукци; по-купн1 вироби, що використовуються в процес виробництва продукци для забезпечення технолопчного процесу або шших виробничих та господарських потреб; запасш частини для ремонту устаткування, малощнш шструменти, пристро! та iHnii засоби i предмета пращ, якх не належать до основних виробничих фонд1в; покупт комплектуюч1 вироби i натвфабрикати; роботи i послуги виробничого характеру, ят виконуються сто-ронн1ми пщприемствами; паливо та енерпя ycix вид1в, придбат у сторонн1х пщприемств i оргатзацш; витрати внаслщок не-стач1 матер1альних щнностей у межах норм природного збитку та iH.

Варт1сть матер1альних pecypciB формуеться на пщстав1 щн придбання на день оприбуткування (без урахування податку на додану вартють), нащнок i комк^йних винагород посеред-ницьким структурам, суми мита i митних збор1в, транспортно-заго^вельних витрат.

1з витрат на матер1альт ресурси вираховуеться вартють зво-ротних вщход1в-залиштв сировини, матер1ал1в, натвфабри-кат1в та шших матер1альних pecypciB, що у творил ися в процес! виробництва продукци та втратили повшстю або частково споживч1 властивость Вони враховуються за цшою ix використання або продажу.

До витрат на оплату пращ зараховують: основну та додат-кову зароб1тну плату; компенсацшт та заохочувальт виплати, HKi не ввшшли до додатково!* 3apo6iTHoi плати (виплати, передбачет законодавством, за невщпрацьований на вироб-ництец час, за вислугу рошв та iH.); витрати, пов’язат з пщго-товкою та переподготовкою кадр1в; витрати на виконання po6iT
Предыдущая << 1 .. 44 45 46 47 48 49 < 50 > 51 52 53 54 55 56 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100