Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 49

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 43 44 45 46 47 48 < 49 > 50 51 52 53 54 55 .. 217 >> Следующая


Bidnoeidb: 535,9 грн.

Завдання 5

Розрахувати мкячний зароб1ток робггника за шдивщуально! вщрядно!, вщрядно-прем1ально! i вщрядно-прогресивно! системи оплати пращ та дати !х пор1вняльну ощнку, якщо вщомо:

158
пшша прац!

1) норма часу на виготовлення одше! детал1 становить 0,4 год, а погодинна тарифна ставка — 278 коп.;

2) за м1сяць роб1тником основного виробництва виготовлено в И) одиниць продукци; з них прийнято контролером ВТК з пгршого подання 580 одиниць. Планове завдання роб1тника на мкяць складае 500 вироб1в;

3) прем1ювання роб1тниюв за здачу продукци з першого подання здшснюеться за спещальною шкалою, яка наведена у табл. 5.7.

Таблиця 5.7

Лдача продукци контролеров! НТК з першого подання, % вщ <>Г>сягу виготовлено! продукци 100 95—100 90—95 85—90
l*o3Mip премп, % вщрядного
;mpo6iTKy 30 25 14 10

4) за умови перевиконання планового завдання до 10 % тарифна розщнка зростае в 1,5 раза, а у pa3i б1лыпого перевиконання — у 2 рази.

Bidnoeidb: 678,32; 847,90; 772,84 грн.

Завдання 6

Визначити загальну зароб1тну плату спещал1ста на осно-ni тако! шформацп. Посадовий оклад спещал1ста дор1внюе 4(>0 грн за м1сяць. За нормальних умов господарювання спеща-л1сту нараховуеться прем1я, величина яко! становить 32 % вщ носадового окладу. У розрахунковому м1сящ спещал1ст вщпрацював 23 робочих дш, 2 дш перебував у вщрядженш та один д(‘нь у вщпустщ без збереження зароб1тно! плати.

Bidnoeidb: 981,90 грн.

159
Глава 6

COBIBAPTICTb ПРОДУКЦП

шдприемствл

6.1. Суттсть, значения та класифшащя витрат.

6.2. Групування витрат за економЬчними елементами.

6.3. Калькулящя co6ieapmocmi продукци.

6.4. Наближет методи розрахунку co6ieapmocmi eupo6ie.

6.5. Напрями зниження co6ieapmocmi продукци.

Ключов1 поняття i термХни: витрати; codieapmicmb продукци; прямЬ витрати; непрямЬ витрати; npocmi витрати; комплекст витрати; умовно-змтт витрати; умовно-постш-т витрати; економЬчт елементи витрат; калькулящя со-6ieapmocmi продукци; параметричний метод розрахунку со-6ieapmocmi; метод корелящйного моделювання; метод структурной аналоги

Студент повинен вшти: визначати склад витрат при роз* робщ, виробництвЬ та експлуатаци продукци машинобудуван-ня; складати калькулящю co6ieapmocmi на окремий eupi6 та його складники; визначати вплив шженерногорШення на co6i-eapmicmb продукци; розраховувати codieapmicmb в умовах обмежешп шформаци nid час розробки eupo6ie; виявляти мож-лuвi напрями та розробляти заходи зниження co6ieapmocmi продукци.

160
Co6iBapiicTb продукци пщприемства

6.1. Сутшсть, значения та класифшащя витрат

У npoijeci господарсько! д1яльност1 тдприемство витрачае певн1 види pecypciB, пов’язат з пщготовкою виробництва, без-посередньо процесом виробництва та реал1защею продукци. Для визначення витрат на тдприемств1 використовуеться термш соб1варт1сть продукци, до яко! зараховують поточт витрати на ii виробництво та збут, виражеш у грошовш формь

Соб1варт1сть продукци е одним з найважлив1ших показниюв д1яльност1 пщприемства, який комплексно характеризуе сут-ншть використання ycix pecypciB, р1вень техшчного розвитку виробництва, досконал1сть системи управлшня та значною Mipoio визначае юнцев1 результати д1яльност1 пщприемства — прибуток та рентабельшсть.

Розрахунки co6iBapTocTi продукци використовуються для визначення: цши продукци; потреб в оборотних коштах; еко-HOMi4HOi ефективност1 окремих оргашзацшно-техшчних за-xorib та виробництва в щлому; планування прибутку тощо.

Для шженера-конструктора чи технолога, оргашзатора виробництва важливо знати склад витрат на виготовлення продукци, щоб при виконанш свохх функщональних обов’язюв передбачати можлив1 наслщки впливу шженерних pinieHb на соб1вартк;ть продукций. Тому шженер повинен вмгги визначати co6iBapTicTb виро-Г)у на pi3HHX стад1ях розробки та виробництва нового виробу, зна-ходити можлив1 шляхи зниження окремих статей витрат.

Витрати пщприемства вщшкодовуються за рахунок двох власних джерел: соб1вартост1 та прибутку. Вщнесення до co6i-вартост1 продукци тих чи шших витрат мае принципове зна-мшя, осюльки вщ цього залежить величина прибутку, що за-.нишаеться тдприемству, та величина коптв, яю надходять до бюджет1в р1зних piBHiB i щльових фонд1в. У зв’язку з цим рмпення про склад витрат, яю зараховують на соб1варт1сть продукци, приймаються на державному piBHi та регулюються законами Украхни i постановами Каб1нету MiHicTpiB.

Yci витрати, що формують соб1варт1сть продукци, можна .ласифшувати за певними ознаками (табл. 6.1). За економ1ч-мими елементами витрати групуються за i’x економ1чним змЬ гтом та визначаються на весь обсяг продукци (po6iT, послуг) тд-ириемства незалежно вщ м1сця хх виникнення.

161
Глава 6

Таблиця 6.1. Класифшащя витрат на виробництво i реал1за-щю продукци

Ознаки класифшацп Витрати
1. Види (склад i призначення) витрат За еконоипч-ними елементами За статтями калькуляцп
2. Способи перенесения вартост1 на продукщю Прям1 Непрям1
3. Суттсть однорщност1 Прост! Комплексы!
4. Суттсть впливу обсягу виробництва на р1вень витрат Умовно-змшш У мовно-постшт
Предыдущая << 1 .. 43 44 45 46 47 48 < 49 > 50 51 52 53 54 55 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100